link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Toekomstplannen Someren-Heide en St. Jozefkerk

gepubliceerd: dinsdag, 12 december 2017
foto: Google Streetview
Toekomstplannen Someren-Heide en St. Jozefkerk

Door het vertrek van pater Xavier naar India zal de pas­to­rale bezet­ting binnen de Fran­cis­cus­paro­chie in 2018 anders wor­den ingevuld. Dit betekent dat vanaf 1 januari de vie­rin­gen in Someren-Heide voor­ge­gaan wor­den door kape­laan Harold van Overbeek.

Het aantal vie­rin­gen blijft daarbij gelijk aan dit jaar: om de twee weken vindt er op zon­dag­och­tend om 11.00 uur een vie­ring plaats. Het is daarbij moge­lijk dat er enkele vie­rin­gen ver­plaatst moeten wor­den van­wege de mei­maand en andere hoogtij­da­gen. Uite­raard wordt dit vooraf dui­de­lijk ge­com­mu­ni­ceerd.

De ko­men­de periode wordt onder­zocht wat er met de St. Jozef­kerk gaat gebeuren. In goed overleg hebben het kerk­bestuur en de loca­tieraad ingezet op slui­ting van het gebouw gelet op de slechte bouw­kun­dige staat en het sterk teruggelopen aantal kerk­gan­gers. Er is nog geen sprake van een voor­ge­no­men slui­tingsdatum, eerst moet onder­zocht wor­den wat de toe­komst van het gebouw zelf zal zijn. Totdat hierover meer dui­de­lijk is zullen er vie­rin­gen blijven plaats­vin­den.

Het pas­to­raal team zal in ieder geval ook in de toe­komst zorgdragen voor pas­to­rale zorg in Someren-Heide. Ook blijft het dorp een locatie binnen de Fran­cis­cus­paro­chie en is er dus alle ruimte voor pa­ro­chi­anen en vrij­wil­li­gers om samen te bouwen aan hun geloofs­ge­meen­schap. De werk­groepen voor de Eerste Communie en het Vormsel zullen daarbij samen gaan werken met Someren, deze vie­rin­gen vin­den vanaf nu dan ook plaats in de Lambertus­kerk.

Wanneer meer bekend is over de toe­komst van de St. Jozef­kerk dan wordt u hierover uite­raard geïn­for­meerd via het pas­to­raal team, de loca­tieraad en de web­si­te van de Fran­cis­cus­paro­chie.


Parochie
Heilige Franciscus 
Kerkstraat 4
5721 GV Asten
(0493) 69 13 15
secretariaat@rkfranciscus.nl
Google Maps
Like ons op Facebook Like ons op Facebook!

 


Volg ons op Twitter Volg ons op Twitter

Deze website is ontworpen en wordt onderhouden door iMoose