link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Belevingskerk Heusden

gepubliceerd: vrijdag, 9 november 2018

Het pa­ro­chie­bestuur van de Fran­cis­cus­paro­chie en de loca­tieraad van Asten-Heus­den hebben vergevor­derde plannen om de Antonius van Padua-kerk in Heus­den om te vormen tot een bele­vings­kerk. Aan­lei­ding daarvoor is het te­rug­lo­pende kerk­be­zoek en de gedachte dat er juist in de hui­dige jach­tige tijd behoefte is aan rust en be­zin­ning. De geloofs­be­le­ving kan bij een juiste aanpak daarvoor een bijdrage geven.

Door het aanbie­den van andersoor­tige diensten met thema’s waar we in de hui­dige samen­le­ving mee te maken hebben wordt er naar gestreefd om aan die behoefte te voldoen. Er wordt op deze manier een plek gecreëerd waar men na kan denken en in­spi­ra­tie kan opdoen over on­der­wer­pen die ons bezig­hou­den.

Er zal gezocht wor­den naar vrij­wil­li­gers die nieuwe ac­ti­vi­teiten opzetten die aan­slui­ten bij de hui­dige samen­le­ving. Op een aan­spre­kende wijze zullen on­der­wer­pen behandeld wor­den met het doel om in­spi­ra­tie, rust en ver­trouwen te geven en aan­dacht voor de mede­mens..

Hierbij kan gedacht wor­den aan gebeds - en woord­diensten maar ook aan films, sprekers, cursussen, muziekuit­voe­ringen of andere vernieuwende en aan­spre­kende manieren om bepaalde thema’s onder de aan­dacht te brengen.

De loca­tieraad in Heus­den neemt het voor­touw bij de ver­dere uit­wer­king van deze plannen en hoopt met steun van vrij­wil­li­gers en sym­pa­thi­san­ten de ambitieuze plannen te rea­li­se­ren.

Voor nadere in­for­ma­tie, aanmel­ding als vrij­wil­li­ger of onder­steuner kan contact wor­den opgeno­men met de organi­sa­tie van de Bele­vings­kerk, bereik­baar via e-mail­a­dres:

In­for­ma­tie over ach­ter­grond en beleid

Missie, visie en strategie

Neder­land wordt steeds min­der reli­gi­eus en het zijn vooral de jon­gere gene­ra­ties die afhaken. 

De meeste Neder­lan­ders komen nooit of bijna nooit meer in de kerk. Ze bezoeken rond de kerst een kerk­dienst, zijn aanwe­zig bij een afscheids­dienst of bij speciale vie­rin­gen opge­luis­terd door een goed koor.

Een van de redenen van het lage kerk­be­zoek is de manier waarop kerk­diensten wor­den gehou­den, deze sluiten in veel gevallen niet altijd aan bij de bele­ving van mensen. Juist in het hui­dige haas­tige en jach­tige leven is er echter behoefte aan rust en be­zin­ning. De geloofs­be­le­ving kan bij een juiste aanpak daarvoor een bijdrage geven.

De Fran­cis­cus­paro­chie Asten/Someren en met name pastoor Pieter Scheepers van de Fran­cis­cus­paro­chie Asten/Someren wil daarom ini­tia­tie­ven nemen voor het aanbie­den van andersoor­tige en meer aan­spre­kende diensten. Zij hebben met deze opvat­ting een partner gevon­den in de loa­tieraad van de Antonius­kerk Heus­den. In nauw overleg met het pa­ro­chie­bestuur zal door de loca­tieraad een organi­sa­tie opgezet wor­den met het doel om de Heus­dens kerk meer te gaan gebruiken voor speciale vie­rin­gen waarbij niettemin ook moge­lijk­he­den blijven voor de tra­di­tio­nele vie­rin­gen.

De organi­sa­tie zal zich niet enkel richten op de voor­ma­lige Antonius­paro­chie Heus­den maar pa­ro­chie breed, dit wil zeggen dat de Heus­dense kerk voor de gehele Fran­cis­cus­paro­chie de locatie zal zijn voor speciale vie­rin­gen.

De doel­stel­ling is dat de Antonius kerk een iden­ti­teit krijgt voor speciale vie­rin­gen met een uit­stra­ling die ver­der gaat dan alleen de Fran­cis­cus­paro­chie.

Ac­ti­vi­teiten

De speciale vie­rin­gen zullen een gevarieerd aanbod van ac­ti­vi­teiten omvatten geplaatst in een chris­te­lijk per­spec­tief. Voor­beel­den van moge­lijke ac­ti­vi­teiten zijn: Thema­tische vie­rin­gen al dan niet opge­luis­terd door een koor, ensemble, orkest of korps - Cursussen - film­avon­den - oecu­me­nische vie­rin­gen - gast­spre­kers- -Passion uit­voe­ring- patroons­feesten etc.

