link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Vormsel: de volgende stap

gepubliceerd: maandag, 7 januari 2019

Je Eerste Communie is al een hele tijd gele­den. Je zat waar­schijn­lijk in groep vier. Nu je in groep acht zit, kijk je weer anders de wereld in. Mis­schien ook eens een goed moment om terug te kijken naar bij­voor­beeld je Eerste Communie. Waarom deed je dat en wat wil je er ver­der mee?

Wat je kunt doen

Je voor­be­rei­den op het Vormsel.
“Wat is dat?”, zul je denken.

Toen je nog klein was lieten je ouders je dopen. Je wist toen zelf nog nergens van. Zo hebben je ouders ook voor jou de keuze gemaakt om met de Eerste Communie mee te doen. Nu ben je ouder en kun je zelf mee­denken (beslissen) of je gevormd wilt gaan wor­den. Of je ver­der wilt op de weg die een hele grote groep mensen op deze wereld gaat. Een weg samen met God. Mensen die rekenen op de steun en de kracht van Gods Geest.

“Dat kan toch ook zon­der dat ik gevormd wordt?”, denk je mis­schien. Mis­schien wel. Maar met hulp van God en de steun van mensen, die het­zelfde hopen als jij, gaat dat veel beter. Die groep mensen vormen samen de Kerk. Daar sta je niet alleen, want de kerk is een ge­meen­schap van mensen die allemaal in Jezus Christus geloven en willen leven vanuit zijn Geest.

Als je ervoor kiest om gevormd te wor­den, dan kies je zelf voor God en al die mensen die bij de kerk horen. Wanneer jij ‘ja’ zegt op de uit­no­di­ging om gevormd te wor­den, kiest God ook heel bij­zon­der voor jou!

Waarom zou je meedoen?

Wij von­den het best moei­lijk om deze vraag te be­ant­woor­den, maar we kunnen wel ver­tellen waarom we zelf meede­den.

Wij vin­den het be­lang­rijk om bij het geloof te horen en daarom het vormsel te doen en de voor­be­rei­dingen waren gezellig.

Groetjes, oud-vor­me­lin­gen

Als je het Vormsel ont­vangt, wil God jou helpen iemand te wor­den die stevig in zijn schoenen staat. Met de kracht van de HEILIGE GEEST, die je in het Vormsel ont­vangt, moet dat zeker lukken.

Info vormsel­werk­groep

Heeft dit je nieuws­gie­rig gemaakt? En wil je meedoen? Meld je dan aan via bij­ge­voegd opgave­for­mu­lier. Je mag dit formulier inleveren tij­dens een speciale inschrijf­avond voor het Vormsel op maan­dag 25 februari 2019 tussen 18.30 uur en 20.00 uur in het pa­ro­chie­cen­trum te Asten, Kerk­straat 4. Wanneer je bent inge­schre­ven op deze avond ont­vang je van ons een uit­no­di­ging voor de eerste bij­een­komst. Er is deze avond tevens een moge­lijk­heid om kennis te maken met de leden van de Vormsel­werk­groep.

Noteer alvast in je agenda

De voor­be­rei­dings­bij­een­komsten zijn op: maan­dag­avond 11 maart 2019 , woens­dag­avond 17 april 2019, maan­dag­avond 13 mei 2019.

Op zater­dag 30 maart 2019 zijn we van 10.00 tot 16.00 uur in Den Bosch voor de ‘Power of fire’ vor­me­lin­gen­dag van het bisdom. Dit is een verplichte deelname.

Het Vormsel wordt toege­diend op vrij­dag 14 Juni om 18.30 uur door Deken Van de Laar, in de Astense kerk.

Veel groeten en hope­lijk tot ziens.

Namens de werk­groep Vormsel,

pastoor Pieter Scheepers
pas­to­raal mede­wer­ker Jack Swaanen
Susanne Caron
Annemie van Kemenade
Anjo Vlemmix
Pascal Maas


Parochie
Heilige Franciscus 
Kerkstraat 4
5721 GV Asten
(0493) 69 13 15
secretariaat@rkfranciscus.nl
Google Maps
Like ons op Facebook Like ons op Facebook!

 


Volg ons op Twitter Volg ons op Twitter

Deze website is ontworpen en wordt onderhouden door iMoose