link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Jack Swaanen benoemd tot pastoraal werker

gepubliceerd: woensdag, 14 maart 2018

De bis­schop van ’s-Hertogen­bosch, mgr. Dr. Gerard de Korte, heeft per 1 april 2018 de heer drs. J.M. Swaanen Med, benoemd tot pas­to­raal werker ten behoeve van de Fran­cis­cus­paro­chie Asten-Someren voor 0,5 fte.

Met deze benoe­ming wordt Jack Swaanen toe­ge­voegd aan het pas­to­raal team van de Fran­cis­cus­paro­chie voor alle ac­ti­vi­teiten rondom catechese en geloofs­ver­kon­di­ging.

De Fran­cis­cus­paro­chie is heel blij met deze ver­lich­ting van de werkdruk en is ook blij dat een bekende binnen de pa­ro­chie met zijn en­thou­sias­me en levenslust deze taak op zich wil nemen.

Wij wensen Jack alle goeds toe.

De nieuwe pas­to­raal werker is voor de pa­ro­chie te bereiken via e-mail­a­dres:

Even voor­stel­len...

Een pas­to­raal werker in de Fran­cis­cus­paro­chie! Wie is hij en wat gaat hij doen? De pas­to­raal werker heet Jack Swaanen en woont in Asten. Ik ben getrouwd , heb drie kin­de­ren en inmiddels elf klein­kin­de­ren. Geboren in 1958 in Hooge Mierde en vier dit jaar dus mijn 60e ver­jaar­dag,

In 2010 ben ik be­gon­nen met een studie theo­lo­gie bij de facul­teit Katho­lie­ke Theo­lo­gie aan de Tilburg University en heb deze oplei­ding vorig jaar met een Master afgesloten. Het is na­tuur­lijk leuk om een diploma te hebben, maar het is nog leuker om er iets mee te doen. De functie van pas­to­raal werker biedt een uits­te­kende gelegen­heid om daad­wer­ke­lijk iets met mijn oplei­ding te gaan doen.

Als pas­to­raal werker ga ik me in onze pa­ro­chie voor­na­me­lijk bezig­hou­den met de be­ge­lei­ding van de Eerste Heilige Com­mu­ni­can­ten en vor­me­lin­gen en hun ouders, catechese voor vol­was­se­nen: jong en oud, en tus­sen­tijdse catechese. Binnen onze pa­ro­chie is er ook een pro­tes­tantse geloofs­ge­meen­schap en daar willen ik de contacten mee intensiveren. In onze pa­ro­chie zijn er na­tuur­lijk ook mensen die zich niet betrokken voelen. Ook voor hen zullen er ac­ti­vi­teiten wor­den geor­ga­ni­seerd om te laten ervaren dat samen geloven een meer­waarde geeft aan het dage­lijks leven.

Mijn insteek bij bo­ven­ge­noem­de ac­ti­vi­teiten: uit­gaan van de geloofs­be­le­ving in onze hui­dige tijd. Geen zware taal, geen verstikkende regels maar een open hou­ding om met elkaar in gesprek te gaan over wat het betekent om in 2018 gelovig te zijn. De ac­ti­vi­teiten zullen daarom een laag­drem­pe­lig karakter hebben en het zal zeker geen ‘zware kost’ gaan wor­den.

Graag tot ziens!


Parochie
Heilige Franciscus 
Kerkstraat 4
5721 GV Asten
(0493) 69 13 15
secretariaat@rkfranciscus.nl
Google Maps
Like ons op Facebook Like ons op Facebook!

 


Volg ons op Twitter Volg ons op Twitter

Deze website is ontworpen en wordt onderhouden door iMoose