link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Aankondiging sluiting St. Jozefkerk

Someren-Heide

gepubliceerd: zondag, 3 juni 2018
foto: SIRIS
Aankondiging sluiting St. Jozefkerk

Enkele jaren gele­den is bij de fusie naar één pa­ro­chie voor Someren-Asten al aange­ge­ven dat de St. Jozef­kerk in Someren-Heide op enig moment voor slui­ting in aanmer­king zou komen. Dat moment komt nu dich­ter­bij.

De afslan­king van het pas­to­raal team door het vertrek van pater Xavier, het wegvallen van de steun van de paters in Asten samen met de blijvende terugloop van het kerk­be­zoek en de on­der­houds­sta­tus van de St. Jozef­kerk zijn aan­lei­ding geweest voor het zetten van de volgende stap; de slui­ting van het kerk­ge­bouw in Someren-Heide.

Onlangs hebben het pa­ro­chie­bestuur van de pa­ro­chie H. Fran­cis­cus en de loca­tieraad Someren-Heide in samen­spraak het besluit geno­men om op zon­dag 23 sep­tem­ber de laatste eucha­ris­tie­vie­ring te hou­den en de St. Jozef­kerk hierna te sluiten. Dit zal betekenen dat er na deze datum geen vie­rin­gen meer wor­den gehou­den in Someren-Heide en de pa­ro­chi­anen voor het bijwonen van de weke­lijkse eucha­ris­tie­vie­ringen, voor het laten lezen van mis­in­ten­ties , uit­vaar­ten, hu­we­lij­ken, jubilea vie­rin­gen en dopen welkom zijn in de Lambertus­kerk in Someren of in één van de andere paro­chie­kerken van de H. Fran­cis­cus­paro­chie.

De ko­men­de maan­den zal de loca­tieraad in overleg gaan met de werk­groepen om samen vorm te geven aan reorgani­sa­tie van de lokale ac­ti­vi­teiten die verbon­den blijven aan de Fran­cis­cus­paro­chie. Samen met het kerk­bestuur wordt bekeken wat er met het kerk­ge­bouw gaat gebeuren.

Middels het Dorps­blad en een in­for­ma­tieve bij­een­komst zal de voortgang wor­den ge­com­mu­ni­ceerd met de pa­ro­chi­anen en vrij­wil­li­gers.


Parochie
Heilige Franciscus 
Kerkstraat 4
5721 GV Asten
(0493) 69 13 15
secretariaat@rkfranciscus.nl
Google Maps
Like ons op Facebook Like ons op Facebook!

 


Volg ons op Twitter Volg ons op Twitter

Deze website is ontworpen en wordt onderhouden door iMoose