link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Katholiek worden?

foto: Vatican News
Katholiek worden?

God werkt langs allerlei wegen. Vaak op hele on­ver­wachte manieren die mensen niet voor moge­lijk hiel­den. Regel­ma­tig gebeurt het dat Hij mensen raakt die nog niet gelovig zijn. Deze mensen hebben een diepe geloofs­er­va­ring en willen op zoek gaan. Op zoek naar God die hen heeft geraakt.

Als mensen geïn­te­res­seerd zijn in het katho­lie­ke geloof kunnen ze contact opnemen met het pas­to­rale team of een van onze pries­ters aanspreken. Bovendien is ie­der­een van harte uit­ge­no­digd om de li­tur­gie mee te vieren of mee te doen aan de diverse ac­ti­vi­teiten in de pa­ro­chie. Als mensen graag een per­soon­lijk gesprek willen kunnen ze contact opnemen met pastoor Steijaert:

Opname in de Kerk: katho­liek wor­den

Als mensen ver­dere stappen willen zetten en ook echt lid willen wor­den van de Kerk, dan kunnen ze in overleg met de pastoor het traject van het catechumenaat doorlopen. Dit is een voor­be­rei­dings­tra­ject waarin iemand nog ver­der kennis maakt met onze geloofs­ge­meen­schap, we samen vorm geven aan gelovig-zijn en er ook bij­een­komsten zijn om te leren over het chris­te­lijke geloof.

Dit traject is heel per­soon­lijk. We kijken wat iemand nodig heeft en hoe lang dit moet duren. Aan het einde van de voor­be­rei­dings­tijd wordt iemand gedoopt. Af­han­ke­lijk van de situatie kunnen ze dan ook het Sacra­ment van het Vormsel ont­van­gen en de Eerste Communie doen.

Mensen die hierin geïn­te­res­seerd zijn, kunnen het aanmeld­for­mu­lier down­loa­den en sturen naar het pa­ro­chie­secre­ta­riaat:


Parochie
Heilige Franciscus 
Kerkstraat 4
5721 GV Asten
(0493) 69 13 15
secretariaat@rkfranciscus.nl
Google Maps
Like ons op FacebookVolg ons op X/TwitterVolg ons op Youtube Deze website is ontworpen en wordt onderhouden door iMoose