link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Sacrament van de Ziekenzalving

In het Evan­ge­lie zien we hoe Jezus ontroerd werd door het lij­den en het verdriet van de mensen. Ook zelf heeft Hij lij­den en angst gekend. Daarom is het sacra­ment van de zie­ken­zal­ving het sacra­ment van Jezus’ nabij­heid in het lij­den, het verdriet en de angst van mensen. In de zal­ving met olie wordt zijn kracht en liefde in dit lij­den binnen­ge­bracht en wordt dit lij­den geplaatst in het per­spec­tief van zijn over­win­ning op lij­den en dood.

Als u erns­tig ziek bent, kunt u het sacra­ment van de zieken ont­van­gen. Dit sacra­ment werd vroe­ger 'het bedienen' of 'het Laatste Oliesel' genoemd. Men wachtte ermee tot vlak voor het sterven. De laatste veer­tig jaar is dat veran­derd. De zie­ken­zal­ving kan het beste wor­den ont­van­gen als de zieke daar ook echt kracht door krijgt. Niet alleen om ge­sterkt te zijn voor de laatste reis.

Enkele punten om te ont­hou­den

  • De zie­ken­zal­ving is voor zieken die echt erns­tig ziek zijn. Daar­on­der verstaan we: een ziekte die kán lei­den tot de dood. Dat kan een erns­tige griep zijn voor een zwakke oudere, maar bij­voor­beeld ook een zware hartziekte of andere zware aandoe­ningen. Maar ook kan een risico­volle operatie een reden zijn om het sacra­ment te ont­van­gen.
  • De zie­ken­zal­ving is een sacra­ment. Dat betekent dat alleen leven­den deze zal­ving kunnen ont­van­gen. Voor wie reeds gestorven is, bestaan er hele mooie andere gebe­den, maar geen sacra­menten meer. Het Sacra­ment van de Zie­ken­zal­ving kan enkel door een pries­ter wor­den toege­diend. Diakens, pas­to­raal werk(st)ers en zie­ken­huispastores zijn niet pries­ter gewijd en kunnen dit sacra­ment niet toedienen.
  • U kunt de pa­ro­chie altijd bellen voor de zie­ken­zal­ving. Toch is het ver­stan­dig om tij­dig contact op te nemen en een afspraak te maken. Het geeft rust voor degene die het sacra­ment ont­vangt en stelt de familie in staat om samen te komen.

Aanvragen

Wilt u of één van uw naaste fami­lie­le­den dit sacra­ment ont­van­gen? Neemt u tele­fo­nisch contact op met de pa­ro­chie:

  • 06 - 10 33 30 69

Parochie
Heilige Franciscus 
Kerkstraat 4
5721 GV Asten
(0493) 69 13 15
secretariaat@rkfranciscus.nl
Google Maps
Like ons op FacebookVolg ons op X/TwitterVolg ons op Youtube Deze website is ontworpen en wordt onderhouden door iMoose