link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Maria van Ommel

Vanwege het feit dat de corona­cri­sis onze maat­schap­pij sterk heeft ontwricht, zijn er vele maat­regelen geno­men om ons allen te be­scher­men tegen het virus. Eén van deze maat­regelen, - waar­schijn­lijk reeds bij u bekend, - is dat er tot en met 1 juni 2020 geen publieke plech­tig­he­den mogen plaats­vin­den in onze kerken.

Voor de bede­vaart van Ommel betekent dit, dat alle publieke vie­rin­gen in de mei­maand komen te vervallen. Graag had ik u per­soon­lijk welkom geheten in het genadeoord van Maria, de Troos­te­res in elke Nood, maar dat is helaas niet moge­lijk. Ener­zijds is dat voor ons allen jammer, maar ander­zijds moet nu onze ge­zond­heid voorop blijven staan en daarom willen wij ook geen risico's nemen.

Gelukkig is de kerk van Ommel iedere dag geopend en bent u in de gelegen­heid om bij Maria te komen bid­den en een kaarsje op te steken. Juist in deze tijd kunnen wij de steun en de troost van Maria goed gebruiken!

Wanneer u graag een per­soon­lijk gesprek wilt hebben met kape­laan Harold van Overbeek kunt hem bellen of een email sturen:

Ik wens u en al uw dier­ba­ren sterkte toe in deze onzekere tij­den, vooral hen die getroffen zijn door het virus. Onze Lieve Vrouw van Ommel leeft met u mee! Moge zij u allen geloof, hoop, kracht en troost schenken!

Met een vrien­de­lijke groet vanuit Ommel namens de mei­maand­werk­groep,

kape­laan Harold van Overbeek

Ge­schie­de­nis

De cultus rond het Maria­beeld in Ommel is waar­schijn­lijk omstreeks 1400 ontstaan. Vanaf het begin van de vere­ring zou­den dankzij O.L. Vrouw van Ommel tal van won­de­ren zijn geschied. Het beeld heeft sinds de 15e eeuw een aantrek­kings­kracht gehad op grote aantallen bede­vaart­gan­gers, onder anderen afkoms­tig uit Duits­land en België.

Na 1699 blijkt niets meer van open­ba­re gods­dienst­oefe­ningen, pro­ces­sies of ommegangen in Ommel. Waar­schijn­lijk wer­den zij na klachten van de classis in 1698 door de Staten-Generaal verbo­den.

In 1722 kwam de Maria­ka­pel in han­den van de her­vorm­den. Het Maria­beeld verbleef in de periode 1732-1839 in het Limburgse Nunhem. In 1796 kregen de katho­lie­ken de Maria­ka­pel terug, waarna Maria voor de bouwvallige kapel werd vereerd.

Het in 1813 terug­ge­keerde beeld werd in 1840 in de her­bouwde kapel geplaatst, waarna de bede­vaarten naar Ommel weer op gang kwamen. Te­gen­woor­dig wor­den in de maand mei tussen de 55.000 en 60.000 hosties uit­gereikt aan bezoekers die Maria komen vereren.

(bron: KNAW / Meertens Instituut - data­bank van bede­vaarten
foto’s: Rob Fritsen / Siris)

Herstel­plan pro­ces­sie­park Mariaoord Ommel

De Werk­groep Renovatie Pro­ces­sie­park Ommel is bezig een herstel­plan te ont­wik­ke­len voor het pro­ces­sie­park achter de Onze Lieve Vrouw Pre­sen­ta­tie­kerk te Ommel. Achter de schermen wordt er hard gewerkt aan plannen voor herstel. Daarvoor is contact met diverse partners en wor­den veelbelovende ini­tia­tie­ven uit­ge­werkt. Meer in­for­ma­tie is te vin­den op de speciale web­si­te:


Fotoserie

Klik op een foto voor een uitvergroting.

Parochie
Heilige Franciscus 
Kerkstraat 4
5721 GV Asten
(0493) 69 13 15
secretariaat@rkfranciscus.nl
Google Maps
Like ons op Facebook Like ons op Facebook!

 


Volg ons op Twitter Volg ons op Twitter

Deze website is ontworpen en wordt onderhouden door iMoose