link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Laatste Eucharistieviering St. Jozefkerk

gepubliceerd: woensdag, 26 september 2018

De laatste vie­ring in de St. Jozef­kerk te Someren-Heide op zon­dag 23 sep­tem­ber 2018 werd voor­ge­gaan door kape­laan Harold van Overbeek en muzikaal ver­zorgd door het Jozef-Paulus­koor, vocal group Heart & Soul en Muziek­ver­eni­ging Someren-Heide.

Onder be­ge­lei­ding van de muzikale klanken van de muziek­ver­eni­ging werd ver­vol­gens het St. Jozef­beeld over­ge­bracht van de kerk naar de St. Jozef­ka­pel waar het een nieuwe plek krijgt.

Ter afslui­ting was ie­der­een welkom in ge­meen­schapshuis De Bunt waar onder het genot van een kopje koffie werd terugge­blikt middels foto’s op het katho­lie­ke verle­den.

Ruim 57 jaar

Gedurende bijna 82 jaar zijn in Someren-Heide vie­rin­gen gehou­den: de eerste 24 jaar vanaf de inze­ge­ning op 21 de­cem­ber 1936 in de houten nood­kerk en vanaf 20 maart 1961, nu ruim 57 jaar, in de hui­dige ka­rak­te­ris­tieke St. Jozef­kerk.

Vele vereni­gingen zijn op ini­tia­tief en met onder­steu­ning van de toen­ma­lige pastoor of kape­laan opgezet en zorgen nog steeds voor een leven­dige dorps­ge­meen­schap waar voor eenie­der iets te vin­den is. Dit alles dankzij de orde van de Pries­ters van het H. Hart van Jezus die in 1935 in de persoon van pastoor Graat de oprich­ting van een nieuwe pa­ro­chie voor Someren-Heide oppakten tot het afscheid van pastoor Somers in 2009.

De katho­lie­ke kerk zorgde in Someren-Heide, naast de zorg voor de ziel en zalig­heid van de pa­ro­chi­anen, voor de ver­bin­te­nis en saam­ho­rig­heid aangezien de bewoners uit diverse windstreken als pioniers kwamen aangewaaid.

(tekst en foto’s van SIRIS / Harrie van Horik en Patrick van den Broek)


Parochie
Heilige Franciscus 
Kerkstraat 4
5721 GV Asten
(0493) 69 13 15
secretariaat@rkfranciscus.nl
Google Maps
Like ons op Facebook Like ons op Facebook!

 


Volg ons op Twitter Volg ons op Twitter

Deze website is ontworpen en wordt onderhouden door iMoose