link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Lintjes

gepubliceerd: vrijdag, 26 april 2019

Het heeft de koning behaagd Toon van de Ven (1946) uit Ommel en Martien Waals (1946) uit Heus­den te benoemen tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Burge­mees­ter Hubert Vos reikte de lintjes uit.

Toon van de Ven

Lintje voor Toon van de VenVanaf 2005 tot heden is Toon actief voor de Ommelse kerk, die valt onder de pa­ro­chie H. Fran­cis­cus Asten-Someren. Hij is een han­dige klusjesman, dé persoon om kleine herstel­werk­zaam­he­den en aanpas­singen in de kerk en pastorie te ver­rich­ten. Maar ook voor grotere projecten als het leggen van vloeren en het timmeren van kasten en vitrines draait hij zijn hand niet om. Naast het klus­werk helpt hij mee met het poetsen van de kerk en bijbe­ho­rende ruimtes, het uitreiken van de Heilige communie tij­dens vie­rin­gen en is hij wijk­con­tact­persoon namens de pa­ro­chie Ommel. Daar­naast collec­teert hij in de mei­maand.

Van 2013 tot 2017 was Toon actief als lid van het kerk­bestuur en koster. Werk­zaam­he­den als koster waren o.a. het dage­lijks openen en sluiten van de kerk alsmede het assis­te­ren bij allerlei vie­rin­gen. Tevens had hij een cöordinerende taak voor het college van kosters.

De pastoor in solidum roemt zijn ver­diensten voor de kerk en beschouwt hem als een voor­beeld­vrij­wil­li­ger, onmis­baar voor de Ommelse dorps­ge­meen­schap. Ook hier is hij altijd bereid de han­den uit de mouwen te steken, op zijn eigen be­schei­den manier.

Martien Waals

Lintje voor Martien WaalsIn 1988 werd Martien Waals vice-voor­zit­ter van het kerk­bestuur van de pa­ro­chie H. Antonius van Padua in Heus­den. Hij was hij de steun en toeverlaat van pastoor Van Steen, hetgeen op voor­dracht van laatstgenoemde in het verle­den al heeft geresul­teerd in een pau­se­lijke onder­schei­ding Pro Ecclesia et Pontifice.

Pastoor Van Steen noemde hem een onmis­ba­re mede­wer­ker op per­soon­lijk, bestuur­lijk, or­ga­ni­sa­torisch en zake­lijk terrein. Martien leidde ver­ga­de­ringen, nam ini­tia­tie­ven voor betere bele­ving van kerk­diensten en stuurde de diverse werk­groepen aan.

In 2002 werd Martien na vor­ming van de Pas­to­rale Eenheid Asten benoemd als lid in het bestuur en in 2009 werd hij voor­zit­ter van de Loca­tieraad Antonius­paro­chie. In 2015 werd de Angelus­paro­chie gevormd, maar de Loca­tieraad bleef bestaan, nog altijd onder voor­zit­ter­schap van Martien.

In tij­den dat de geloofs­be­le­ving onder druk staat, zoekt hij naar manieren van geloofs­be­le­ving die mensen wél aanspreekt. Hij kan goed luis­te­ren en legt een link tussen de vaak wat tra­di­tio­nelere aanpak van kerk­be­stuur­ders en modernere geloofs­be­le­ving. Hij acteert doortastend, maar altijd met respect voor ieders stand­punt. Martien Waals is van groot belang geweest voor de geloofs­be­le­ving in Heus­den en omge­ving.

In 2014 nam een groepje Heus­denaren, waar­on­der Martien, het ini­tia­tief voor de uit­voe­ring van een passie­con­cert in Heus­den, hetgeen resul­teerde in een eerste uit­voe­ring vlak voor Pasen 2015.

Proficiat

Wij wensen de gedecoreer­den van harte proficiat met het ver­diende lintje!Parochie
Heilige Franciscus 
Kerkstraat 4
5721 GV Asten
(0493) 69 13 15
secretariaat@rkfranciscus.nl
Google Maps
Like ons op Facebook Like ons op Facebook!

 


Volg ons op Twitter Volg ons op Twitter

Deze website is ontworpen en wordt onderhouden door iMoose