link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Chrismamis

Woensdag 28 maart - 19.00 uur - Sint-Jan, Den Bosch

gepubliceerd: maandag, 26 maart 2018

‚ÄčIeder jaar wordt aan de voor­avond van Witte Donder­dag in de Sint-Jans­kathe­draal in ’s-Hertogen­bosch de Chrismamis gevierd. Tijdens deze Eucha­ris­tie­vie­ring hernieuwen de pries­ters hun wij­dings­be­lof­ten aan de bis­schop. Ook wordt het chrisma gewijd en de zieken- en cate­chu­me­nenolie gezegend.

foto: Wim Koopman
Chrismamis 2017
Klik op de foto voor een uit­ge­breide foto­se­rie

De Chrismamis is dit jaar op woens­dag 28 maart om 19.00 uur. Het is hét moment in het jaar dat het hele bisdom samen­komt rondom de bis­schop. Naast de pries­ters, diakens, pas­to­raal werken­den en pas­to­raal assis­tenten en alle reli­gi­euze ge­meen­schappen in ons bisdom, zijn dan ook alle gelo­vi­gen van harte welkom om de Chrismamis mee te vieren.

De drie heilige oliën

De Rooms-Katho­lie­ke Kerk kent drie heilige oliën. In de voorchris­te­lijke tijd werd olie gebruikt als genees­mid­del tegen in- en uitwen­dige ziekten, ter verfraaiing van het uiter­lijk en als lichaamsver­zor­ging voor sport­mensen. In het oude Israël wer­den koningen, profeten en pries­ters met olie gezalfd. Zo kon olie in de riten van de gods­dienst ook een sym­bo­li­sche waarde krijgen.

Bij de uit­ge­breide doop zijn er twee zal­vingen: één als bescher­ming tegen allerlei boze krachten en invloe­den (cate­chu­me­nenolie) en één als zen­ding, als taak (chrisma). Bij de zie­ken­zal­ving (ziekenolie) betekent het kracht, bemoe­diging, gene­zing. Bij de ambts­wij­ding van pries­ter en bis­schop (chrisma) betekent het een zen­ding, een opdracht om genezend en zegenend rond te gaan. Het chrisma wordt door de bis­schop ook gebruikt bij een altaar­wij­ding en een kerk­wij­ding. Het chrisma heeft altijd te maken met de Christus-gelijkenis van wie of wat gezalfd wordt. Het woord Christus betekent ‘gezalfde’ of ‘gezalfde van God’.

Wijding van het chrisma en ze­ge­ning van de olie

De olie is op basis van zuivere olijfolie. Ze wordt per soort in grote kannen aan­ge­dragen door de diakens van het bisdom. Door het ze­ge­nings­ge­bed bestemt de bis­schop een bepaalde olie voor een bepaalde han­de­ling: zie­ken­zal­ving of zal­ving van doop­leer­lingen. De olie die voor het heilig Chrisma bestemd is, krijgt een aparte han­de­ling. Ze wordt vermengd met balsem die geurig ruikt. Daar waar de heilige olie van de cate­chu­me­nen en de zieken geen speciale geur verspreidt, daar geurt het heilig Chrisma zeer sterk. Het heilig Chrisma wordt ook niet bestemd door een ze­ge­nings­ge­bed maar door een wij­dings­ge­bed.

Versprei­ding over het bisdom

Na afloop van de Chrismamis, wor­den de heilige oliën uitge­deeld aan de ver­schil­lende pa­ro­chies en in­stel­lingen. Dit gebeurt na afloop van de Chrismamis in de ka­the­draal.

De oliën wor­den in de pa­ro­chies bewaard in kleine glazen kruikjes of in zilveren of tinnen ampullen die gemerkt zijn om de oliën te kunnen herkennen. Merk­te­kens zijn: S.C of Chr of S.Chr. dat staat voor Chrisma of Sanctum Chrisma; O.C. of O.S. of Cat., dat staat voor Oleum Catechumenorum; of Oleum Salutis, O.I. of I of Inf. Dat staat voor Oleum Infirmorurn. (Zieken olie). Ge­woon­lijk wor­den de heilige oliën op een veilige en eer­volle plaats bewaard in de kerk, de sacristie of de pastorie.

 

(bron: bisdom­den­bosch.nl)Parochie
Heilige Franciscus 
Kerkstraat 4
5721 GV Asten
(0493) 69 13 15
secretariaat@rkfranciscus.nl
Google Maps
Like ons op Facebook Like ons op Facebook!

 


Volg ons op Twitter Volg ons op Twitter

Deze website is ontworpen en wordt onderhouden door iMoose