link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Belevingskerk Heusden

gepubliceerd: vrijdag, 9 november 2018

Het parochie­bestuur van de Franciscus­parochie en de locatieraad van Asten-Heusden hebben vergevorderde plannen om de Antonius van Padua-kerk in Heusden om te vormen tot een belevings­kerk. Aanleiding daarvoor is het teruglopende kerkbezoek en de gedachte dat er juist in de huidige jachtige tijd behoefte is aan rust en bezinning. De geloofsbeleving kan bij een juiste aanpak daarvoor een bijdrage geven.

Door het aanbieden van andersoortige diensten met thema’s waar we in de huidige samenleving mee te maken hebben wordt er naar gestreefd om aan die behoefte te voldoen. Er wordt op deze manier een plek gecreëerd waar men na kan denken en inspiratie kan opdoen over onderwerpen die ons bezighouden.

Er zal gezocht worden naar vrijwilligers die nieuwe activiteiten opzetten die aansluiten bij de huidige samenleving. Op een aansprekende wijze zullen onderwerpen behandeld worden met het doel om inspiratie, rust en vertrouwen te geven en aandacht voor de medemens..

Hierbij kan gedacht worden aan gebeds - en woorddiensten maar ook aan films, sprekers, cursussen, muziekuitvoeringen of andere vernieuwende en aansprekende manieren om bepaalde thema’s onder de aandacht te brengen.

De locatieraad in Heusden neemt het voortouw bij de verdere uit­werking van deze plannen en hoopt met steun van vrijwilligers en sympathisanten de ambitieuze plannen te realiseren.

Voor nadere informatie, aanmelding als vrijwilliger of ondersteuner kan contact worden opgenomen met de organisatie van de Belevings­kerk, bereikbaar via e-mailadres:

Informatie over achtergrond en beleid

Missie, visie en strategie

Nederland wordt steeds minder religieus en het zijn vooral de jongere generaties die afhaken. 

De meeste Nederlanders komen nooit of bijna nooit meer in de kerk. Ze bezoeken rond de kerst een kerkdienst, zijn aanwezig bij een afscheidsdienst of bij speciale vieringen opge­luisterd door een goed koor.

Een van de redenen van het lage kerkbezoek is de manier waarop kerkdiensten worden gehouden, deze sluiten in veel gevallen niet altijd aan bij de beleving van mensen. Juist in het huidige haastige en jachtige leven is er echter behoefte aan rust en bezinning. De geloofsbeleving kan bij een juiste aanpak daarvoor een bijdrage geven.

De Franciscus­parochie Asten/Someren en met name pastoor Pieter Scheepers van de Franciscus­parochie Asten/Someren wil daarom initiatieven nemen voor het aanbieden van andersoortige en meer aansprekende diensten. Zij hebben met deze opvatting een partner gevonden in de loatieraad van de Antonius­kerk Heusden. In nauw overleg met het parochie­bestuur zal door de locatieraad een organisatie opgezet worden met het doel om de Heusdens kerk meer te gaan gebruiken voor speciale vieringen waarbij niettemin ook mogelijkheden blijven voor de traditionele vieringen.

De organisatie zal zich niet enkel richten op de voormalige Antonius­parochie Heusden maar parochie breed, dit wil zeggen dat de Heusdense kerk voor de gehele Franciscus­parochie de locatie zal zijn voor speciale vieringen.

De doel­stelling is dat de Antonius kerk een identiteit krijgt voor speciale vieringen met een uitstraling die verder gaat dan alleen de Franciscus­parochie.

Activiteiten

De speciale vieringen zullen een gevarieerd aanbod van activiteiten omvatten geplaatst in een christelijk perspectief. Voorbeelden van mogelijke activiteiten zijn: Thematische vieringen al dan niet opge­luisterd door een koor, ensemble, orkest of korps - Cursussen - film­avonden - oecumenische vieringen - gastsprekers- -Passion uitvoering- patroonsfeesten etc.

Vooralsnog is het de bedoeling om 1x keer maand een activiteit te organiseren. Na hiermee de nodige ervaring opgedaan te hebben kan dit aantal, afhankelijk van de respons uit de samenleving, verder worden uitgebreid.

Vrijwilligers

Een voorwaarde om deze doel­stelling te kunnen realiseren is dat er voldoende gemotiveerde vrijwilligers zullen zijn die achter de doel­stelling van de Belevings­kerk staan en daadwerkelijk meedenken en meewerken aan een vernieuwende aanpak. Zij zullen niet alleen binnen de Heusdense gemeen­schap maar ook in de andere locaties van de Franciscus­parochie, of zelfs daarbuiten, gezocht worden. De vrijwilligers zullen projectmatig worden ingezet waarbij zoveel mogelijk wordt gekeken naar ieders interesse en ervaringen met het organiseren van bepaalde activiteiten.

Gedacht wordt aan o.a. een werk­groep communicatie, financiën en kerkinrichting maar de belangrijkste groep zal gevormd moeten worden uit vrijwilligers die een frisse kijk op de huidige samenleving hebben en met aansprekende vernieuwende ideeën diensten zullen verzorgen die de bezoekers zullen aanspreken.

Locatie

De Heusdense kerk is bij uitstek geschikt voor het organiseren van allerlei activiteiten Toch zullen er een aantal zaken in de inrichting aangepakt worden ter bevordering van de sfeer en comfortabel gebruik.

Financiering

Een van de doel­stellingen is dat het totaal aan activiteiten kostenneutraal geregeld zal worden. De inkomsten zullen bestaan uit vergoedingen, schaalcollectes maar ook zal gezocht worden naar sponsors of mensen die zich tegen een vergoeding bij de beleverings­kerk willen aansluiten als “Vriend van de Belevings­kerk Heusden” Inmiddels is er een aparte bankrekening geopend voor de belevings­kerk ( NL04 RABO 0334.2185.27) zodat inkomsten en uitgaven uitsluitend voor de activiteiten van de Belevings­kerk gebruikt zullen worden.

Organisatie

De organisatie van het project “Belevings­kerk H. Antonius Heusden” zal gevormd worden door een bestuur en een aantal werk­groepen. Het dagelijks bestuur bestaat uit een voorzitter, penning­meester en secretaris. Het algemeen bestuur zal gevormd worden door het dagelijks bestuur aangevuld met leden die een werk­groep vertegen­woor­digen.

De uitvoering van de plannen met de Belevings­kerk zullen worden georga­ni­seerd door de locatieraad Heusden. Zowel het kerk­bestuur als het pastorale team staan volledig achter de plannen en zullen waar mogelijk hun mede­werking verlenen. Een gewaardeerde steun kreeg de organisatie van Mgr. de Korte, bisschop van het Bisdom ’s-Hertogen­bosch die aangaf zeer positief te zijn over de ideeën

Tijdplanning

De komende 3 maanden zullen gebruikt worden om de organisatie verder op te zetten. Het streven is om in juni 2019 de organisatie dusdanig op orde te hebben dat de bestuurssamen­stelling en het opzetten van de nodige werk­groepen geregeld is. De voorgenomen aanpassingen van de inrichting in de kerk moeten dan afgerond zijn.

 

H. Antonius van Paduakerk Heusden


Parochie
Heilige Franciscus 
Kerkstraat 4
5721 GV Asten
(0493) 69 13 15
secretariaat@rkfranciscus.nl
Google Maps
Like ons op Facebook Like ons op Facebook!

 


Volg ons op Twitter Volg ons op Twitter

Deze website is ontworpen en wordt onderhouden door iMoose