link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Middag van bemoediging

Dinsdag 8 oktober - 14.00 uur - Ommel

gepubliceerd: dinsdag, 3 september 2019

Een mid­dag van bemoe­diging voor zieken en ouderen wordt geor­ga­ni­seerd op dins­dag 8 ok­to­ber 2019 in de Onze Lieve Vrouw Pre­sen­ta­tie­kerk te Ommel. Op het pro­gram­ma staat een Eucha­ris­tie­vie­ring, gevolgd door een plech­tig Lof. Tijdens de Heilige Mis wordt de regionale ziekenkaars gezegend en ontstoken. Deze kaars kan gedurende het jaar op verzoek wor­den ontstoken.

Nieuwe naam en later in het jaar

Reeds 33 jaar wordt er in de bede­vaart­kerk van Onze Lieve Vrouw van Ommel een speciale mid­dag voor zieken en ouderen geor­ga­ni­seerd. Vanaf dit jaar zijn er echter twee ver­an­de­ringen:

  • De naam ‘Zieken­mid­dag’ is veran­derd in: ‘Middag van bemoe­diging’. De mid­dag is niet alleen bedoeld voor hen die ziek zijn, maar ook voor hen die op zoek zijn naar bemoe­diging in hun leven, ongeacht leef­tijd of levens­si­tua­tie. Ie­der­een is van harte welkom!
  • De mid­dag vindt niet meer plaats op de tweede dins­dag van sep­tem­ber, maar op de tweede dins­dag in de Maria­maand ok­to­ber.

Pro­gram­ma

14.00 uur: Heilige Mis
Tijdens de Heilige Mis zal de Regionale Ziekenkaars wor­den gezegend en ontstoken. Deze kaars kan gedurende het jaar op verzoek wor­den ontstoken. Hier­voor kunt u contact opnemen met kape­laan van Overbeek tel. 0493-691415.
Wanneer u het ant­woord­ap­pa­raat krijgt: spreek dui­de­lijk in dat u de “ziekenkaars” wilt laten bran­den en óók op welke dag.
15.00 uur: Koffie met speculaas
15.30 uur: Plech­tig Lof
16.00 uur: Einde van de mid­dag

Mede­wer­king

Dit jaar zal op dins­dag 8 ok­to­ber 2019 van 14.00 uur tot 16.00 uur de ‘Middag van bemoe­diging’ plaats­vin­den. Om deze mid­dag zo goed moge­lijk te kunnen or­ga­ni­se­ren, doen wij een beroep op uw mede­wer­king.

  • Wilt u a.u.b. deze mid­dag tij­dig bekend maken zodat mensen zich kunnen opgeven?
  • Voor ons is het erg han­dig als u iemand als contact­persoon aan­wijst die het aantal gasten doorgeeft en ook of er bege­lei­ders mee­ko­men.

Op deze mid­dag zijn voldoende helpers en verpleeg­kun­digen present. Extra voor­zie­ningen, zoals kussens, een rol­stoel e.d., moet u zelf mee­bren­gen. Wij verzoeken u om op tijd aanwe­zig te zijn in de kerk, zodat wij ook daad­wer­ke­lijk om 14.00 uur kunnen beginnen met de eucha­ris­tie­vie­ring. Dit mede om er voor te zorgen dat ie­der­een om 16.00 uur weer tij­dig kan wor­den op­ge­haald.

Info en opgave

Opgave zo spoe­dig moge­lijk en uiter­lijk 7 ok­to­ber uit­slui­tend bij:

Wij hopen dat alle deel­ne­mers na afloop met voldoe­ning en ge­sterkt door de voor­spraak van Maria kunnen terugzien op een mooie mid­dag!

namens de werk­groep ‘Middag van bemoe­diging’
Kape­laan Harold van Overbeek en Pieternel van Horssen, voor­zit­ter

 

foto: Monique Sauve
Middag van bemoediging 2018
Zieken­mid­dag van 2018

Parochie
Heilige Franciscus 
Kerkstraat 4
5721 GV Asten
(0493) 69 13 15
secretariaat@rkfranciscus.nl
Google Maps
Like ons op Facebook Like ons op Facebook!

 


Volg ons op Twitter Volg ons op Twitter

Deze website is ontworpen en wordt onderhouden door iMoose