Vooralsnog is het de bedoeling om 1x keer maand een ac­ti­vi­teit te or­ga­ni­se­ren. Na hiermee de nodige erva­ring opgedaan te hebben kan dit aantal, af­han­ke­lijk van de respons uit de samen­le­ving, ver­der wor­den uit­ge­breid.

Vrij­wil­li­gers

Een voor­waarde om deze doel­stel­ling te kunnen rea­li­se­ren is dat er voldoende ge­mo­ti­veerde vrij­wil­li­gers zullen zijn die achter de doel­stel­ling van de Bele­vings­kerk staan en daad­wer­ke­lijk mee­denken en mee­werken aan een vernieuwende aanpak. Zij zullen niet alleen binnen de Heus­dense ge­meen­schap maar ook in de andere locaties van de Fran­cis­cus­paro­chie, of zelfs daar­bui­ten, gezocht wor­den. De vrij­wil­li­gers zullen project­ma­tig wor­den ingezet waarbij zoveel moge­lijk wordt gekeken naar ieders in­te­res­se en erva­ringen met het or­ga­ni­se­ren van bepaalde ac­ti­vi­teiten.

Gedacht wordt aan o.a. een werk­groep com­mu­ni­ca­tie, fi­nan­ciën en kerkinrich­ting maar de be­lang­rijk­ste groep zal gevormd moeten wor­den uit vrij­wil­li­gers die een frisse kijk op de hui­dige samen­le­ving hebben en met aan­spre­kende vernieuwende ideeën diensten zullen ver­zorgen die de bezoekers zullen aanspreken.

Locatie

De Heus­dense kerk is bij uitstek geschikt voor het or­ga­ni­se­ren van allerlei ac­ti­vi­teiten Toch zullen er een aantal zaken in de inrich­ting aangepakt wor­den ter be­vor­de­ring van de sfeer en comfortabel gebruik.

Fi­nan­cie­ring

Een van de doel­stel­lingen is dat het totaal aan ac­ti­vi­teiten kosten­neu­traal gere­geld zal wor­den. De in­kom­sten zullen bestaan uit vergoe­dingen, schaal­col­lec­tes maar ook zal gezocht wor­den naar sponsors of mensen die zich tegen een vergoe­ding bij de beleve­rings­kerk willen aan­slui­ten als “Vriend van de Bele­vings­kerk Heus­den” Inmiddels is er een aparte bankreke­ning geopend voor de bele­vings­kerk ( NL04 RABO 0334.2185.27) zodat in­kom­sten en uitgaven uit­slui­tend voor de ac­ti­vi­teiten van de Bele­vings­kerk gebruikt zullen wor­den.

Organi­sa­tie

De organi­sa­tie van het project “Bele­vings­kerk H. Antonius Heus­den” zal gevormd wor­den door een bestuur en een aantal werk­groepen. Het dage­lijks bestuur bestaat uit een voor­zit­ter, pen­ning­mees­ter en se­cre­ta­ris. Het alge­meen bestuur zal gevormd wor­den door het dage­lijks bestuur aan­ge­vuld met leden die een werk­groep ver­te­gen­woor­digen.

De uit­voe­ring van de plannen met de Bele­vings­kerk zullen wor­den geor­ga­ni­seerd door de loca­tieraad Heus­den. Zowel het kerk­bestuur als het pas­to­rale team staan volle­dig achter de plannen en zullen waar moge­lijk hun mede­wer­king verlenen. Een ge­waar­deerde steun kreeg de organi­sa­tie van Mgr. de Korte, bis­schop van het Bisdom ’s-Hertogen­bosch die aangaf zeer posi­tief te zijn over de ideeën

Tijd­plan­ning

De ko­men­de 3 maan­den zullen gebruikt wor­den om de organi­sa­tie ver­der op te zetten. Het streven is om in juni 2019 de organi­sa­tie dusdanig op orde te hebben dat de bestuurssamen­stel­ling en het opzetten van de nodige werk­groepen gere­geld is. De voor­ge­no­men aanpas­singen van de inrich­ting in de kerk moeten dan afgerond zijn.

 

H. Antonius van Paduakerk Heusden


Parochie
Heilige Franciscus 
Kerkstraat 4
5721 GV Asten
(0493) 69 13 15
secretariaat@rkfranciscus.nl
Google Maps
Like ons op Facebook Like ons op Facebook!

 


Volg ons op Twitter Volg ons op Twitter

Deze website is ontworpen en wordt onderhouden door iMoose