link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Jeugdactiviteiten

Jeugdactiviteiten

Hier komt in­for­ma­tie over wat de pa­ro­chie or­ga­ni­seert voor onze jeugd / jon­ge­ren.

Eerste H. Communie en Vormsel

Voor kin­de­ren die de Eerste Heilige Communie gaan doen of gaan wor­den gevormd zijn er voor­be­rei­dings­pro­gramma's. In­for­meer bij het se­cre­ta­riaat wanneer u een kind wilt opgeven voor de Eerste Heilige Communie of het Vormsel. Ook wanneer u mee wilt helpen bij de voor­be­rei­ding op deze sacra­menten, kunt u contact opnemen met het se­cre­ta­riaat.

De jon­ge­ren wor­den aan­ge­spro­ken op hun christen-zijn in groep 8 van de basis­school. Dan staan ze voor de keuze om het Vormsel wel of niet te doen. Dan dringt de vraag zich op: wil ik dat wel of niet? Wat willen mijn ouders? Durf ik zelf te kiezen? Het ont­van­gen van het Vormsel kan een aan­lei­ding zijn om werk te maken van je geloof.

Meer in­for­ma­tie op het web

Binnen Bisdom ’s-Hertogen­bosch is er een jon­ge­ren­af­de­ling:

Jong Bisdom Den Bosch

We ver­wij­zen jon­ge­ren graag naar de speciale web­si­te voor katho­lie­ke jon­ge­ren:

Jongkatholiek.nl

Een uit­ge­breid over­zicht van jeugd- en jon­ge­ren­acti­vi­teiten staat op:

Rkactiviteiten.nl

Parochie
Heilige Franciscus 
Kerkstraat 4
5721 GV Asten
(0493) 69 13 15
secretariaat@rkfranciscus.nl
Google Maps
Like ons op FacebookVolg ons op X/TwitterVolg ons op Youtube Deze website is ontworpen en wordt onderhouden door iMoose