link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Gezamenlijke collecte voor dertien goede doelen

Goede Doelen Week Asten, Heusden en Ommel

gepubliceerd: woensdag, 25 april 2018

Voor het vijfde jaar wor­den in Asten de collecten van der­tien goede doelen ge­za­men­lijk uitge­voerd. Voor de inwoners van de ge­meen­te Asten betekent dit, dat er ook in 2018 door deze fondsen niet apart ge­col­lec­teerd wordt. Twaalf keer min­der zal de collectant aan uw deur aanbellen en u om een bijdrage vragen.

Door de han­den ineen te slaan is het voor deze fondsen moge­lijk om de collecte op peil te hou­den en aan de fondsen een goede bijdrage af te dragen. Dankzij vrij­wil­lige han­den lukt het de Goede Doelen Week Asten, Heus­den en Ommel, hope­lijk weer om elke inwoner te bereiken en er dit jaar ook weer een succes van te maken.

Dorpspe­ci­fiek

In elk van de kerk­dorpen wordt de Goede Doelen Week op een geheel eigen manier gedaan:

Heus­den

Heus­den doet al 6 jaar de collecte ge­za­men­lijk en heeft inmiddels een eigen organi­sa­tie met vaste mensen uit de deel­ne­mende fondsen. Heus­den heeft een eigen manier van or­ga­ni­se­ren, los van Asten. Wel wordt er ge­za­men­lijk opgestart, ma­te­ri­alen besteld, opbrengst geteld en ge­za­men­lijk met Asten en Ommel geld overgemaakt naar de deel­ne­mende fondsen. Alle deel­ne­mende fondsen leveren ook collectanten aan in Heus­den echter Heus­den heeft zelf ook een dui­de­lijke organi­sa­tie om het collectanten bestand op peil te hou­den.

Ommel

In Ommel is het de dorpsraad die de organi­sa­tie in han­den heeft en ook hier wordt het collectanten bestand zelf op peil gehou­den, naast de collectanten die voor­heen voor de diverse fondsen in Ommel collec­teer­den. Ook Ommel heeft haar eigen organi­sa­tie net als Heus­den, voor wat betreft het rond­gaan. De overige werk­zaam­he­den gaan ook hier ge­za­men­lijk met Heus­den en Asten.

Asten

Asten heeft een ver­de­ling in 12 wijken. Alle deel­ne­mende collectanten wor­den door een route­groep ver­deeld over 12 wijk-coördinatoren. Een ma­te­ri­aal-uitgifte punt ver­deeld het ma­te­ri­aal (en­ve­lop­pen, brieven en emmers ) over de wijk-coördinatoren. De wijk coördinatoren sturen op hem /haar beurt weer een 20-30 tal collectanten aan. Ze zorgen dat zij weten waar zij mogen collec­te­ren en van de ma­te­ri­alen voor­zien wor­den. De wijk-coördinatoren zijn allen ver­te­gen­woor­digers van de deel­ne­mende fondsen.

Vrij­wil­li­gers

De gehele organi­sa­tie wordt gedaan door vrij­wil­li­gers, die tegen zo laag moge­lijke kosten deze ge­za­men­lijke collecte or­ga­ni­se­ren. De organi­sa­tie is ook dit jaar bij­zon­der trots dat dit nu voor het vijfde jaar wederom gaat lukken. We steken daarom in de collecteweken de vlag uit op een groot aantal plaatsen in Asten, Heus­den en Ommel. Deze vlaggen zijn uite­raard gesponsord, net als veel andere beno­digd­he­den. Anonieme begunsti­gers maken moge­lijk, dat zoveel moge­lijk het collecte­geld rechtsreeks naar de deel­ne­mende fondsen kan gaan. We kunnen hen niet genoeg bedanken.

Dank­baar zijn we voor de collectanten die al heel lang hun bijdrage leveren aan de collecte van de fondsen. Het is fijn dat ook na 25, 30 of zelfs 35 jaar men ook bij de Goede Doelen Week nog steeds een bijdrage wil leveren.

Maar ook jon­gere collectanten haken gelukkig nog aan. Dit is ook hard nodig. Deze wijze van collec­te­ren vraagt meer inzet per collectant, omdat verwacht wordt dat men vaker teruggaat bij een gesloten deur. Hier staat tegen­over dat de route per collectant vrij klein gehou­den wordt. Het moet een plezierig karweitje zijn en blijven. Collectanten hebben we overigens nog genoeg nodig! Niet elke straat in momenteel inge­deeld!

Hoe werkt het?

Huis aan huis wor­den en­ve­lop­pen met invul­lijsten verspreid. Hierop kunt u bij elk deel­ne­mend fonds invullen, welk bedrag u wilt geven aan het be­tref­fen­de fonds. Het totaal­be­drag van alle fondsen bij elkaar stopt u samen met de invul­lijst weer in de envelop. Een week later wor­den de en­ve­lop­pen op­ge­haald. Bij de ge­za­men­lijke telling wor­den de bedragen ver­deeld zoals u dit op de invul­lijst heeft ingevuld.

Wanneer

  • 14 - 18 mei 2018 - rond­bren­gen van de en­ve­lop­pen
  • 22 - 25 mei 2018 - ophalen van de en­ve­lop­pen
Deelnemende fondsen

Deel­ne­mende fondsen

In de ge­za­men­lijke collecten doen dit jaar de volgende fondsen mee:

Handicap.nl, Alzheimer Neder­land, Prinses Beatrix Spier­fonds, Diabetes­fonds, Hart­stich­ting, KWF kanker­be­strij­ding, Long­fonds, Natio­naal MS fonds, Epilepsie­fonds, Neder­landse Brandwon­den­stich­ting, Neder­landse Rode Kruis, Nier­stich­ting en het Reuma­fonds.

Meer in­for­ma­tie en contact

Meer in­for­ma­tie kun u vin­den op onze web­si­te en contact kan via e-mail. Ook kunt u ons te­gen­woor­dig vin­den op Twitter en Facebook:

Collecte­lei­der

Loet van Beers:

Public Relations


Parochie
Heilige Franciscus 
Kerkstraat 4
5721 GV Asten
(0493) 69 13 15
secretariaat@rkfranciscus.nl
Google Maps
Like ons op Facebook Like ons op Facebook!

 


Volg ons op Twitter Volg ons op Twitter

Deze website is ontworpen en wordt onderhouden door iMoose