link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Goede Doelen Week Asten, Heusden en Ommel

Asten doet en Asten geeft

gepubliceerd: zondag, 12 mei 2019

Voor het zesde jaar wor­den in Asten de collecten van 13 goede doelen ge­za­men­lijk uitge­voerd. Voor de inwoners van de ge­meen­te Asten betekent dit dat er ook in 2019 door deze fondsen niet apart ge­col­lec­teerd wordt. Dankzij vrij­wil­lige han­den lukt het de Goede Doelen Week Asten, Heus­den en Ommel hope­lijk weer om elke inwoner te bereiken en er dit jaar ook weer een succes van te maken.

Huis aan huis wor­den in week 23 (maan­dag 3 t/m zater­dag 8 juni 2019) en­ve­lop­pen met invul­lijsten verspreid. Hierop kan per doel aange­ge­ven wor­den hoeveel geld men hieraan wil doneren. Een week later (dins­dag 11 t/m vrij­dag 14 juni 2019) wor­den de en­ve­lop­pen op­ge­haald. Bij de ge­za­men­lijke telling wor­den de bedragen ver­deeld zoals dit op de invul­lijsten ingevuld is.

Ook is het weer moge­lijk om via een bankoverschrij­ving te doneren. In de brief staat dui­de­lijk vermeld hoe hier­van gebruik gemaakt kan wor­den. Nieuw dit jaar is de moge­lijk­heid om ook via de web­si­te het donatie­for­mu­lier in te vullen. De vernieuwde web­si­te zal eind mei wor­den gelan­ceerd.

Goede Doelen Week Asten, Heusden en Ommel

Deel­ne­mende fondsen

 • Alzheimer Neder­land
 • Prinses Beatrix Spier­fonds
 • Diabetes­fonds
 • Hart­stich­ting
 • HandicapNL
 • KWF Kanker­be­strij­ding
 • Long­fonds
 • Natio­naal MS fonds
 • Epilepsie­fonds
 • Neder­landse Brandwon­den­stich­ting
 • Neder­landse Rode Kruis
 • Nier­stich­ting
 • ReumaNeder­land

Vrij­wil­li­gers

De Goede Doelen Week Asten is altijd op zoek naar vrij­wil­li­gers die willen helpen om van de actie een succes te maken. Belang­stel­len­den wor­den van harte uit­ge­no­digd zich aan te mel­den door een e-mail te sturen naar het adres:

Contactge­ge­vens

 • Collecte­lei­der / Voor­zit­ter: Wim Jacobs - 06-12842076
 • Public Relations: Elske Weren-Lingg – 06-22899491

Parochie
Heilige Franciscus 
Kerkstraat 4
5721 GV Asten
(0493) 69 13 15
secretariaat@rkfranciscus.nl
Google Maps
Like ons op Facebook Like ons op Facebook!

 


Volg ons op Twitter Volg ons op Twitter

Deze website is ontworpen en wordt onderhouden door iMoose