link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Maria van Ommel

“Maria, Onze Lieve Vrouw van Ommel,
wees mijn steun en toeverlaat
in deze onzekere tij­den!”

Meimaand 2021

De mei­maand in Ommel is dit jaar anders dan dat u gewend bent. Vanwege de corona­pan­de­mie moeten wij reke­ning hou­den met beper­kingen en de gel­dende voor­schriften. Zo zal er bij­voor­beeld op de zon­dag­mid­da­gen géén Plech­tig Lof kunnen plaats­vin­den en de Grote Gilde­pro­ces­sie komt in 2021 te vervallen.

Op zater­dag­avon­den zijn er twee vie­rin­gen: om 18.00 en 19.30 uur en op zon­dag, Hemel­vaarts­dag en Tweede Pinkster­dag zijn er drie vie­rin­gen: om 7.30, 9.30 en 11.30 uur. De mis­in­ten­ties die voor een weekendmis wor­den opge­ge­ven, wor­den in dat­zelfde weekend tij­dens elke heilige Mis opgedragen. Door­de­weeks zijn er ook nog de stan­daard vie­rin­gen om 8.00 uur.

Weet dat u van harte welkom bent in Ommel! Wij vragen u om a.u.b. reke­ning te hou­den met alle maat­regelen die in en rond de kerk van Ommel gel­den om ons aller ge­zond­heid te be­scher­men. Ik wens u allen een mooie mei­maand toe,

kape­laan Harold van Overbeek

Eucha­ris­tie­vie­ringen in de mei­maand

Aanmel­den via tele­foonnr. 06 - 822 55 733

Notabene:
Hemel­vaarts­dag vieren we op woens­dag­avond 12 en don­der­dag 13 mei.
Pink­ste­ren vieren we op zater­dag 22, zon­dag 23 en maan­dag 24 mei.

dag datum tij­den aanmel­den moge­lijk op
zater­dag
zon­dag
1 mei
2 mei
18.00 en 19.30 uur
7.30, 9.30 en 11.30 uur
woens­dag 28 april: 10.00 - 12.00 uur
don­der­dag 29 april: 14.00 - 16.00 uur
vrij­dag 30 april: 14.00 – 16.00 uur
zater­dag 1 mei: 10.00 – 12.00 uur
zater­dag
zon­dag
woens­dag
don­der­dag
8 mei
9 mei
12 mei
13 mei
18.00 en 19.30 uur
7.30, 9.30 en 11.30 uur
19.30 uur
7.30, 9.30 en 11.30 uur
woens­dag 5 mei: 10.00 - 12.00 uur
don­der­dag 6 mei: 14.00 - 16.00 uur
vrij­dag 7 mei: 14.00 - 16.00 uur
zater­dag 8 mei: 10.00 - 12.00 uur
woens­dag 12 mei: 10.00 - 12.00 uur
zater­dag
zon­dag
15 mei
16 mei
18.00 en 19.30 uur
7.30, 9.30 en 11.30 uur
woens­dag 12 mei: 10.00 - 12.00 uur
vrij­dag 14 mei: 14.00 - 16.00 uur
zater­dag 15 mei: 10.00 - 12.00 uur
zater­dag
zon­dag
maan­dag
22 mei
23 mei
24 mei
18.00 en 19.30 uur
7.30, 9.30 en 11.30 uur
7.30, 9.30 en 11.30 uur
woens­dag 19 mei: 10.00 - 12.00 uur
don­der­dag 20 mei: 14.00 - 16.00 uur
vrij­dag 21 mei: 14.00 - 16.00 uur
zater­dag 22 mei: 10.00 - 12.00 uur
zater­dag
zon­dag
29 mei
30 mei
18.00 en 19.30 uur
7.30, 9.30 en 11.30 uur
woens­dag 26 mei: 10.00 - 12.00 uur
don­der­dag 27 mei: 14.00 - 16.00 uur
vrij­dag 28 mei: 14.00 - 16.00 uur
zater­dag 29 mei: 10.00 - 12.00 uur

Ge­schie­de­nis

De cultus rond het Maria­beeld in Ommel is waar­schijn­lijk omstreeks 1400 ontstaan. Vanaf het begin van de vere­ring zou­den dankzij O.L. Vrouw van Ommel tal van won­de­ren zijn geschied. Het beeld heeft sinds de 15e eeuw een aantrek­kings­kracht gehad op grote aantallen bede­vaart­gan­gers, onder anderen afkoms­tig uit Duits­land en België.

Na 1699 blijkt niets meer van open­ba­re gods­dienst­oefe­ningen, pro­ces­sies of ommegangen in Ommel. Waar­schijn­lijk wer­den zij na klachten van de classis in 1698 door de Staten-Generaal verbo­den.

In 1722 kwam de Maria­ka­pel in han­den van de her­vorm­den. Het Maria­beeld verbleef in de periode 1732-1839 in het Limburgse Nunhem. In 1796 kregen de katho­lie­ken de Maria­ka­pel terug, waarna Maria voor de bouwvallige kapel werd vereerd.

Het in 1813 terug­ge­keerde beeld werd in 1840 in de her­bouwde kapel geplaatst, waarna de bede­vaarten naar Ommel weer op gang kwamen. Te­gen­woor­dig wor­den in de maand mei tussen de 55.000 en 60.000 hosties uit­gereikt aan bezoekers die Maria komen vereren.

(bron: KNAW / Meertens Instituut - data­bank van bede­vaarten
foto’s: Rob Fritsen / Siris)

Herstel­plan pro­ces­sie­park Mariaoord Ommel

De Werk­groep Renovatie Pro­ces­sie­park Ommel is bezig een herstel­plan te ont­wik­ke­len voor het pro­ces­sie­park achter de Onze Lieve Vrouw Pre­sen­ta­tie­kerk te Ommel. Achter de schermen wordt er hard gewerkt aan plannen voor herstel. Daarvoor is contact met diverse partners en wor­den veelbelovende ini­tia­tie­ven uit­ge­werkt. Meer in­for­ma­tie is te vin­den op de speciale web­si­te:


Fotoserie

Klik op een foto voor een uitvergroting.

Parochie
Heilige Franciscus 
Kerkstraat 4
5721 GV Asten
(0493) 69 13 15
secretariaat@rkfranciscus.nl
Google Maps
Like ons op Facebook Like ons op Facebook!

 


Volg ons op Twitter Volg ons op Twitter

Deze website is ontworpen en wordt onderhouden door iMoose