link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Vastenaktie 2018

gepubliceerd: donderdag, 8 maart 2018
Vastenaktie 2018

De M.O.V.-groep (Missie, Ont­wik­ke­ling en Vrede) vraagt dit jaar uw aan­dacht voor zes projecten die wij tij­dens de jaar­lijkse Vastenaktie fi­nan­cieel willen onder­steunen; projecten die óók een lokale bin­ding hebben met onze geloofs­ge­meen­schappen.

Als pastores en leden van de M.O.V.-groep van de Francis­cus­pa­rochie bevelen wij deze projecten van harte bij u aan en zeggen u óók dank voor uw gulle gaven voor de Vasten­aktie 2017!

In totaal hebben wij vorig jaar € 15.707,36 mogen ont­van­gen. Het grootste gedeelte van dit bedrag: € 11.196,81 werd door de pa­ro­chi­anen ingezameld. Daar­naast ont­vingen wij € 500,- van de Caritas, € 3000,- van stich­ting ‘Een Aarde’ en € 1010,55 werd er op­ge­haald tij­dens de Vasten­maal­tijd.

Het eerste project dat wij hebben gefi­nan­cierd met een bedrag van € 5.900,- was het project van pater Xavier. Dit was bestemd voor de aanleg van een water-zuive­rings­in­stal­la­tie en opslagtank voor het klein semi­na­rie in Santhamangalam (India), de oplei­ding van de orde waartoe pater Xavier behoort. In het tweede project werd met het bedrag van € 955,- een pergola ge­rea­li­seerd in de tuin van het bejaar­denhuis ‘Sint Martinus’ in Oradea (Roemenië). Voor het derde project hebben wij aan de stich­ting ‘Amazing Home’ € 3000,- mogen schenken om in Oeganda een nieuw regen­wa­ter-opvang­sys­teem te bouwen. Tot slot hebben wij met het mooie bedrag van € 5852,36 de bouw van een nieuwe basis­school door de zusters PRR in Ogembo (Kenia) kunnen onder­steunen. Namens alle goede doelen zeggen wij u nogmaals: harte­lijk dank!!!

Pastoor Pieter Scheepers, pastor Jan Zwirs, kape­laan Harold van Overbeek en alle leden van de M.O.V.-groep binnen de Fran­cis­cus­paro­chie

Projecten 2018

1) Kleuter- en Basis­school in Kuthatupatti in Salem (India)

Vastenactie 2018 projectPater Xavier, - die ver­schil­lende jaren werk­zaam is geweest in Someren, Someren-Eind en Someren-Heide, - is begin dit jaar terug­ge­keerd naar zijn vaderland: India. Hij is aldaar benoemd tot vice-provinciaal van zijn orde: ‘Heralds of Good News’ en moest daarom, - jammer genoeg, - zijn pas­to­rale werk­zaam­he­den binnen de Fran­cis­cus­paro­chie neerleggen. Als pa­ro­chie zijn wij dank­baar voor zijn werk­zaam­he­den en inzet, en wij willen met hem verbon­den blijven door middel van een project van zijn orde te onder­steunen.

Er ligt een plan klaar om in het dorpje Kuthatupatti een kleuter- en basis­school te bouwen. Veel kin­de­ren en jon­ge­ren leven in dit dorp in Zuid-India aan de onder­kant van de samen­le­ving: vaak zijn zij wees, leven in armoede en/of op straat. Daarbij behoren veel kin­de­ren tot de laagste kaste: de dalits (de onaanraak­ba­ren) en hebben daarom geen kansen op een beter bestaan. Hierdoor zijn vele kin­de­ren gedoemd om zich­zelf in leven te hou­den door kin­derarbeid of belan­den (noodge­dwon­gen) in de criminali­teit.

De orde: ‘Heralds of Good News’ wil aan deze kin­de­ren - er leven zo’n 5000 kin­de­ren in dit gebied - een nieuwe toe­komst bie­den door ze onder­wijs te bie­den, opdat zij de kennis, waar­den en normen ont­van­gen die ze nodig hebben. De reali­sa­tie van de kleuter- en basis­school in Kuthatupatti is een kost­baar project waar­van de kosten op € 42.653 wor­den beraamd. Toch willen wij als Vastenaktie een bijdrage leveren om dit mooie project een kans van slagen te geven. Doet u mee?

