link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Tienerfestival 4U! - Roadtrip

1 t/m 7 augustus - De Hoof Someren

gepubliceerd: woensdag, 1 juli 2020

Katho­lie­ke Charis­ma­tische Vernieu­wing (KCV) or­ga­ni­seert van zater­dag 1 t/m vrij­dag 7 au­gus­tus 2020 weer het Tienerfestival 4U! in groeps­ac­com­mo­da­tie De Hoof te Someren - in onze pa­ro­chie.

Roadtrip

Dacht je dat deze zomer het EK het hoogte­punt gaat wor­den? Goed nieuws! Ondanks dat Neder­land sowieso Europees kampioen gaat wor­den (net als de lei­ding bij de voetbal­wed­strijd), ga jij nog veel gavere dingen zien tij­dens deze roadtrip!

Tijdens 4U! - 2020 word je uit­ge­no­digd de roadtrip die God voor jou heeft te ont­dek­ken. Dit is mis­schien wel de beste roadtrip moge­lijk: Met teachings, lofprij­zingen en de eucha­ris­tie kun je op allerlei manieren ont­dek­ken welke plannen onze ‘King of the road’ voor jou heeft en hoeveel Hij van jou houdt. En dit samen met andere leef­tijdsgenoten die het­zelfde avontuur aan willen gaan! Met hen zal er genoeg gezellig­heid zijn door middel van spellen, een bonte avond, een buffet, tijd om te chillen en nog veel meer...

Durf jij het aan om Jezus achter het stuur te zetten en je te laten lei­den naar nieuwe bestem­mingen die ver­der gaan dan je ooit had gedacht? Kom dan naar 4U! - 2020 ‘Roadtrip’. The journey begins.

Prak­tische in­for­ma­tie

 • Datum: zater­dag 1 t/m vrij­dag 7 au­gus­tus 2020
 • Plaats: De Hoof - Someren
 • Leef­tijd: 12-18 jaar
 • Kosten deel­ne­mers: € 198
  Kosten mede­wer­kers: € 158
  Korting broers/zussen: € 5 p.p.
 • Dit bedrag kun je overmaken naar bankreke­ning:
  NL75 INGB 0009 2336 52
  t.n.v. Stich­ting KCV - jon­ge­ren
  o.v.v. [je naam] en ‘4U 2020’
 • Zit je krap bij kas maar wil je wel graag deelnemen? Er zijn moge­lijk­he­den, neem hier­voor contact op met het KCV Diensten­cen­trum [0492-554644].

In­for­ma­tie


Parochie
Heilige Franciscus 
Kerkstraat 4
5721 GV Asten
(0493) 69 13 15
secretariaat@rkfranciscus.nl
Google Maps
Like ons op Facebook Like ons op Facebook!

 


Volg ons op Twitter Volg ons op Twitter

Deze website is ontworpen en wordt onderhouden door iMoose