link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Vastenactie 2019

gepubliceerd: zaterdag, 16 februari 2019
Vastenactie 2019

Graag willen wij als M.O.V.-groep u harte­lijk dank zeggen voor uw fi­nan­ciële bijdragen voor de Vastenaktie 2018 waar­mee wij projecten kon­den onder­steunen in India, Kenia, Uganda, Malawi, Brazilië en Roemenië. Ook dit jaar onder­steunen wij weer ver­schil­lende projecten.

Doet u (weer) mee?

  1. In Zambia onder­steunen wij een project van de stich­ting JACANA, welke waterpompen aanlegt om families te voor­zien van schoon drink­wa­ter.
  2. Pastoor André Heijli­gers in Brazilië willen wij onder­steunen in de aanschaf van zonnepanelen om elek­tri­ci­teit op te wekken voor zijn zaaltjes naast de kerk, welke dienen als ont­moe­tings- en catechese­ruim­tes.
  3. Even­eens steunen wij in Brazilië een project van de fraters van Tilburg die een bijdrage vragen om studiebeurzen te bekos­tigen voor ge­zin­nen die het niet kunnen betalen.
  4. Ook in Kenia willen wij een bijdrage geven aan het project van de zusters Puteri Reinha Rosario om kin­de­ren een kans te geven om met een studiebeurs ver­der te stu­de­ren.
  5. In Roemenië wor­den dit jaar twee projecten onder­steund. Voor de gaarkeuken in de stad Oradea wordt een nieuwe elektrische kookplaat gevraagd, zodat er weer 160 maaltij­den kunnen wor­den bereid. Het andere project bestaat uit de aanschaf van hulp­mid­de­len, zoals muurbeugels en antislipmatten, om het bejaar­denhuis Sint Antonius in Marghita veilig(er) te maken.

Uw fi­nan­ciële bijdrage voor de Vastenaktie 2019 kunt u storten op reke­ning­num­mer:

  • NL13 RABO 0327 4941 31
    t.n.v. Fran­cis­cus­paro­chie Asten-Someren
    Vermeld daarbij: MOV Vas­ten­ac­tie 2019

Ook kunt u voor uw bijdrage het bekende vasten­zakje gebruiken en deponeren in de brievenbus van de pastorieën in Asten, Ommel en Heus­den.


Parochie
Heilige Franciscus 
Kerkstraat 4
5721 GV Asten
(0493) 69 13 15
secretariaat@rkfranciscus.nl
Google Maps
Like ons op Facebook Like ons op Facebook!

 


Volg ons op Twitter Volg ons op Twitter

Deze website is ontworpen en wordt onderhouden door iMoose