link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Kerstboodschap Mgr. De Korte

gepubliceerd: dinsdag, 18 december 2018
foto: Bisdom Den Bosch
Kerstboodschap Mgr. De Korte

Traditie­ge­trouw heeft Mgr. de Korte, bis­schop van Den Bosch, aan het eind van het jaar­lijkse kerst­con­cert van Van Lanschot in de Sint-Jan zijn kerst­bood­schap uit­ge­spro­ken. Hij bracht daarbij een ode aan de hoffe­lijk­heid.

‘Kerst­mis is in onze hui­dige cultuur vooral een gezins- en familie­feest gewor­den. Een feest van geborgen­heid, van geschenken geven en geschenken ont­van­gen. Een feest van goed eten en drinken. Dat alles heeft zijn waarde, maar het heeft niet veel te maken met de chris­te­lijke inhoud van het Kerst­feest,’ begon de Korte. Hij wees op kern, name­lijk dat God ons onvoor­waar­de­lijk bemint.

‘Wij leven in een snelle, digitale wereld vol com­mu­ni­ca­tie­moge­lijk­heden. Snelle com­mu­ni­ca­tie met mensen over de hele wereld is moge­lijk. Maar digitale com­mu­ni­ca­tie is vaak anoniem. Niet zel­den leidt dat tot een verru­wing van omgangs­vor­men.’ De Korte noemde een deel van het in­ter­net een open riool, met dage­lijks een stroom aan vuilspuiterij.

‘Er zijn in ons vaderland vandaag de dag veel boze bur­gers. Mensen die, in een snel ver­an­de­rende wereld, het gevoel hebben niet gezien en gehoord te wor­den, aldus de Korte. ‘Verlies van per­spec­tief heeft bij hen niet zel­den geleid tot cynisme. Niet weinigen schieten in een slacht­of­ferrol. En er zijn genoeg zondebokken te vin­den om de onvrede op af te rea­geren. Vaak wordt er meer op de persoon dan op de bal gespeeld. Niet argumen­te­ren maar schel­den is dan het parool.’

‘Schel­den, het respectloos bena­de­ren van mensen, is naar mijn over­tui­ging, niet on­schul­dig. Het heeft een negatieve invloed op het morele weefsel van de samen­le­ving. Steeds fellere stand­pun­ten kunnen op den duur de samen­le­ving ontwrichten. Maar dat is na­tuur­lijk geen natuurver­schijn­sel dat wij maar moeten ac­cep­teren. Mensen kunnen ook voor andere omgangs­vor­men kiezen.’

Hoffe­lijk­heid daar­en­te­gen heeft volgens de Korte alles te maken met voorzich­tig­heid, respect en wellevend­heid. ‘Wie een ander schendt, schendt daar­mee de Schepper. Juist dat besef kan mensen aan­zet­ten tot hoffe­lijk­heid. Binnen de katho­lie­ke ge­meen­schap bestaat vrij­heid en ruimte voor ver­schil­lende vormen van geloofs­be­le­ving. Als Christus ons met ons licht én donker heeft aanvaard, wie zijn wij dan dat wij elkaar niet van harte aan­vaar­den. Hoffe­lijk­heid ver­on­der­stelt dienst­baar­heid en nede­rig­heid. Juist met het Kerst­feest vieren wij dat God zich in Christus klein en kwets­baar heeft gemaakt. In Christus toont God zich als de nederige die­naar bij uitstek.’

Is het ook moge­lijk om in een harde wereld vol onrecht hoffe­lijk te blijven, of is hoffe­lijk­heid dan te soft? De Korte refereerde aan de oecumene-lezing die ds. Rikko Voor­berg in januari in de Grote Kerk hield met een voor­beeld van de creatieve kracht van woede: ‘Tijdens de vluch­te­lingen­cri­sis van 2015 werd ergens in Neder­land een huis van vluch­te­lingen beko­geld met verf­bom­men. De woede en veront­waar­diging over dit gebeuren leidde via de sociale media tot een spontane actie: het inzamelen van geld voor bloemen voor de vluch­te­lingen. De volgende dag werd bij het huis van de vluch­te­lingen voor 800 euro bloemen bezorgd. Een zee van bloemen als ant­woord op de verf­bom­men. Woede en veront­waar­diging wer­den omgezet in een ludiek en menslievend han­de­len.’


Parochie
Heilige Franciscus 
Kerkstraat 4
5721 GV Asten
(0493) 69 13 15
secretariaat@rkfranciscus.nl
Google Maps
Like ons op Facebook Like ons op Facebook!

 


Volg ons op Twitter Volg ons op Twitter

Deze website is ontworpen en wordt onderhouden door iMoose