link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Kerkhof H. Maria Presentatie Asten

gepubliceerd: woensdag, 6 juli 2016
foto: Google Earth
Kerkhof bij de H. Maria Presentatiekerk te Asten
Kerkhof bij de H. Maria Presentatiekerk te Asten

Extreme weers­om­stan­dig­heden

Zoals bijna ie­der­een de afgelopen tijd schade heeft onder­von­den van de extreme weers­om­stan­dig­heden is ook ons pa­ro­chie­kerkhof niet gespaard ge­ble­ven. Zoals u gemerkt heeft zijn er veel grond­ver­zak­kingen geweest. Ook zijn som­mi­ge graf­monu­menten wat ver­zakt door de extreme water­overlast. De pa­ro­chie doet er alles aan om de grote gaten die ontstaan zijn op te vullen met zand.

Echter de, eventuele, schade aan de monu­menten zelf is de verant­woor­de­lijk­heid van de nabe­staan­den. Wij kunnen en mogen als pa­ro­chie hier geen werk­zaam­he­den aan ver­rich­ten. U zult hier­voor zelf iemand moeten vin­den, bij­voor­beeld de leverancier van het monu­ment, om een en ander in orde te maken. De pa­ro­chie zorgt dat er voldoende zand op voorraad zal zijn wat u hierbij kunt gebruiken.

Kerkhof­vrij­wil­li­gers

Om het kerkhof er prima uit te laten zien maken we dank­baar gebruik van onze kerkhof­vrij­wil­ligers die bijna elke maan­dag­mid­dag op het kerkhof aan het werk zijn. Het zou fijn zijn als meer mensen zich be­schik­baar willen stellen om ook kerkhof­vrij­willi­ger te wor­den. De mensen die met plezier in deze werk­groep hun werk doen zijn op een leef­tijd dat ze graag hebben dat er weer ver­ster­king bij­komt zodat de werk­zaam­he­den door kunnen gaan. Het is een gezellige ploeg mensen en voor koffie wordt gezorgd. Bent u degene die denkt dat is wel wat voor mij of kent u iemand die hier­voor be­schik­baar is aarzel niet en laat dit even aan ons weten.

Opspo­ring ver­zocht

Elk jaar wor­den contact­personen van graven op ons kerkhof, waar­van de termijn graf­rechten is afgelopen, aange­schre­ven door de pa­ro­chie. Ze kunnen dan, na overleg met fami­lie­le­den, beslissen of er weer een nieuwe termijn van bij­voor­beeld 10 jaar van toepas­sing is. De graven waar­van de termijn niet meer verlengd wordt zullen wor­den geruimd. Elk jaar levert het voor ons veel problemen op om de contact­personen die aange­schre­ven moeten wor­den op te sporen. Vooral omdat ze verhuisd zijn en wij daar geen nieuwe gegevens van hebben mogen ont­van­gen. Dit vergt erg veel speur­werk en soms lukt het dan toch nog op een of andere manier. Er blijven echter toch elke keer weer ondui­de­lijk­he­den over bestaan en aangezien we erg zorg­vul­dig te werk willen gaan, willen we graag uw hulp vragen. Mis­schien kent u een van de contact­personen waar­naar wij op zoek zijn. We zijn op zoek naar nabe­staan­den/contact­personen van de volgende graven op ons paro­chie­kerkhof:

  • Grafnr. 002.1305 Kindergraf Remi v.d. Dries. Eike­laar, laatst bekend)
  • Grafnr. 003.0002 Gedenktegel Johannes Teiwsen. (Rozen­straat l.b.)
  • Grafnr. 011.0925 Graf Johannes Strij­bosch. (Kerk­straat, l.b.)
  • Grafnr. 037.1080 Graf Catharina Snij­ders/Johannes Martens. (onbekend)
  • Grafnr. 070.0885 Graf Helena Canters/Harry Verhees. (Lang­straat l.b.)

Wanneer u in­for­ma­tie heeft, kunt u dit ken­baar maken op het Pas­to­raal Centrum, Kerk­straat 4 (elke dag tussen 10.00 uur en 12.00 uur) of via tele­foon­num­mer 0493-691315. Het E-mail­a­dres van de pa­ro­chie is: se­cre­ta­riaat@rkfran­cis­cus.nl

Bedankt alvast voor uw begrip en mede­wer­king!

Tot slot

Om ons paro­chie­kerkhof mooi en netjes te hou­den willen wij u vragen om struiken en planten bij het graf van uw dier­ba­re over­le­de­nen zo klein moge­lijk te hou­den zodat anderen hier geen last van hebben en de looppa­den vrij toe­gan­ke­lijk zijn. Ook mensen met bij­voor­beeld een rollator moeten bij het graf van hun dier­ba­ren kunnen komen.

Zoals u elders in dit blad kunt lezen wor­den de aan­vangstij­den van de H. Missen per 1 sep­tem­ber aan­ge­past. Dit betekent ook dat ons kerkhof op zon­dag­mor­gen, vanaf sep­tem­ber, om 10.15 uur geopend zal zijn.

Met vrien­de­lijke groet,

Jan Coolen,
namens kerkhof­com­mis­sie en Loca­tieraad H.Maria Pre­sen­ta­tie­kerk


Parochie
Heilige Franciscus 
Kerkstraat 4
5721 GV Asten
(0493) 69 13 15
secretariaat@rkfranciscus.nl
Google Maps
Like ons op Facebook Like ons op Facebook!

 


Volg ons op Twitter Volg ons op Twitter

Deze website is ontworpen en wordt onderhouden door iMoose