link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Maria van Ommel

Meimaand Ommel 2022

Bedevaart naar Onze Lieve Vrouw van OmmelIn 2020 kon­den van­wege de corona­pan­de­mie jammer genoeg geen vie­rin­gen plaats­vin­den in de bede­vaart­kerk van Ommel, bij Onze Lieve Vrouw, de Troos­te­res in elke Nood. In 2021 was dat wél moge­lijk, maar met een beperkt aantal mensen en bij­zon­dere maat­regelen. Voor koren en bede­vaart­gan­gers was dat een groot gemis.

Wij zijn weer van start gegaan om de mei­maand 2022 in Ommel voor te berei­den en hopen u van harte te kunnen begroeten in ons genadeoord van Maria. Graag nodig wij u als werk­groep ‘Meimaand Ommel’ van harte uit om volgend jaar weer naar Ommel te komen!

Koren en bede­vaarten kunnen zich aanmel­den via de mail of tele­fo­nisch bij kape­laan van Overbeek, de pas­to­raal verant­woor­de­lijke voor de bede­vaart in Ommel.

Hij staat u graag te woord en kan daarbij aan­ge­ven wat de moge­lijk­he­den voor koren en bede­vaarten in Ommel zijn. Toegevoegd is ook het li­tur­gisch rooster van de mei­maand 2022, zodat u weet wat de reeds geplande vie­rin­gentij­den zijn.

Vie­rin­gen­over­zicht

dag datum vie­ring tijd ge­dach­te­nis/feest
zon­dag 1 mei H. Mis 7.30 uur 3e zon­dag van Pasen, jaar C
H. Mis 9.30 uur 3e zon­dag van Pasen, jaar C
H. Mis 11.30 uur 3e zon­dag van Pasen, bede­vaart Vlier­den
Plech­tig Lof 15.00 uur
maan­dag 2 mei H. Mis 8.00 uur Ge­dach­te­nis van de heilige bis­schop en kerk­le­raar Athanasius
H. Mis 10.00 uur Bede­vaart Meijel
dins­dag 3 mei H. Mis 8.00 uur Feest van de heilige apos­te­len Filippus en Jakobus
Aanbid­ding 19.00 uur
woens­dag 4 mei H. Mis 8.00 uur Dodenher­den­king
don­der­dag 5 mei H. Mis 8.00 uur Be­vrij­dings­dag
vrij­dag 6 mei H. Mis 8.00 uur Vredesmis
zater­dag 7 mei Rozen­hoedje 17.30 uur
H. Mis 18.00 uur 4e zon­dag van Pasen, jaar C
H. Mis 19.30 uur 4e zon­dag van Pasen, jaar C
zon­dag 8 mei H. Mis 7.30 uur 4e zon­dag van Pasen, jaar C
H. Mis 9.30 uur 4e zon­dag van Pasen, jaar C
H. Mis 11.30 uur 4e zon­dag van Pasen, jaar C
Plech­tig Lof 15.00 uur
maan­dag 9 mei H. Mis 8.00 uur
H. Mis 19.30 uur Bede­vaart Mierlo
dins­dag 10 mei H. Mis 8.00 uur
Aanbid­ding 19.00 uur
woens­dag 11 mei H. Mis 8.00 uur
don­der­dag 12 mei H. Mis 7.30 uur Ge­dach­te­nis van de heilige marte­laar Pancratius
vrij­dag 13 mei H. Mis 8.00 uur Ge­dach­te­nis van de heilige Maagd Maria van Fatima, Vredesmis
zater­dag 14 mei Rozen­hoedje 17.30 uur
H. Mis 18.00 uur 5e zon­dag van Pasen, jaar C
H. Mis 19.30 uur 5e zon­dag van Pasen, jaar C
zon­dag 15 mei H. Mis 7.30 uur 5e zon­dag van Pasen, jaar C
H. Mis 9.30 uur 5e zon­dag van Pasen, jaar C
H. Mis 11.30 uur 5e zon­dag van Pasen, jaar C
Pro­ces­sie 15.00 uur Grote Gilde-pro­ces­sie
maan­dag 16 mei H. Mis 8.00 uur
dins­dag 17 mei H. Mis 8.00 uur
Aanbid­ding 19.00 uur
woens­dag 18 mei H. Mis 8.00 uur Ge­dach­te­nis van de heilige paus en marte­laar Johannes I
don­der­dag 19 mei H. Mis 8.00 uur
vrij­dag 20 mei H. Mis 8.00 uur Ge­dach­te­nis van de heilige Bernardinus van Siena
zater­dag 21 mei Rozen­hoedje 17.30 uur
H. Mis 18.00 uur 6e zon­dag van Pasen, jaar C
H. Mis 19.30 uur 6e zon­dag van Pasen, jaar C
zon­dag 22 mei H. Mis 7.30 uur 6e zon­dag van Pasen, jaar C
H. Mis 9.30 uur 6e zon­dag van Pasen, jaar C
H. Mis 11.30 uur Eerste Heilige Communie met Muziek­ver­eni­ging Sancta Maria uit Ommel
Plech­tig Lof 15.00 uur
maan­dag 23 mei H. Mis 8.00 uur
dins­dag 24 mei H. Mis 8.00 uur
Aanbid­ding 19.00 uur
woens­dag 25 mei H. Mis 8.00 uur Ge­dach­te­nis van de heilige paus Gregorius VII
H. Mis 19.30 uur Voor­avond van Hemel­vaarts­dag, jaar C
don­der­dag 26 mei H. Mis 7.30 uur Hemel­vaarts­dag, jaar C
H. Mis 9.30 uur Hemel­vaarts­dag, jaar C
H. Mis 11.30 uur Bede­vaart Mierlo-Hout
Plech­tig Lof 15.00 uur
vrij­dag 27 mei H. Mis 8.00 uur Ge­dach­te­nis van de heilige bis­schop Au­gus­ti­nus van Canterbury, Vredesmis
zater­dag 28 mei Rozen­hoedje 17.30 uur
H. Mis 18.00 uur 7e zon­dag van Pasen, jaar C
H. Mis 19.30 uur 7e zon­dag van Pasen, jaar C
zon­dag 29 mei H. Mis 7.30 uur 7e zon­dag van Pasen, jaar C
H. Mis 9.30 uur Koor ‘Together’ uit de Wals­berg b.g.v. hun 50-jarig bestaan
H. Mis 11.30 uur 7e zon­dag van Pasen, jaar C
Plech­tig Lof 15.00 uur
maan­dag 30 mei H. Mis 8.00 uur
dins­dag 31 mei H. Mis 8.00 uur Feest van het bezoek van de heilige Maagd Maria aan Elisabeth
Plech­tig Lof 19.00 uur Slui­ting van de mei­maand

