link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Mariaoord Ommel

Voortgang van een complex project

gepubliceerd: dinsdag, 26 november 2019

Het jaar 2019 gaat de ge­schie­de­nis­boeken in waarin de ini­tia­tiefnemers van het herstel van het processie­park Mariaoord veel tijdrovend en inge­wik­keld werk hebben verzet om alle wensen waar­heid te laten worden.

Handen uit de mouwen

Het lijkt misschien simpel: je wilt een park weer nieuwe uitstraling bezorgen, de gebouwen, buiten­kerk en openluchtpodium opknappen en beter bereik­baar maken én een deel van het park een nieuwe invulling rondom het thema vrede geven. Dus hop, de handen uit de mouwen en de schop de grond in, waar wachten we nog op?

Niet simpel

Was het maar zo simpel. Er komt zo veel meer bij kijken, er moet zo veel geregeld en besproken worden, voor­be­reid, aangepast en uit­ge­werkt, daarna vast­ge­legd in plannen, visies en convenanten; je moet daarbij zo vaak en zo lang wachten, bent in veel gevallen af­han­ke­lijk van derden en kunt ook nog niet met onder­de­len aan de gang; over dat alles heen legt bovendien de fi­nan­ciering - wie is bereid wat bij te dragen? - een onge­mak­ke­lijke mistsluier.

Constante voortgang

Mocht u nu denken dat de stich­ting, project­groep en vrij­wil­li­gers in Ommel moedeloos in de einder zitten te turen, dan berust dat op een vergis­sing: ze zijn constant in de weer en vol goede moed. Dat is ook terecht omdat er een fraai, gedetailleerd en misschien op sommige punten gewaagd maar zeker haal­baar master­plan ligt. Dat krijgen de betrok­ke­nen ook van alle kanten te horen, niet in de laatste plaats van experts, beslissers en po­ten­tiële sponsors die vaker met dit soort grote projecten van doen hebben.

Rijks­mo­nu­ment

Alle tech­nische zaken die je geregeld moet hebben vóór je aan zo’n omvangrijke ingreep aan een bestaand rijks­mo­nu­ment begint, zijn inmiddels nagenoeg voor elkaar. Dat heeft veel overleg gekost met mensen die bij­voor­beeld verstand hebben van bomen­on­der­houd, architectuur, padenaanleg, waterafvoer maar ook met bewezen deskundigen op het terrein van het or­ga­ni­se­ren van (per­ma­nente) exposities tot na­tuur­lijk de ver­te­gen­woor­digers aan de beslissers­kant, de ver­gun­ning­ver­strek­kers. Een be­lang­rijke factor in het hele proces - Monu­menten­zorg - is op dit moment het Ommelse plan aan het wegen en komt bin­nen­kort met een finaal oor­deel.

Gemeente Asten

Ondertussen legt de gemeente Asten de laatste hand aan de vergun­ning voor het kappen van een aantal bomen en het herstellen van het groen in het park. Als het meezit, worden die ingrepen in het voor­jaar van 2020 de eerste concrete han­de­lin­gen in het park zelf die voor iedereen zicht­baar zullen zijn. De komst van een mooi openluchtpodium en de wens om het park een toe­komstige rol te geven als plek van Vrede worden nu ook concreter vorm gegeven door mensen die daar verstand van hebben.

Fonds­wer­ving

Misschien het cruciaalste onder­deel van alles - de fonds­wer­ving - is inmiddels ook met hulp van een externe deskundige opgestart. Dat vereist een nauwgezette en specifieke voor­be­rei­ding. Je kunt niet zo maar ergens je hand ophouden. Per fonds of sponsor stellen we een uitgekiend pakket met in­for­ma­tie samen, zodat ze daar precies weten wat de bedoeling is en hoe hoog hun verwachte bijdrage zou kunnen uitvallen. Die fonds­wer­ving gaat na­tuur­lijk gepaard met veel ‘masseer­werk’ in de vorm van gesprekken, toelich­tingen, rond­lei­dingen etc. en ook daar gaat veel tijd overheen.

Niet aflatend en­thou­sias­me

Wat in het voor­deel van de stich­ting en de project­groep werkt, zijn alle in­span­ningen om op eigen kracht ook geld binnen te krijgen voor het goede doel. Afgelopen jaar werden er weer diverse acties op touw gezet om extra eigen mid­de­len in te zamelen, iets dat wordt voort­ge­zet in het nieuwe jaar. Het levert bij externe fondsen en sponsors een grotere gunfactor op, is de hoop. Al met al wordt er dus achter de schermen in Ommel heel hard gewerkt en met niet aflatend en­thou­sias­me.

Maria Bouwmans

Meer in­for­ma­tie

MariaoordOmmel

Parochie
Heilige Franciscus 
Kerkstraat 4
5721 GV Asten
(0493) 69 13 15
secretariaat@rkfranciscus.nl
Google Maps
Like ons op Facebook Like ons op Facebook!

 


Volg ons op Twitter Volg ons op Twitter

Deze website is ontworpen en wordt onderhouden door iMoose