link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Terugblik oecumenische gespreksavonden

gepubliceerd: dinsdag, 24 december 2019

Op woens­dag 6, donder­dag 14 en woens­dag 27 novem­ber 2019 hebben in het gemeente­cen­trum oecu­me­nische gespreks­avon­den plaats­ge­von­den. Deze gespreks­avon­den vormen inmiddels een traditie.

Deze avonden stonden onder de bezielende lei­ding van pas­to­raal werker van de Fran­cis­cus­paro­chie Jack Swaanen en ds Rien op den Brouw uit Venray. Elke avond werd steeds begonnen met een uitwisseling van gedachten aan de hand van enkele vragen van uit­een­lo­pende aard. Daarna werd per avond een thema behandeld door Jack.

De eerste avond stond in het teken van Kerk: gebouw of ge­meen­schap, de tweede van de vertaling van de Bijbel vanuit de klassieke talen (Hebreeuws en Grieks) en de derde avond stond in het teken van het Wees gegroet Maria met daarbij een inkijkje in het latijn. Uiteraard leverde dit on­der­werp in de nabespre­king voldoende gespreksstof op.

Na de pauze werd door Rien een aantal dia’s getoond en behandeld in aan­slui­ting op hetgeen Jack daarvoor had verteld. De avond werd in de kerk af­ge­slo­ten met een korte tekst en een ge­za­men­lijk gezongen lied onder be­ge­lei­ding van Jannie.

De laatste avond werd heel sym­bo­li­sch af­ge­slo­ten door Rien en Jack. Ieder van ons was uit­ge­no­digd om een kort gebed op een papiertje te schrijven. Deze papiertjes werden, na de afsluitende woorden en muziek in de kerk, buiten verbrand, zodat de opge­schre­ven gebeden met de rook konden opstijgen.

Erg jammer was, dat de belang­stel­ling zeer veel kleiner was dan voor­gaande jaren, zowel van de zijde van de Fran­cis­cus­paro­chie als van onze gemeente. Dit ondanks voldoende publicatie.

Wanneer wordt gedacht “ik hoor toch niets nieuws; ik blijf dus maar weg” -en dat kan- mag een oecu­me­nische bij­een­komst ook opgevat worden als een soort van familie­bij­een­komst: goed elkaar weer eens te zien en te spreken. Pro­tes­tant en Rooms Katho­liek: onze grond­slag is immers dezelfde. Onze fun­da­men­tele waarden delen wij. Ja, er zijn verschillen in uitingen en leer­stel­lingen. Dat kan ook niet anders, want tijden zijn veranderd en geen twee mensen zijn het zelfde. Het uitwisselen van gedachten heeft een verrijkende uit­wer­king. Dit heb ik ook gedurende deze avonden per­soon­lijk mogen ervaren.

Het gelijk? Dat is aan Gods zijde.

 

(ver­slag: Harry Verspay)


Parochie
Heilige Franciscus 
Kerkstraat 4
5721 GV Asten
(0493) 69 13 15
secretariaat@rkfranciscus.nl
Google Maps
Like ons op Facebook Like ons op Facebook!

 


Volg ons op Twitter Volg ons op Twitter

Deze website is ontworpen en wordt onderhouden door iMoose