link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Oecumenische Adventsviering nieuwe stijl

Zondag 16 december - 10.00 uur - Antoniuskerk Heusden

gepubliceerd: dinsdag, 11 december 2018
Derde Zondag van de Advent
Derde Zondag van de Advent

De Fran­cis­cus­paro­chie en de Pro­tes­tantse geloofs­ge­meen­schap hebben de han­den ineen geslagen om samen een oecu­me­nische advents­vie­ring ‘nieuwe stijl’ te or­ga­ni­se­ren.

Deze oecu­me­nische advents­vie­ring ‘nieuwe stijl’ vindt plaats op zon­dag 16 de­cem­ber om 10.00 uur in de Antonius­kerk te Heus­den. Het muzikale gedeelte wordt ver­zorgd door het koor ‘Incantare’ met combo, onder­deel van Muziek Vereni­ging Jong Neder­land Asten. ‘Incantare’ is onder meer bekend van ‘Passion Heus­den’ waarbij dit koor een groot gedeelte van de zang voor haar reke­ning neemt.

Het is een ‘oecu­me­nische vie­ring nieuwe stijl’. Dit betekent dat de opzet nogal afwijkt van de tra­di­tio­nele vie­rin­gen. Het gerenommeerde koor ‘Incantare’ zal samen met het combo enkele nummers ten gehore brengen die vooraf wor­den gegaan door een kort verhaal, een korte gedachte of een korte over­den­king. Deze inlei­ding op de nummers wordt onder­steund met passende beel­den die zicht­baar gemaakt wor­den op de twee mooie nieuwe grote schermen in de Antonius­kerk. De Antonius­kerk is onlangs in het nieuws geweest omdat deze kerk omge­vormd wordt tot een Bele­vings­kerk.

Het thema van deze advents­vie­ring is ‘ver­wach­ting’. Ver­wach­ting kan op allerlei manieren wor­den ge­ïnter­pre­teerd: we ver­wach­ten het Kerst­kind, maar we (ver)wachten en hopen op een betere wereld. In deze vie­ring is plaats voor muziek, licht, medi­ta­tie en samenzang. We willen samen nadenken over deze ‘ver­wach­ting’, samen geraakt wor­den door de muziek en samen, als chris­te­nen, wachten op de komst van het Kerst­kind.


Parochie
Heilige Franciscus 
Kerkstraat 4
5721 GV Asten
(0493) 69 13 15
secretariaat@rkfranciscus.nl
Google Maps
Like ons op Facebook Like ons op Facebook!

 


Volg ons op Twitter Volg ons op Twitter

Deze website is ontworpen en wordt onderhouden door iMoose