2) Toiletten voor de basis­school in Ogembo (Kenia)

Vastenactie 2018 projectReeds enkele jaren onder­steunen wij de bouw van een basis­school in Ogembo in Kenia. De Indonesische zusters PRR (Puteri Reinha Rosario) zijn daar werk­zaam, welke wij hebben leren kennen door onze oud-pastoor Tonny van Steen s.v.d. die momenteel geniet van zijn welver­diende rust in het bejaar­denoord van zijn orde in Tete­ringen. De zusters zijn in Ogembo reeds volop bezig met de bouw van hun school. Zij laten ons weten dat de lokalen voor de klassen 1 tot en met 3 klaar zijn. Momenteel wor­den er kin­de­ren inge­schre­ven om les te gaan volgen.

De zusters zijn nu be­gon­nen met de bouw van de lokalen voor de klassen 4 tot en met 8. Daarbij vragen zij onze steun voor sanitaire voor­zie­ningen. Nu het eerste gedeelte van de bouw van de school klaar is, moeten er ook toiletten bij komen. De toiletten wor­den buiten het school­ge­bouw geplaatst, zodat zij ook door de omge­ving gebruikt kunnen wor­den. De kosten­post voor de reali­sa­tie van de toiletten wordt beraamd op € 13.000. Als Vastenaktie willen wij een gedeelte daar­van fi­nan­cieel onder­steunen.

3) Het opzetten van een micro-krediet­fonds in Uganda door ‘Amazing Home’

Vorig jaar hebben wij als Vastenaktie de stich­ting ‘Amazing Home’ (ver­taald: ‘Gewel­dig huis’) in Oeganda mogen onder­steunen met de reali­sa­tie van een regen­wa­ter-opvang­sys­teem bij hun nieuwe opvanghuis. Piet van Asten is vanuit Lierop een be­lang­rijke kartrekker voor deze stich­ting en heeft reeds veel kunnen betekenen voor de kin­de­ren die verstoken zijn van goede basis­zorg zoals voedsel, huis­ves­ting, ge­zond­heids­zorg en onder­wijs. Dat wordt vooral veroor­zaakt door armoede en het verlies van ouders door HIV-aids. Wat de impact van ‘Amazing Home’ is, kunnen wij lezen in een dank­brief van Kenneth Mukwezi:

Vastenactie 2018 projectMijn naam is Kenneth, ik ben 27 jaar oud. Aller­eerst wil ik u harte­lijk danken voor de hulp die ik vanuit Lierop heb mogen ont­van­gen. Ik ben geboren in een gezin van zes en ben de op een na jongste. Toen ik twee jaar was, stierven mijn beide ouders. Het leek alsof de wereld voor ons instortte. We wer­den ver­deeld onder onze fami­lie­le­den en ik werd toe­ver­trouwd aan mijn groot­moe­der. Ze deed haar uiterste best, maar het leven was moei­lijk. Op de basis­school ging ik in de ochtend eerst altijd werken om wat centjes te verdienen. De middel­ba­re school was 12 km lopen op blote voeten. Ik werd wel eens weg­ge­stuurd van school, omdat ik het school­geld niet kon betalen. Toen ik in de vierde klas weer eens thuis zat vanwege geld­ge­brek, is de lei­der van ‘Amazing Home’ mijn school­geld gaan betalen voor de res­te­rende drie jaar. Ik voelde me herboren. Het was alsof Jezus zelf mij geholpen had. Na de middel­ba­re school kreeg ik ook steun voor de uni­ver­si­teit (‘Makerere-uni­ver­si­teit’ in Kampala), waar ik nu mijn universitaire Bachelor oplei­ding in admi­ni­stra­tie met succes heb voltooid. Ik ben erg dank­baar voor de onder­steu­ning die ik heb mogen ont­van­gen in de afgelopen jaren en hoop in de toe­komst in mijn eigen on­der­houd te kunnen voor­zien en anderen te helpen.”

