link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Zorg bij ziekte, dood, rouw

Zorg bij ziekte, dood, rouw

Als je tegen­slag hebt in het leven, te maken krijgt met verlies aan ge­zond­heid, verlies van levens­kracht, verlies van partner of vrien­din­nen en vrien­den, wil de pa­ro­chie troost bie­den, de troost van het evan­ge­lie.

Een pas­to­raal gesprek of een biecht­ge­sprek kan dan helend werken. Wil je hierover meer weten of heb je zelf of iemand in je naaste omge­ving behoefte aan zo'n gesprek? Neem contact op

Ook is er de moge­lijk­heid om de zieken­com­mu­nie te ont­van­gen. Meer in­for­ma­tie

Als iemand erns­tig ziek is kan het sacra­ment van de zie­ken­zal­ving heling en troost bie­den. Dat kan al in een vroeg stadium. Meer in­for­ma­tie

De pa­ro­chie biedt pas­to­rale be­ge­lei­ding aan voor ster­ven­den en naasten. En als iemand gestorven is wil ze op passende wijze het afscheid van de over­le­de­ne ver­zorgen. Meer in­for­ma­tie over alle moge­lijk­he­den van ker­ke­lijke uit­vaart en begrafenis

Ook na een over­lij­den wor­den mensen niet vergeten. Regel­ma­tig wor­den namen van de over­le­de­nen genoemd in de eucha­ris­tie­vie­ringen. Klik hier voor het opgeven van een mis­in­ten­tie

Als nabestaande kan een pas­to­raal gesprek, in­di­vi­dueel of in een groep met anderen, ver­lich­ting bie­den. Neem dan contact met ons op


Parochie
Heilige Franciscus 
Kerkstraat 4
5721 GV Asten
(0493) 69 13 15
secretariaat@rkfranciscus.nl
Google Maps
Like ons op FacebookVolg ons op X/TwitterVolg ons op Youtube Deze website is ontworpen en wordt onderhouden door iMoose