link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Lezing over het processiepark

Woensdag 16 mei - 20.00 uur - De Kluis, Ommel

gepubliceerd: zondag, 6 mei 2018
Lezing over het processiepark

Dorpshistoricus Frans Martens zal woens­dag 16 mei geïn­te­res­seer­den aan de hand van beel­den, do­cu­menten en speciale anekdotes, mee­ne­men in die rijke ge­schie­de­nis. Ie­der­een is welkom vanaf 20.00 uur in De Kluis te Ommel.

De wens van wijlen Wim Lover­bosch om het park in het Ommelse hart weer wat van zijn oude grandeur terug te geven, wordt steeds meer wer­ke­lijk­heid. De opknapbeurt is op zich al een veelom­vat­tend karwei maar de project­groep die de plannen begeleidt, wil het park ook graag een nieuwe toe­komst geven, die van een vredes­park.

Alle nood­za­ke­lijke werk­zaam­he­den, wensen en ideeën wor­den momenteel uit­ge­werkt in een formeel plan van aanpak waar­mee straks de sponsoren en fondsen bena­derd zullen wor­den. Een comité van aanbeveling is zo goed als geformeerd. Na de zomer wordt over dit alles meer bekend.

Woens­dag­avond 16 mei vanaf 20.00 uur neemt Frans zijn toehoor­ders een uurlang aan de hand om ze door de ge­schie­de­nis van het park te lei­den. Er is gelegen­heid tot vragen stellen. Daar­naast zal Ad Verhoeven, voor­zit­ter van de project­groep, kort ingaan op de actuele stand van zaken. Ook wordt kort stil­ge­staan bij het provincie-brede project Crossroads, dat moge­lijk ook gekop­peld zal wor­den aan de plannen met het Pro­ces­sie­park. Crossroads is min of meer de schakel tussen toen en nu doordat het de per­soon­lijke verhalen van mensen over de Tweede Wereld­oor­log voor het nageslacht wil vastleggen. Verhalen die op een of andere wijze ook goed zou­den passen in een vredes­park

De gratis toe­gan­ke­lijke avond in De Kluis valt mid­den in de mei­maand die zoals elk jaar duizen­den pelgrims naar Ommel trekt. Om die reden heeft de project­groep de hele maand ook ac­ti­vi­teiten in de kerk van Onze Lieve Vrouw Praesen­ta­tie gepland. Zo zal er voor vrijwel alle diensten via grote beeldschermen een speciale video te zien zijn over de plannen met het Pro­ces­sie­park en omge­ving. Ook liggen op de banken envelopjes met potlo­den om van aanwe­zigen naam en adres te verwerven zodat zij, die dat willen, op de hoogte wor­den gehou­den van de ont­wik­ke­lingen rondom het park.

(bron: siris.nl)Parochie
Heilige Franciscus 
Kerkstraat 4
5721 GV Asten
(0493) 69 13 15
secretariaat@rkfranciscus.nl
Google Maps
Like ons op Facebook Like ons op Facebook!

 


Volg ons op Twitter Volg ons op Twitter

Deze website is ontworpen en wordt onderhouden door iMoose