De stich­ting ‘Amazing Home’ gelooft dat goed onder­wijs de beste manier is om de jeugd een goede toe­komst te bie­den. Deze strategie vereist wel onder­steu­ning over meer­dere jaren, maar de uit­ein­delijke voor­de­len zijn groot. Daarom moe­digen zij ook de mensen in de plaat­se­lijke kerk aan om hun opvanghuis te onder­steunen. Zij zijn ervan overtuigd dat de be­trok­ken­heid van de lokale bevol­king de beste manier is om de problemen binnen hun ge­meen­schap op te lossen.

Ook heeft ‘Amazing Home’ plannen voor de toe­komst waar wij als Vastenaktie ons steentje aan willen bijdragen. De meeste kin­de­ren die niet naar school gaan, doen dat vanwege de armoede thuis. Daarom is er binnen de lokale kerk een vrouwen­groep opgericht die bij­een­komsten or­ga­ni­seert om zake­lijke en per­soon­lijke ont­wik­ke­lingen te bevor­de­ren. Om deze bij­een­komsten han­den en voeten te geven wil men dit jaar beginnen met het opzetten van een klein, roterend fonds (micro-krediet­fonds) waar vrouwen geld kunnen lenen tegen een minimale rente. Met dat geld kunnen een aantal kleine bedrijfjes wor­den opgestart en met de in­kom­sten daar­van kunnen de moe­ders hun kin­de­ren naar school laten gaan. Laat wij dit mooie project een kans geven en meehelpen om nieuwe ‘plekken van hoop’ te creëren!

4) Nieuwe toiletten in Misuku (Malawi)

Vastenactie 2018 projectAnny Donjacour-van Heugten uit Ommel, - de nieuwe se­cre­ta­ris van onze MOV-groep in de Fran­cis­cus-pa­ro­chie, - vraagt haar aan­dacht voor de stich­ting ‘Misuku-Malawi’ waar zij lid van is. Malawi ligt in Zuidoost Afrika en is het zesde armste land van de wereld. Het inkomen per hoofd is slechts 1,13 dollar per dag. De stich­ting ‘Misuku-Malawi’ inves­teert in het noor­den van Malawi in onder­wijs. In Misuku heeft de stich­ting een paar klaslokalen aan­ge­bouwd bij een middel­ba­re school en deze ook van een inrich­ting voor­zien. Daarbij zijn er op dit school­ge­bouw zonnepanelen aan­ge­legd om in elektrici­teit te kunnen voor­zien. Ver­vol­gens is er een hostel gebouwd waar meisjes, - die ver van school wonen, - de door­de­weekse dagen mogen over­nach­ten.

Nu is er aan de Vastenaktie gevraagd om een fi­nan­ciële bijdrage voor de bouw van toiletten. Deze wor­den gebruikt door het hostel, de school en het aangrenzende kantoor­ge­bouwtje. Ieder toiletblok kost ongeveer € 900,-. Een blok is een apart gebouwtje waarin twee ruimtes zijn met ieder een wc-pot. Momenteel heeft de stich­ting het geld voor één gebouwtje, waar­van de bouw reeds is gestart. (Zie de foto.) Helpt u mee om óók een tweede toiletblok te rea­li­se­ren? Voor meer in­for­ma­tie kunt u de web­si­te: www.misuku-malawi.nl bezoeken.

5) Nieuw meubilair voor de school in Itauna (Brazilië)

Een kort, maar ‘krach­tig’ project is bij de Vastenaktie neer­ge­legd door pater Jo van de Laar, lid van de paters van de heilige Geest (CSSp). Afkoms­tig uit Someren-Eind werkt pater van de Laar reeds tien­tal­len jaren in Brazilië, onder meer in het stadje Itauna ten noordwesten van Rio de Janeiro. Op dit moment is hij bezig om twee nieuwe schoollokalen te bouwen en zo de extra aanmel­dingen van kin­de­ren goed op te vangen. Voor de inrich­ting van deze lokalen zou hij graag stoeltjes en tafeltjes aanschaffen van een goede kwali­teit, zodat deze nog vele jaren mee kunnen. Pater van de Laar zou gewel­dig geholpen zijn met een donatie van € 600,- om het schoolmeubilair aan te schaffen.

