link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Masterplan Processiepark Ommel klaar

gepubliceerd: dinsdag, 4 december 2018
Uit handen van Harold van Overbeek ontvangt René Berkvens een replica van de Heilige Maria met kind
Uit handen van Harold van Overbeek ontvangt René Berkvens een replica van de Heilige Maria met kind

Wat gaat de tijd snel. Die tijd heeft ook voor de “Project­groep Herstel Pro­ces­sie­park” niet stil gestaan. Er is het afgelopen jaar achter de schermen keihard gewerkt en veel be­lang­rijk voor­werk verricht, al is dat voor de buitenwacht allemaal wat moei­lijk in te schatten. In en rondom het park zien mensen nog niet veel gebeuren en dan komt na­tuur­lijk de vraag opborrelen: gaat het nog door?

Nou, zeker wel als het aan de Project­groep ligt en aan de andere vrij­wil­li­gers die hun diensten hebben aangebo­den. Het is ook wel zo fair te stellen dat de Project­groep zich een beetje verkeken heeft op de com­ple­xi­teit van de herstel­plannen en de vele afzon­der­lijke zaken waar­mee reke­ning gehou­den moet wor­den (denk aan regels en voor­schriften, voor­waar­den voor subsidiëring, inroepen spe­ci­fie­ke expertise, overleg met allerlei betrok­ke­nen, etc.) Maar het gaat vooruit en er wor­den vor­deringen gemaakt, die we hier kort nader toelichten.

Terug­blik

Maar eerst nog even terug naar mei van dit jaar. Toen werd er een maandlang in en rond de kerk volop aan­dacht gevraagd voor het Herstel­pro­ject. Voor en na diensten draaide per­ma­nent een videofilm over het Pro­ces­sie­park Ommel – gemaakt door Paul Stapel samen met de project­groep – en wer­den pelgrims gevraagd hun naam en adresge­ge­vens achter te laten, zodat we een club van sym­pa­thi­san­ten kunnen opbouwen. Ruim 300 mensen deden dat en een pret­tige bij­koms­tig­heid was dat bede­vaart­gan­gers maar liefst € 3504,05 in en­ve­lop­pen achterlieten in de kerk bedoeld om aan het herstel te beste­den.

Een bij­een­komst in de Kluis waar Frans Martens en Ad Verhoeven belang­stel­len­den meer ach­ter­gron­den over het park en de plannen gaven, viel ook in goede aarde. Daarna keer­den de Project­groeple­den weer terug naar de ver­ga­dertafel. In vele en intensieve contacten is met erf­goed­ad­vi­seur Korneel Aschman een master­plan voor het herstel van het Pro­ces­sie­park en de omge­ving van de kerk opge­steld.

Master­plan als uitgangs­punt

Het master­plan dient dus als uitgangs­punt. Wat staat er allemaal in? Een zeer gedetailleerd inrich­tings­plan met padens­truc­tu­ren, verbin­dingen tussen de park­de­len, wijze van toegang maar ook gebruikte ma­te­ri­alen en wijzen van aanpak, etc. Er staan beknopte beschrij­vingen in van de historie, gebruik, flora en fauna, de ont­wik­ke­ling van het kerk­plein, de actuele situatie, loop der paden, positie beel­den, hagen, een uit­ge­brei­dere foto­se­rie van plekken in het park en een analyse van de knel­pun­ten en con­clu­sies over het Pro­ces­sie­park, kerk­plein, his­to­rische waarde, ker­ke­lijk en recrea­tief gebruik en de eco­lo­gische waarde. De toe­komst­vi­sie en kostenra­mingen maken het compleet.

Het master­plan is reeds met de opdrachtgever, - het Kerk­bestuur van de Fran­cis­cus­paro­chie, - be­spro­ken en ook zij zijn en­thou­siast over de plannen. Nu gaan we met het master­plan en overige do­cu­menten rich­ting be­lang­rijke ‘beslissers’ zoals ge­meen­te, provincie, Rijks­mo­nu­menten én rich­ting subsidieverstrekkers. Ook vormt het master­plan het vertrek­punt voor de ver­schil­lende werk­groepen die inmiddels in het leven ge­roe­pen zijn om de details per onder­deel - van pro­ces­sie­park tot buiten­kerk, van het kerk­plein met entree tot het nieuwe vredes­park – uit te werken, onder super­vi­sie van de project­groep. Dat werk is nu onderweg. Het streven is om in februari/maart zo ver te zijn dat we daad­wer­ke­lijk “de boer op kunnen” met onze plannen en fondsen gaan werven. In het voor­jaar staat ook een pre­sen­ta­tie gepland van het master­plan en de ver­volgacties voor alle belang­stel­len­den in en buiten Ommel.

Het Master­plan dat er nu ligt, mag er zijn. Er zit veel ambitie in; het wordt een hele uit­daging om die waar te maken, maar de Project­groep denkt dat dat moet lukken met de niet aflatende steun van de mensen van Ommel en omge­ving.

Mario Bouwmans


Parochie
Heilige Franciscus 
Kerkstraat 4
5721 GV Asten
(0493) 69 13 15
secretariaat@rkfranciscus.nl
Google Maps
Like ons op Facebook Like ons op Facebook!

 


Volg ons op Twitter Volg ons op Twitter

Deze website is ontworpen en wordt onderhouden door iMoose