link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Amazing home

gepubliceerd: donderdag, 25 januari 2018

In de afgelopen jaren hebben we vanuit Lierop via Piet van Asten regel­ma­tig gel­den overgemaakt naar het opvanghuis “Amazing Home” in Uganda.

Onlangs nog is een gedeelte van de Kerst­col­lec­te groot € 784,- en de opbrengst van het Drie­ko­nin­gen­zingen groot € 766,- hier­voor bestemd. Tevens hebben wij Amazing Home aan­ge­dragen als doel voor de ko­men­de Vastenaktie. We zijn daarom blij het volgende bericht van “Amazing Home” aan u door te kunnen geven.

Jan Zwirs

Dankjewel Lierop voor de hulp aan Amazing Home

De afgelopen zes jaar hebben we ver­schil­lende keren steun vanuit Lierop mogen ont­van­gen. Bijna al het geld is gebruikt voor het regelen van goed onder­wijs voor min­der bedeelde kin­de­ren.

Hier­on­der volgen enkele verhalen van kin­de­ren die in de loop der jaren door Lierop geholpen zijn.

Kenneth Muhwezi

Mijn naam is Kenneth, ik ben 27 jaar oud. Aller­eerst wil ik u harte­lijk danken voor de hulp die ik vanuit Lierop heb mogen ont­van­gen. Ik ben geboren in een gezin van zes en ben de op een na jongste. Toen ik twee jaar was, stierven mijn beide ouders. Het leek alsof de wereld voor ons instortte. We wer­den ver­deeld onder onze familie­leden en ik werd toe­ver­trouwd aan mijn groot­moe­der. Ze deed haar uiterste best, maar het leven was moei­lijk.

Op de basis­school ging ik in de ochtend eerst altijd werken om wat centjes te verdienen. De middel­ba­re school was 12 km lopen op blote voeten. Ik werd wel eens weg­ge­stuurd van school, omdat ik het school­geld niet kon betalen. Toen ik in de vierde klas weer eens thuis zat vanwege geld­ge­brek, is de lei­der van Amazing Home mijn school­geld gaan betalen voor de res­te­rende drie jaar. Ik voelde me herboren. Het was alsof Jezus zelf mij geholpen had. Na de middel­ba­re school kreeg ik ook steun voor de uni­ver­si­teit (Makerere Uni­ver­si­teit in Kampala), waar ik nu mijn universitaire Bachelor oplei­ding in admi­ni­stra­tie met succes heb voltooid.

Ik ben erg dank­baarvoor de onder­steu­ning die ik heb mogen ont­van­gen in de afgelopen jaren en hoop in de toe­komst in mijn eigen on­der­houd te kunnen voor­zien en anderen te helpen.

Precious

Dankzij de steun uit Lierop kan ik mijn oplei­ding voort­zet­ten. Nadat ik in 2014 de basis­school had doorlopen, verloor mijn alleenstaande moe­der haar baan. Aan het begin van 2017, toen ik in de derde klas van de middel­ba­re school zat, ben ik van school gegaan omdat zij mijn school­geld niet meer kon betalen. Voor het laatste trimester kreeg ik steun uit Lierop en het lukte me toch nog om voldoende punten te halen om over te kunnen gaan naar de vierde klas. Dit jaar doe ik mijn vierde­jaars exa­mens.

Martha

Toen Martha drie jaar gele­den zwan­ger werd, ging ze van school af. Haar arme ouders kon­den haar en de baby nau­we­lijks onder­hou­den. Met hulp uit Lierop gaat Martha weer naar school en volgt een vak­oplei­ding in kleermaken, zodat ze straks voor zich­zelf en haar kindje kan zorgen..

Hope

Hope stopte net als Martha met school in de tweede klas van de middel­ba­re school, toen haar ouders het school­geld niet meer kon­den betalen. Dankzij hulp uit Lierop is ze nu naar een vak­school gegaan waar ze ook leert om kleren te maken. Straks willen we voor deze jonge vrouwen een naaimachine kopen en hen vaar­dig­he­den bij­bren­gen om zaken te kunnen doen, zodat ze in de toe­komst geld kunnen verdienen en op hun beurt andere meisjes kunnen oplei­den.

Duur­zaam­heid

Wij van Amazing Home geloven dat goed onder­wijs de beste manier is om de jeugd een mooie toe­komst te bie­den. Deze strategie vereist wel onder­steu­ning over meer­dere jaren, maar de uit­ein­delijke voor­de­len zijn groot. Daarom moe­digen we ook de mensen in onze plaat­se­lijke kerk aan om ons opvanghuis te onder­steunen. We zijn ervan overtuigd dat de be­trok­ken­heid van de lokale bevol­king de beste manier is om de problemen in onze ge­meen­schap op te lossen.

Plannen voor 2018

De meeste kin­de­ren die niet meer naar school gaan doen dat vanwege de armoede thuis. Daarom hebben we in onze kerk een vrouwen­groep opgericht. Zij or­ga­ni­se­ren bij­een­komsten over zake­lijke en per­soon­lijke ont­wik­ke­ling. Daar­naast zijn we van plan in 2018 te beginnen met een klein roterend fonds waar vrouwen geld kunnen lenen tegen een minimale rente om een aantal kleine bedrijfjes te starten, om van de in­kom­sten daar­van hun kin­de­ren naar school te kunnen laten gaan.Wij geloven dat we op deze manier goed bezig zijn te werken aan onze toe­komst.

Nogmaals harte­lijk dank en wij wensen u allemaal een gewel­dig 2018!

Amazing Home


Parochie
Heilige Franciscus 
Kerkstraat 4
5721 GV Asten
(0493) 69 13 15
secretariaat@rkfranciscus.nl
Google Maps
Like ons op Facebook Like ons op Facebook!

 


Volg ons op Twitter Volg ons op Twitter

Deze website is ontworpen en wordt onderhouden door iMoose