6) Nieuwe meter­kast en veilige elektrische bekabeling voor het bejaar­denhuis Sint Martinus in Oradea (Roemenië)

Vastenactie 2018 projectReeds enkele jaren onder­steunt de Vastenaktie de stich­ting ‘Caritas Catholica Oradea’ in Noordwest Roemenië. Kape­laan Harold van Overbeek is regel­ma­tig in Roemenië op bezoek geweest en heeft aldaar gemerkt hoe groot de sociale nood is in een land dat ener­zijds ‘offi­cieel’ tot de Europese Ge­meen­schap behoort, maar waar ander­zijds grote sociale zorgen zijn.

Veel mensen vallen nog steeds tussen wal en schip. Het bejaar­denhuis Sint Martinus in Oradea werd in 1995 geopend en was het eerste ver­zor­gingstehuis in Noordwest Roemenië na de val van het communisme. Momenteel heeft het Sint Martinushuis 36 bewoners, waar­van de meesten intensieve verple­ging nodig hebben.

In de afgelopen tien jaar is de behoefte aan elektrici­teit in het ver­pleeg­huis behoor­lijk gestegen dankzij de toename van elektrische apparatuur: veel bewoners hebben een tele­vi­sietje, radio of een elektrisch verwar­mings­sys­teem op hun kamer. Het elektrici­teits­sys­teem in de hoofd­me­ter­kast is hierdoor overbelast geraakt en daardoor ook onveilig!

Daarom moet de oude stoppen­kast wor­den gemo­derniseerd tot een nieuwe en veilige meter­kast. Daarbij komt ook de eis van de brandvei­lig­heids­ad­vi­seur dat de lift in het gebouw wordt aan­ge­slo­ten op een in­di­vi­duele en veilige stroomkabel, los van het hoofdnet­werk. Dit om ervoor te zorgen dat, - in geval van een lichte brand, - de bedle­gerige pa­tiën­ten op de eerste etage gered kunnen wor­den door de lift.

De kosten voor de modernise­ring van de stoppen­kast en de aanleg van een veilige stroomkabel voor de lift wor­den geraamd op € 970 euro. Als Vastenaktie willen wij graag een bijdrage geven aan een project dat ‘men­sen­le­vens’ kan red­den!

Uw bijdrage

Wanneer u een bijdrage wilt geven aan de Vastenaktie 2018 kunt u dat doen op reke­ning­num­mer:

NL13 RABO 0327 4941 31
t.n.v. Fran­cis­cus­paro­chie Asten-Someren inzake MOV, Vastenaktie 2018

Ook kunt u voor uw bijdrage het bekende vasten­zakje gebruiken. Binnen de Fran­cis­cus­paro­chie kunt u de zakjes op de volgende punten afgeven:

  • Someren-dorp: in de kerk of bij ‘Tabaks en gemakswinkel A. Meeuws’, Kerk­straat 18
  • Someren-Heide: in de kerk of in de buurtwinkel ‘de SHop’
  • Someren-Eind: tij­dens de zater­dag­avondmis in de ‘Einder’ of in de brievenbus van de pastorie, Nieuwen­dijk 37
  • Asten: in de kerk of in de brievenbus van de pastorie, Kerk­straat 4
  • Heus­den: in de brievenbus van de pastorie, Vorstermans­plein 16
  • Ommel: in de brievenbus van de pastorie, Marialaan 20 of in de offerblokken bij de Mariatroon
  • Lierop: wor­den huis aan huis op­ge­haald in de week van 18 tot en met 24 maart 2018 of u kunt de zakjes deponeren in brievenbus van de pastorie, Offermans­straat 3

Parochie
Heilige Franciscus 
Kerkstraat 4
5721 GV Asten
(0493) 69 13 15
secretariaat@rkfranciscus.nl
Google Maps
Like ons op Facebook Like ons op Facebook!

 


Volg ons op Twitter Volg ons op Twitter

Deze website is ontworpen en wordt onderhouden door iMoose