link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Programma werkjaar 2022 - 2023

JaarprogrammaSamen vormen we de Kerk, het Lichaam van Christus. Een geloofs­ge­meen­schap die samen komt om te vieren, elkaar te ont­moe­ten en ook om samen te leren. Om beter te begrijpen wie wij zijn voor God en elkaar, maar ook om steeds meer te groeien in ge­meen­schap vanuit Christus, biedt de pa­ro­chie diverse ac­ti­vi­teiten aan om te ont­moe­ten, te leren en te vieren.

Jeugd en Jon­ge­ren: ont­vangst WJD-kruis in Ommel - Asten

Zater­dag 29 ok­to­ber 2022 

Paus Johannes Paulus II schonk jon­ge­ren over de hele wereld een groot houten kruis dat een wereldreis aflegt naar de eerst­volgende locatie van de Wereld Jon­ge­ren Dagen. In Neder­land maakt een soortge­lijk WJD-kruis ook een rondreis. Op 29 ok­to­ber maakt het kruis een tussenstop in onze pa­ro­chie. We ont­van­gen een groep jon­ge­ren en het kruis in Ommel. Vandaar lopen we naar Asten. De jon­ge­ren eten samen en hierna volgt een ge­tui­ge­nis van een oorlogsveteraan die ver­telt over zijn erva­ringen met oorlog, gebroken­heid, vrede en ver­zoe­ning.

dag datum tijd locatie ac­ti­vi­teit
zater­dag 29 ok­to­ber 2022 volgt nog Asten Ontvangst WJD kruis met jon­ge­ren­pro­gramma

Diaconie en caritas

Ons katho­lie­ke geloof spoort ons aan om Gods liefde gestalte te geven in de wereld. Het dienen aan elkaar (diaconie) en de liefde (caritas) zijn wezen­lijk voor een katho­lie­ke geloofs­ge­meen­schap. De MOV-groep van de pa­ro­chie zet zich in voor projecten die levens­om­stan­dig­heden van mensen verbe­te­ren. Eenmaal per jaar or­ga­ni­seert zij ook een gebeds­dienst en een soli­da­ri­teits­maal­tijd. Tevens heeft pa­ro­chie jarenlang gele­den een kerstpakketten-actie opgezet voor behoevende. Te­gen­woor­dig coördineert de pa­ro­chie dit samen met een super­markt in Asten.

dag datum tijd locatie ac­ti­vi­teit
Dins­dag 4 ok­to­ber 2022 18.00 uur ‘Ons Jantje’, Ommel Soli­da­ri­teits­maal­tijd
Zondag 23 ok­to­ber 2022 11.00 uur Kerk Heus­den MOV-gebeds­vie­ring
de­cem­ber 2022 PLUS-super­markt, Asten/pa­ro­chie­cen­trum, Asten Kerstpakketten-actie en -ver­de­ling
Zie de pa­ro­chie­web­site voor de meest actuele in­for­ma­tie. Wijzingen kunnen optre­den.

Pa­ro­chie-avond: Ont­moe­ting in de bij­zaal van de kerk te Asten

Iedere eerste dins­dag­avond van de maand, 20.00 uur

Ont­moe­ting en leren staan centraal. Dit jaar bekijken we de filmreeks Sycamore. Korte filmpjes over de wezen­lijke onder­de­len van ons geloof. We bespreken de inhoud en onze per­soon­lijke bele­ving.

dag datum tijd thema
dins­dag 6 sep­tem­ber 2022 20.00 uur Wie is Jezus?
dins­dag 4 ok­to­ber 2022 20.00 uur De H. Geest en de Kerk
dins­dag 1 no­vem­ber 2022 20.00 uur Heiligen en de hoop op de hemel (Aller­hei­ligen)
dins­dag 6 de­cem­ber 2022 20.00 uur De Bijbel
dins­dag 3 januari 2023 20.00 uur Het geschenk van het geloof
dins­dag 7 februari 2023 20.00 uur Hoe kun je bid­den?
dins­dag 7 maart 2023 20.00 uur De bete­ke­nis van liefde
dins­dag 4 april 2023 20.00 uur Schep­ping, zonde en Verlos­sing
dins­dag 2 mei 2023 20.00 uur De ware vrij­heid ont­dek­ken
dins­dag 6 juni 2023 20.00 uur Doopsel en Vormsel
dins­dag 4 juli 2023 20.00 uur De heilige Eucha­ris­tie
dins­dag 1 au­gus­tus 2023 20.00 uur De ge­meen­schap van de Kerk

