link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Beste medeparochiaan,

gepubliceerd: zondag, 20 januari 2019
foto: Wim Koopman
In de Sint-Janskathedraal luidden Mgr. G. de Korte en plebaan G. van Rossem zaterdag 19 januari officieel de Actie Kerkbalans in
In de Sint-Janskathedraal luidden Mgr. G. de Korte en plebaan G. van Rossem zaterdag 19 januari officieel de Actie Kerkbalans in

Voor het kerk­bestuur van onze pa­ro­chie is het van belang om in de eerste maan­den van het kalen­der­jaar een blik te werpen op de fi­nan­ciële gang van zaken.

Hope­lijk deelt u als pa­ro­chi­aan samen met ons de over­tui­ging dat het pa­ro­chie­werk door moet blijven gaan zon­der daarin door de beperkte fi­nan­ciële mid­de­len concessies te hoeven doen. Zo ver­rich­ten de leden van onze pa­ro­chie­werk­groepen be­lan­ge­loos hun vrij­wil­li­gers­werk voor ie­der­een binnen en buiten de pa­ro­chie. Het spreekt voor zich dat deze ac­ti­vi­teiten geld kosten. Daar­naast vergt het on­der­houd van onze gebouwen een aanzien­lijk deel van het beschik­ba­re budget en drukken de steeds stijgende kosten voor energieverbruik een flinke stempel op de uitgaven.

Het zal u ook niet vreemd in de oren klinken dat de fi­nan­ciën voor een pa­ro­chie voor het be­lang­rijk­ste deel vanuit die ge­meen­schap moeten wor­den opgebracht. Dit gebeurt door de collectegel­den, stipendia en de kerkbijdragen. Zonder deze fi­nan­ciële onder­steu­ning kunnen we als pa­ro­chie niet func­tio­ne­ren. Sterker nog, kunnen we niet bestaan. Mogen wij wederom een beroep op u doen om ons te onder­steunen met de jaar­lijkse kerkbijdrage?

Actie Kerk­ba­lans

Een aantal van onze pa­ro­chi­anen heeft bij het kerk­bestuur aange­ge­ven het op prijs te stellen dat wij hen aan het begin van het nieuwe jaar her­in­ne­ren aan hun toezeg­ging de pa­ro­chie jaar­lijks met een bedrag te onder­steunen.

De Fran­cis­cus­paro­chie wil graag in ons mid­den bouwen aan een ge­meen­schap van gelo­vi­ge ver­bon­den­heid, gesteund door de vele vrij­wil­li­gers in elk van de vier Toren­groepen. U bouwt hier aan mee door het fi­nan­cieel onder­steunen van de actie Kerk­ba­lans. Uw bijdrage komt ten goede aan de eigen geloofs­ge­meen­schap.

Deze bijdrage kunt u overmaken op:

plaats IBAN reke­ning­num­mer
Lierop NL32 RABO 0128 8011 23
Someren- Dorp NL72 RABO 0148 0059 18
Someren- Noord NL14 RABO 0148 0093 87
Someren- Heide NL46 RABO 0148 1008 64
Someren- Eind NL14 RABO 0148 0094 84
Asten NL44 RABO 0163 6400 09
Heus­den NL62 RABO 0103 6041 54
Ommel NL23 RABO 0103 6064 08

Mogen wij, allemaal pa­ro­chi­anen van de Fran­cis­cus­paro­chie, ook op uw mede­wer­king rekenen?

Bij voor­baat al harte­lijk dank hier­voor!


Parochie
Heilige Franciscus 
Kerkstraat 4
5721 GV Asten
(0493) 69 13 15
secretariaat@rkfranciscus.nl
Google Maps
Like ons op Facebook Like ons op Facebook!

 


Volg ons op Twitter Volg ons op Twitter

Deze website is ontworpen en wordt onderhouden door iMoose