link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Park van Vrede - Informatiebord geplaatst

Processiepark Ommel wacht opknapbeurt

gepubliceerd: dinsdag, 7 mei 2019
Het informatiebord van Vanbreereclame.nl
Het informatiebord van Vanbreereclame.nl

Met een mooi en dui­de­lijk in­for­ma­tiebord wordt sinds kort de pelgrim die Maria van Ommel bezoekt, geïn­for­meerd over de voor­ge­no­men plannen rond het Park van Vrede achter de Onze Lieve Vrouw Pre­sen­ta­tie­kerk.

MariaoordOmmel, Park van Vrede is inmiddels tot een veelom­vat­tend plan uitgegroeid, voor­zien ook van een eigen nieuw logo. Het bord toont dat er veel staat te gebeuren. Zo gaan we het plein voor de kerk opnieuw bestraten en de entree naar de kerk onder han­den nemen. Er komt een luifel boven de entree en het houten kruis keert terug aan de voor­ge­vel.

In het Pro­ces­sie­park wordt al het groen opge­frist, de entree opener, met zicht op de fraaie Calvarie­berg die net als de grot en de monu­mentale staatsies gereno­veerd wordt. Daar kan straks over mooie half­ver­harde paden gewandeld wor­den rich­ting de vredestuin die in het mid­den tussen Pro­ces­sie­park en kerk komt. Daar is ook een bij­zon­dere plek bedacht voor het oorlogs­mo­nu­ment dat herinnert aan de tra­gische dood van veel leden van de Ommelse families Klaus en Michiels in de Tweede Wereld­oor­log.

In dit deel van het park wordt ook een nieuw vredespaviljoen gebouwd voor lezingen en sa­men­komsten en ont­vangsten van grotere groepen. Op het terrein waar de buiten­diensten plaats­vin­den is in de toe­komst ook een gedeelte waar een podium komt voor ac­ti­vi­teiten, uit­voe­ringen en voor­stel­lingen die aan­slui­ten bij de vredesge­dachte van het park.

De inrich­ting van het park met zijn prach­tige flora en fauna is er op gericht zoveel moge­lijk mensen van binnen maar ook van (ver) buiten Ommel naar Mariaoord te trekken. Behalve voor be­zin­ning en gebed, kunnen mensen er terecht voor rust, ontspan­ning en ont­moe­ting. De ini­tia­tiefnemers hechten zeer aan die brede invulling omdat zij dit ook als een garantie zien dat toe­koms­tige gene­ra­ties de zorg en verant­woor­de­lijk­heid voor dit bij­zon­dere stukje Ommel zullen willen dragen, als iets gemeen­schap­pe­lijks.

We hebben voor dit bord deels dank­baar gebruik gemaakt van illus­tra­ties uit het Master­plan. Dat is afgelopen jaar tot stand geko­men, ener­zijds als basis voor de uit­voe­ringen van alle werk­zaam­he­den en ander­zijds om ons verzoek voor subsidies bij diverse fondsen te onder­steunen. Want in dat stadium zijn we nu aanbeland. Een groot deel van de beno­digde gel­den, naar schat­ting ruim zes ton, moet van subsidieverstrekkers komen.

Maar dat betekent niet dat we zelf niks doen, we blijven ac­ti­vi­teiten or­ga­ni­se­ren om geld in te zamelen. Dat gebeurt nu ook weer tij­dens de mei­maand die veel bede­vaart­gan­gers naar Ommel trekt. Honder­den pelgrims die vorig jaar Maria kwamen aanbid­den, lieten behalve een gel­de­lijke bijdrage tevens hun (email)adres achter. We hebben al die sym­pa­thi­san­ten – voor zover hun adres klopt – een nieuws­brief gestuurd met de laatste stand van zaken. Dat willen we met enige regelmaat van de klok gaan doen, om draag­vlak te creëren en te behou­den.


Parochie
Heilige Franciscus 
Kerkstraat 4
5721 GV Asten
(0493) 69 13 15
secretariaat@rkfranciscus.nl
Google Maps
Like ons op Facebook Like ons op Facebook!

 


Volg ons op Twitter Volg ons op Twitter

Deze website is ontworpen en wordt onderhouden door iMoose