link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Maria van Ommel

Meimaand Ommel 2021

Het was jammer dat vorig jaar de plech­tig­he­den in de mei­maand niet kon­den door­gaan. Voor dit jaar is het ook nog onzeker wat wél kan en wat niet. In een normale situatie waren wij nu volop bezig geweest met de plan­ning en waren ook vele zaken reeds gere­geld. Omdat wij dit jaar wederom af­han­ke­lijk zijn van de moge­lijk­he­den die er zijn, kunnen wij op dit moment nog weinig uit­sluit­sel geven over het hoe en wat in de mei­maand. Wel zijn de loca­tieraad van Ommel en de Meimaand­werk­groep allerlei scenario’s aan het doornemen.

Zij hebben reeds moeten besluiten dat er dit jaar op de zon­dag­mid­da­gen in de mei­maand geen Plech­tig Lof zal plaats­vin­den. Omdat er op zon­dag­mid­dag veel mensen een kaarsje komen ops­te­ken, is dat prak­tisch gezien niet te regelen in de kerk. Ook gaat dit jaar de Grote Gilde­pro­ces­sie, die voor 16 mei gepland stond, niet door. De voor­be­rei­dingen voor de pro­ces­sie kosten veel tijd en op korte termijn alles nog moeten regelen, is niet haal­baar. Heel jammer, maar het is niet anders.

In de week na Pasen zullen wij u ver­der in­for­ma­tie ver­strek­ken en hopen óók op de mede­wer­king van u als vrij­wil­li­gers in de mei­maand. Bij alles wat er kan plaats­vin­den, staat in ieder geval de vei­lig­heid qua ge­zond­heid voorop. Wij gaan niets or­ga­ni­se­ren wat risico’s met zich mee­brengt.

Per­soon­lijk gesprek

Wanneer u graag een per­soon­lijk gesprek wilt hebben met kape­laan Harold van Overbeek kunt hem bellen of een email sturen:

Ik wens u en al uw dier­ba­ren sterkte toe in deze onzekere tij­den, vooral hen die getroffen zijn door het virus. Onze Lieve Vrouw van Ommel leeft met u mee! Moge zij u allen geloof, hoop, kracht en troost schenken!

Met een vrien­de­lijke groet vanuit Ommel namens de mei­maand­werk­groep,

kape­laan Harold van Overbeek

Ge­schie­de­nis

De cultus rond het Maria­beeld in Ommel is waar­schijn­lijk omstreeks 1400 ontstaan. Vanaf het begin van de vere­ring zou­den dankzij O.L. Vrouw van Ommel tal van won­de­ren zijn geschied. Het beeld heeft sinds de 15e eeuw een aantrek­kings­kracht gehad op grote aantallen bede­vaart­gan­gers, onder anderen afkoms­tig uit Duits­land en België.

Na 1699 blijkt niets meer van open­ba­re gods­dienst­oefe­ningen, pro­ces­sies of ommegangen in Ommel. Waar­schijn­lijk wer­den zij na klachten van de classis in 1698 door de Staten-Generaal verbo­den.

In 1722 kwam de Maria­ka­pel in han­den van de her­vorm­den. Het Maria­beeld verbleef in de periode 1732-1839 in het Limburgse Nunhem. In 1796 kregen de katho­lie­ken de Maria­ka­pel terug, waarna Maria voor de bouwvallige kapel werd vereerd.

Het in 1813 terug­ge­keerde beeld werd in 1840 in de her­bouwde kapel geplaatst, waarna de bede­vaarten naar Ommel weer op gang kwamen. Te­gen­woor­dig wor­den in de maand mei tussen de 55.000 en 60.000 hosties uit­gereikt aan bezoekers die Maria komen vereren.

(bron: KNAW / Meertens Instituut - data­bank van bede­vaarten
foto’s: Rob Fritsen / Siris)

Herstel­plan pro­ces­sie­park Mariaoord Ommel

De Werk­groep Renovatie Pro­ces­sie­park Ommel is bezig een herstel­plan te ont­wik­ke­len voor het pro­ces­sie­park achter de Onze Lieve Vrouw Pre­sen­ta­tie­kerk te Ommel. Achter de schermen wordt er hard gewerkt aan plannen voor herstel. Daarvoor is contact met diverse partners en wor­den veelbelovende ini­tia­tie­ven uit­ge­werkt. Meer in­for­ma­tie is te vin­den op de speciale web­si­te:


Fotoserie

Klik op een foto voor een uitvergroting.

Parochie
Heilige Franciscus 
Kerkstraat 4
5721 GV Asten
(0493) 69 13 15
secretariaat@rkfranciscus.nl
Google Maps
Like ons op Facebook Like ons op Facebook!

 


Volg ons op Twitter Volg ons op Twitter

Deze website is ontworpen en wordt onderhouden door iMoose