link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Mariakapel Someren-Eind

Onze Lieve Vrouw Tenhemelopneming

gepubliceerd: maandag, 2 juli 2018

Zoals U weet zijn we als Loca­tieraad van het pa­ro­chie­deel Onze Lieve Vrouw Ten­hemel­op­ne­ming Someren-Eind, al geruime tijd bezig om een Maria­ka­pel te rea­li­se­ren voor onze ge­meen­schap.

Het eerste idee was een kapel op het Toren­plein. Op verzoek van direct aanwonen­den hebben we daar­van afgezien. Daarna had­den we het voornemen on een Maria­ka­pel te bouwen in de voortuin van de pastorie (vanaf de Nieuwen­dijk gezien: rechts van de pastorie en links van de seniorenwo­ningen). Dat stuitte op bezwaren van het bestuur van onze pa­ro­chie H. Fran­cis­cus Asten-Someren, omdat dat het aanzien van de pastorie zou scha­den.

Herover­we­ging heeft ons er toe gebracht de Maria­ka­pel te plannen bij de entree van ons kerkhof en wel links van de toegangspoort. Het pa­ro­chie­bestuur heeft ons daarvoor toestem­ming verleend en ons in staat gesteld dat voornemen nader uit te werken.

Inmiddels heeft Maarten van Vroonhoven een ontwerp gemaakt waar we ons in kunnen vin­den, en waarvoor we ook goed­keu­ring van de ge­meen­te willen gaan vragen. (zie ontwerp).

Het doel is de reali­sa­tie van een Maria­ka­pel waar ie­der­een die daar behoefte aan heeft in besloten­heid een kaarsje voor Maria kan aans­te­ken en in gebed of medi­ta­tie kan gaan. Het is per se niet onze bedoeling in die kapel Maria- of andere vie­rin­gen te hou­den.

De kapel zal over­we­gend in duur­zaam hout wor­den uitge­voerd. Er komt geen sanitair of water­voor­zie­ning. Wel elektra.

Omdat de fi­nan­ciële mid­de­len waarover wij kunnen be­schik­ken beperkt zijn, zijn we genood­zaakt de bouw zoveel moge­lijk met vrij­wil­li­gers te doen.

Hierbij doen wij dan ook een oproep aan alle inwoners van Someren-Eind die ons als vrij­wil­li­ger zou­den kunnen en willen bijstaan, om zich aan te mel­den bij Jo van Diepen (tel. 0493-493763) of Nelly van Houts (tel. 06-17482545) resp. voor­zit­ter en se­cre­ta­ris van onze Loca­tieraad. Dus bent U houtleverancier, timmerman, glaszetter, hovenier, stratenmaker, dakdekker, elektricien, schil­der of heeft U andere vaar­dig­he­den die ons bij de bouw van de Maria­ka­pel kunnen helpen, laat van U horen. Bij voor­baat dank.

Af­han­ke­lijk van het ver­krij­gen van de nodige vergun­ningen/toestem­mingen denken wij eind 2018 / begin 2019 met de bouw van de Maria­ka­pel te kunnen starten.

Loca­tieraad Onze Lieve Vrouw Ten­hemel­op­ne­ming Someren-Eind.

Animatie

Fotoserie

Klik op een foto voor een uitvergroting.

Parochie
Heilige Franciscus 
Kerkstraat 4
5721 GV Asten
(0493) 69 13 15
secretariaat@rkfranciscus.nl
Google Maps
Like ons op Facebook Like ons op Facebook!

 


Volg ons op Twitter Volg ons op Twitter

Deze website is ontworpen en wordt onderhouden door iMoose