Ge­schie­de­nis

Onze Lieve Vrouw van Ommel

 

Onze Lieve Vrouw van Ommel

De cultus rond het Maria­beeld in Ommel is waar­schijn­lijk omstreeks 1400 ontstaan. Vanaf het begin van de vere­ring zou­den dankzij O.L. Vrouw van Ommel tal van won­de­ren zijn geschied. Het beeld heeft sinds de 15e eeuw een aantrek­kings­kracht gehad op grote aantallen bede­vaart­gan­gers, onder anderen afkoms­tig uit Duits­land en België.

Na 1699 blijkt niets meer van open­ba­re gods­dienst­oefe­ningen, pro­ces­sies of ommegangen in Ommel. Waar­schijn­lijk wer­den zij na klachten van de classis in 1698 door de Staten-Generaal verbo­den.

In 1722 kwam de Maria­ka­pel in han­den van de her­vorm­den. Het Maria­beeld verbleef in de periode 1732-1839 in het Limburgse Nunhem. In 1796 kregen de katho­lie­ken de Maria­ka­pel terug, waarna Maria voor de bouwvallige kapel werd vereerd.

Het in 1813 terug­ge­keerde beeld werd in 1840 in de her­bouwde kapel geplaatst, waarna de bede­vaarten naar Ommel weer op gang kwamen. Te­gen­woor­dig wor­den in de maand mei tussen de 55.000 en 60.000 hosties uit­gereikt aan bezoekers die Maria komen vereren.

(bron: KNAW / Meertens Instituut - data­bank van bede­vaarten
foto’s: Rob Fritsen / Siris)

Herstel­plan pro­ces­sie­park Mariaoord Ommel

De Werk­groep Renovatie Pro­ces­sie­park Ommel is bezig een herstel­plan te ont­wik­ke­len voor het pro­ces­sie­park achter de Onze Lieve Vrouw Pre­sen­ta­tie­kerk te Ommel. Achter de schermen wordt er hard gewerkt aan plannen voor herstel. Daarvoor is contact met diverse partners en wor­den veelbelovende ini­tia­tie­ven uit­ge­werkt. Meer in­for­ma­tie is te vin­den op de speciale web­si­te:


Fotoserie

Klik op een foto voor een uitvergroting.

Parochie
Heilige Franciscus 
Kerkstraat 4
5721 GV Asten
(0493) 69 13 15
secretariaat@rkfranciscus.nl
Google Maps
Like ons op Facebook Like ons op Facebook!

 


Volg ons op Twitter Volg ons op Twitter

Deze website is ontworpen en wordt onderhouden door iMoose