link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Jongeren- & gezinsbedevaart Lourdes

Herfstvakantie - 17 t/m 25 oktober

gepubliceerd: maandag, 6 januari 2020

In de herfst­va­kan­tie van 2020, van 17 ok­to­ber tot en met 25 ok­to­ber, gaat bisdom ’s-Hertogen­bosch met onze bis­schop Mgr. Gerard de Korte en met ge­zin­nen & jon­ge­ren uit het bisdom op bede­vaart naar Lourdes.

Het pro­gram­ma van deze bede­vaart is speciaal afgestemd op ge­zin­nen en jon­ge­ren. Het zal een mix wor­den van ge­za­men­lijke ac­ti­vi­teiten en momenten voor het eigen gezin of de eigen groep waar­mee u op reis gaat.

Op bede­vaart gaan met elkaar ver­sterkt het eigen geloof, alsook de on­der­lin­ge band. Pa­ro­chies en groepen die eer­der op bede­vaart zijn gegaan, hebben ervaren dat samen op weg gaan een stevige basis legt voor (uitbrei­ding van) het gezins­pas­to­raat in de geloofs­ge­meen­schap. We zijn daarom blij met deze Lourdes­bede­vaart en nodigen u van harte uit om er aan deel te nemen.

Info­avond op woens­dag 8 januari

Voor allen die geïn­te­res­seerd zijn in deze gezins- en jon­ge­ren­bede­vaart, or­ga­ni­se­ren we een in­for­ma­tie­avond op woens­dag 8 januari om 20.00 uur op het bisdom­kantoor, Parade 11 ’s-Hertogen­bosch.

Tijdens deze avond ver­tellen we u meer over het pro­gram­ma van de bede­vaart. Ook zullen we uit­ge­breid ingaan op fonds­wer­ving. Hoewel de prijzen voor deelname zo laag moge­lijk zijn gehou­den, is het voor menig gezin van­wege de kosten niet haal­baar om deel te nemen. Er zijn echter moge­lijk­he­den om deel­ne­mers tegen een sterk geredu­ceerde prijs mee te laten gaan.

Vervolg­bij­een­komsten

Op deze avond wordt tevens de moge­lijk­heid gegeven om in te tekenen voor een ver­volg­bij­een­komst in de pa­ro­chie, ver­zorgd door een mede­wer­ker van het bisdom. Tijdens die bij­een­komst kan nadere in­for­ma­tie wor­den gegeven om ge­zin­nen en jon­ge­ren te en­thou­sias­meren. Deze ver­volg­bij­een­komsten in de pa­ro­chies wor­den gepland in de maan­den februari en maart 2020.

Aanmel­den voor de info­bij­een­komst

Juist als u nog twijfels heeft, van­wege prak­tische en/of finan­ciële hobbels die u voorziet, bevelen we de in­for­ma­tie­avond op 8 januari 2020 van harte aan. Kom luis­te­ren naar wat de moge­lijk­he­den zijn. Laat u door het en­thou­sias­me van anderen raken; menig hobbel lijkt dan toch te nemen.
Graag aanmel­den voor deze avond via het se­cre­ta­riaat van het bisdom.

Meer in­for­ma­tie


Parochie
Heilige Franciscus 
Kerkstraat 4
5721 GV Asten
(0493) 69 13 15
secretariaat@rkfranciscus.nl
Google Maps
Like ons op FacebookVolg ons op X/TwitterVolg ons op Youtube Deze website is ontworpen en wordt onderhouden door iMoose