link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Nieuw Onze Vader

Komende advent ingevoerd

gepubliceerd: vrijdag, 8 juli 2016

De Neder­landse Bis­schop­pen­con­fe­ren­tie maakt bekend dat de nieuwe vertaling van het Onze Vader de ko­men­de Advent wordt inge­voerd. Dat betekent dat, met ingang van 27 no­vem­ber 2016, de nieuwe versie van het Onze Vader zal wor­den gebruikt in de li­tur­gie. De Neder­landse bis­schop­pen voeren deze vertaling gelijktij­dig in met de Belgische bis­schop­pen.

Commissio mixta

Decennialang bleek het niet moge­lijk om tot een ge­za­men­lijke tekst van het Onze Vader te komen voor het Neder­landse taal­ge­bied. Dankzij een ge­za­men­lijke com­mis­sie (Commissio mixta), van Neder­land en Vlaan­de­ren voor de nieuwe ver­ta­lin­gen van meer­dere li­tur­gische teksten, is er nu wel een aan­ge­paste versie van het Gebed des Heren. Daaraan hebben zowel de Neder­landse en Belgische Bis­schop­pen­con­fe­ren­ties, alsook de Romeinse Con­gre­ga­tie voor de Eredienst hun goed­keu­ring verleend.

Mgr. Liesen, referent voor Li­tur­gie

“De bis­schop­pen begrijpen dat het niet ge­mak­ke­lijk is voor som­mi­ge gelo­vi­gen van de oude ver­trouwde versie van het Onze Vader over te gaan naar de nieuwe vertaling. Een gelijkaar­dige moei­lijk­heid deed zich ook voor, toen bij het ver­schij­nen van het Altaarmissaal in 1979 ver­trouwde teksten wer­den ver­vangen door andere formu­le­ringen in de Eucha­ris­tie. Maar uit­ein­delijk is ook toen een snelle gewen­ning moge­lijk gebleken. Het is mooi en verheugend dat Neder­land en Vlaan­de­ren nu dezelfde tekst van het Onze Vader kunnen gaan bid­den”, aldus mgr. Liesen, de referent voor Li­tur­gie namens de Neder­landse Bis­schop­pen­con­fe­ren­tie.

Gebeds­kaar­tjes

Geplastifi­ceerde gebeds­kaar­tjes met de nieuwe vertaling van het Onze Vader zijn be­schik­baar via de Nationale Raad voor Li­tur­gie. De NRL zal van de herziene vertaling van het Onze Vader bovendien enkele toon­zet­tingen be­schik­baar stellen, die na de vakantie­pe­rio­de (zomer) van dit jaar al kunnen wor­den ingestu­deerd door de zangkoren.

De aan­ge­paste vertaling van het Gebed des Heren

“Onze Vader, die in de hemel zijt,
uw naam worde geheiligd,
uw rijk kome,
uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dage­lijks brood
en vergeef ons onze schul­den,
zoals ook wij ver­ge­ven aan onze schul­denaren,
en breng ons niet in be­proe­ving
maar verlos ons van het kwade.”


Parochie
Heilige Franciscus 
Kerkstraat 4
5721 GV Asten
(0493) 69 13 15
secretariaat@rkfranciscus.nl
Google Maps
Like ons op Facebook Like ons op Facebook!

 


Volg ons op Twitter Volg ons op Twitter

Deze website is ontworpen en wordt onderhouden door iMoose