link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Herinnering aan uw kerkbijdrage 2017

gepubliceerd: zaterdag, 11 november 2017
Herinnering aan uw kerkbijdrage 2017

Beste medepa­ro­chi­aan,

Voor het kerk­bestuur van onze pa­ro­chie is het van belang om in de laatste maan­den van het kalen­der­jaar een blik te werpen op de fi­nan­ciële gang van zaken.

Hope­lijk deelt u als pa­ro­chi­aan samen met ons de over­tui­ging dat het pa­ro­chie­werk door moet blijven gaan zon­der daarin door de beperkte fi­nan­ciële mid­de­len concessies te hoeven doen. Zo ver­rich­ten de leden van onze pa­ro­chie­werk­groepen be­lan­ge­loos hun vrij­wil­li­gers­werk voor ie­der­een binnen en buiten de pa­ro­chie.

Het spreekt voor zich dat deze ac­ti­vi­teiten geld kosten. Daar­naast vergt het on­der­houd van onze gebouwen een aanzien­lijk deel van het beschik­ba­re budget en drukken de steeds stijgende kosten voor energieverbruik een flinke stempel op de uitgaven.

Het zal u ook niet vreemd in de oren klinken dat de fi­nan­ciën voor een pa­ro­chie voor het belang­rijkste deel vanuit die ge­meen­schap moeten wor­den opgebracht. Dit gebeurt door de collectegel­den, stipendia en de kerkbijdragen. Zonder deze fi­nan­ciële onder­steu­ning kunnen we als pa­ro­chie niet func­tio­ne­ren. Sterker nog, kunnen we niet bestaan. Met deze oproep doen we daarom een beroep op u om ons te onder­steunen met de jaar­lijkse kerkbijdrage.

Een aantal van onze pa­ro­chi­anen heeft bij het kerk­bestuur aange­ge­ven het op prijs te stellen dat wij hen tegen het einde van het jaar her­in­ne­ren aan hun toezeg­ging de pa­ro­chie jaar­lijks met een bedrag te onder­steunen. Mogen wij, allemaal pa­ro­chi­anen van de Fran­cis­cus­paro­chie ook op uw mede­wer­king rekenen?

Bij voor­baat al harte­lijk dank hier­voor!

Met vrien­de­lijke groet,

Pastoor Pieter Scheepers

plaats IBAN reke­ning­num­mer
Asten NL44 RABO 0163 6400 09
Heus­den NL62 RABO 0103 6041 54
Lierop NL32 RABO 0128 8011 23
Ommel NL23 RABO 0103 6064 08
Someren-Dorp NL72 RABO 0148 0059 18
Someren-Noord NL14 RABO 0148 0093 87
Someren-Heide NL46 RABO 0148 1008 64
Someren-Eind NL14 RABO 0148 0094 84

Parochie
Heilige Franciscus 
Kerkstraat 4
5721 GV Asten
(0493) 69 13 15
secretariaat@rkfranciscus.nl
Google Maps
Like ons op Facebook Like ons op Facebook!

 


Volg ons op Twitter Volg ons op Twitter

Deze website is ontworpen en wordt onderhouden door iMoose