Thema-avond: Ver­die­ping

Bij een thema-avond wordt een bepaald on­der­werp verdiept. Het kan een korte cursus zijn, een lezing door een spreker, ge­za­men­lijk bekijken van een film of een actueel thema. De thema-avon­den wor­den ook tij­dens het werk­jaar inge­pland. Maar on­der­staan­de avon­den staan al vast.

dag datum tijd locatie ac­ti­vi­teit
don­der­dag 24 no­vem­ber 2022 20.00 uur Bijzaal kerk Asten Op Avontuur met de Advent
don­der­dag 15 de­cem­ber 2022 20.00 uur Bijzaal kerk Asten
Het Kerst­ver­haal
dins­dag 24 januari 2023 20.00 uur Bijzaal kerk Asten Einde­lijk thuis - een be­zin­ning op het Bijbel­ver­haal van de Verloren Zoon volgens Henri Nouwen
don­der­dag 2 maart 2023 20.00 uur Bijzaal kerk Asten Thema: vasten is meer dan min­der ...
don­der­dag 16 maart 2023 20.00 uur Bijzaal kerk Asten Thema: leven, lij­den en opnieuw leven

Oecumene

Als chris­te­nen hebben we de opdracht van de Heer om te werken aan een­heid. Vandaar dat de pa­ro­chie samen met de pro­tes­tante ge­meen­te in Someren regel­ma­tig samen­komt voor geloofsver­die­ping en gebed.

dag datum tijd locatie thema
Zondag 9 ok­to­ber 2022 10.30 uur Heus­den Oecu­me­nische gebeds­dienst
Woens­dag 30 no­vem­ber 18.00 uur pro­tes­tantse kerk Someren Film­avond met brood­maal­tijd

Be­zin­nings­da­gen: Tijd voor gebed en rust

Om de twee maan­den op don­der­dag

In be­zin­ningshuis Foyer de Charité in Thorn dompelen we ons onder in een dagje stilte en be­zin­ning. Pries­ter Andre Pierik ver­zorgt tweemaal uitleg van een Bijbel­ver­haal. We vieren samen de Eucha­ris­tie. Er is ruimte voor gebed, een wan­de­ling en per­soon­lijke tijd. Er wordt voor­zien in een maal­tijd. De richt­prijs is € 20-25 en bij de Foyer te voldoen. Samen regelen we ver­voer. Een van de leden van het pas­to­rale team gaat mee.

dag datum locatie thema
Zater­dag 15 ok­to­ber 2022 Be­zin­ningshuis Foyer de Charité, Thorn Met Maria ‘Ja, hier ben ik’ zeggen
Donder­dag 24 no­vem­ber 2022 Be­zin­ningshuis Foyer de Charité, Thorn Thema: Jezus, het Licht in onze duisternis
Donder­dag 15 de­cem­ber 2022 Be­zin­ningshuis Foyer de Charité, Thorn Thema: God wordt mens; ik ook?
Bij het ver­schij­nen van de pa­ro­chiegids was het pro­gram­ma 2023 nog onbekend. Dit volgt via de web­si­te.

Concerten, voor­drachten en uit­voe­ringen

Kerk en cultuur liggen in elkaars verlengde. Bovendien is de Kerk een verbin­dende factor. De pa­ro­chie staat open voor kunst- en cultuurui­tingen die passen bij het gods­diens­tig karakter van een kerk. Ac­ti­vi­teiten wor­den tij­dens het werk­jaar inge­pland. On­der­staan­de gelegen­he­den staan al vast.

dag datum tijd locatie uit­voe­ring
Zondag 6 no­vem­ber 2022 15.00 uur Kerk Someren Concert Somerens Lust: Allerseelen
Zater­dag 17 de­cem­ber 2022 14.00 uur Kerk­straat 2, Asten
Iconen-ten­toon­stel­ling: door de Advent naar Kerst­mis
Zater­dag 17 de­cem­ber 2022 20.00 uur Kerk Asten Kerst­con­cert Jong Neder­land Asten
Zondag 18 de­cem­ber 2022 14.30 uur Kerk Someren Kerst­con­cert Somerens Lust, de Nachtegaal en Somerens Dames­koor
Zondag 12 februari 2023 volgt nog Kerk Someren Neder­land Stu­den­ten Orkest
Voor alles geldt: zie pa­ro­chie­web­site en streek­bla­den voor actuele tij­den. Tijden kunnen wij­zigen.

Parochie
Heilige Franciscus 
Kerkstraat 4
5721 GV Asten
(0493) 69 13 15
secretariaat@rkfranciscus.nl
Google Maps
Like ons op Facebook Like ons op Facebook!

 


Volg ons op Twitter Volg ons op Twitter

Deze website is ontworpen en wordt onderhouden door iMoose