link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Gezinsweekend in Someren

Weekend 28 t/m 30 juni - De Hoof, Someren

gepubliceerd: woensdag, 13 maart 2019

Deze zomer houdt Stich­ting Katho­lie­ke Gezins­week­enden (SKG) het jaar­lijkse gezins­week­end binnen onze pa­ro­chiegrenzen. Van vrij­dag­mid­dag 28 t/m zon­dag­mid­dag 30 juni zijn ze te gast bij groeps­accommodatie ‘De Hoof’ in Someren.

Ons dage­lijks brood

Katholiek Gezinsweekend 2019Het thema is dit jaar ‘Ons dage­lijks brood’. Het meest gebe­den gebed in de katho­lie­ke traditie is wel het Onze Vader. Jezus heeft ons dit gebed gegeven waarin wij bid­den: ‘Geef ons heden ons dage­lijks brood.’ We vragen God ons ‘Brood’ te geven en wel dage­lijks! Wat wil God eigen­lijk dat we vragen? Wat bedoelt Hij met ‘dage­lijks’ en wat met ‘Brood’? Als we in de oor­spron­ke­lijke Griekse tekst kijken, wat staat er dan precies? Op al deze vragen en op jullie vragen willen wij dit weekend graag een ant­woord geven.

Het katho­lie­ke gezins­week­end biedt niet alleen inhou­de­lijke en spi­ri­tu­ele ver­die­ping. Ook kun je hier even heer­lijk ‘katho­liek opla­den’ met andere ge­zin­nen. Of, zoals een moe­der zei: “Het is echt een verrij­king om onze kin­de­ren te zien voetballen, bid­den en zingen met vriendjes en vriendin­netjes die ook geloofs­ge­nootjes zijn. Hier ontbijten we met ouders die dezelfde levens­vra­gen hebben als wij, die tegen dezelfde dingen aanlopen. Het is fijn om deze on­der­wer­pen met elkaar te delen, van elkaar te leren en als gezin samen te groeien in een heel gezellig en in­spi­ra­tie­vol weekend.”

Spreker: Norbert Schnell

Voor dit weekend hebben we rector Norbert Schnell uit­ge­no­digd uiteen te zetten wat ‘Dage­lijks Brood’ inhoudt. Rector Schnell is rector van de pries­ter- en diaken­oplei­ding Bovendonk van Bisdom Breda.

Pro­gram­ma

Gezinsweekend 2019Op vrij­dag­mid­dag 28 juni starten we om 17.30 uur. Vanaf deze tijd ben je welkom en tot 19.00 uur is het moge­lijk een be­schei­den maal­tijd te gebruiken, maar je kunt ook onderweg of thuis iets eten. Om 19.00 uur begint het pro­gram­ma offi­cieel.

Zater­dag en zon­dag vieren we de H. Mis in de Lambertus­kerk te Someren. Een groot deel van de zater­dag­mid­dag wordt gevuld met sport en spel voor alle leeftij­den. Ook kunnen we ver­der praten over het thema of wat ons in ons geloof bezighoudt. ’s Avonds is er na het pro­gram­ma gelegen­heid tot aanbid­ding en daarna maken we er nog een gezellige avond van.

Op zater­dag­mid­dag komt Kees van der Staaij ons nog ver­tellen over een nieuw ini­tia­tief: het Gezins­plat­form dat in mei officiëel van start gaat.

Baby’s, kin­de­ren en jon­ge­ren

Voor de allerkleinsten zal er een crèche zijn. Kin­de­ren en jon­ge­ren wor­den begeleid in ver­schil­lende leef­tijds­groepen en wel door een team en­thou­siaste vrij­wil­li­gers, waar­on­der een aantal reli­gi­euzen van ver­schil­lende con­gre­ga­ties.

Gezinsweekend 2019Ook voor hen zal het thema ‘Ons dage­lijks Brood’ de rode draad zijn. Daar­naast zijn er voor deze leef­tijds­groepen veel momenten om te ontspannen en kunnen er goede on­der­lin­ge gespreken wor­den gevoerd.

Ontspan­ning

Voor ie­der­een zijn er dage­lijks de nodige ontspan­nings­momenten. Op zater­dag­mid­dag is er sport en spel en elke avond kunnen we elkaar ont­moe­ten onder het genot van een hapje en drankje. Samuel Advies en Uit­ge­ve­rij Betsaida zijn dit weekend aanwe­zig met een boekenstand.

Details

begin: vrij­dag­mid­dag 17.30 uur (eventueel 19.00 uur)
einde: zon­dag­mid­dag rond 16.00 uur
locatie: Groepsaccomodatie ‘De Hoof’, Hoof 18, Someren
aanmel­den: via de web­si­te www.katho­lie­ke­ge­zinnen.nl
Meld je spoe­dig aan om zeker te zijn van deelname!
fol­der: Download hier de fol­der (pdf)
bijdrage: De kosten bedragen € 245,= per gezin.
De bijdrage mag nooit een be­lem­me­ring zijn om deel te nemen!
Een eventuele extra gift wordt bij­zon­der ge­waar­deerd.


Parochie
Heilige Franciscus 
Kerkstraat 4
5721 GV Asten
(0493) 69 13 15
secretariaat@rkfranciscus.nl
Google Maps
Like ons op Facebook Like ons op Facebook!

 


Volg ons op Twitter Volg ons op Twitter

Deze website is ontworpen en wordt onderhouden door iMoose