link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Sacrament van de Ziekenzalving

Sacrament van de Ziekenzalving

De zie­ken­zal­ving is bedoeld om de zieke kracht te geven, en gene­zing, in de mate van het moge­lijke. Gene­zing naar lichaam, ziel en geest. En de praktijk leert dat de zie­ken­zal­ving zicht­baar veel doet met de zieke. De pries­ter, die de zie­ken­zal­ving toedient, bidt voor en met de zieke. Hij legt hem/haar in stilte de han­den op. Hij zalft zijn/haar voor­hoofd en han­den met heilige olie.

Wanneer men voor zich­zelf of voor een ander een beroep wil doen tot het toedienen van de Zie­ken­zal­ving kan men dat ken­baar maken bij een van de pries­ters binnen onze pa­ro­chie. Wanneer de betrok­ke­ne in een zie­ken­huis verblijft, ligt het voor de hand op de eerste plaats de zie­ken­huispastor om bijstand te vragen. Deze kan dan een zieken­ze­gen geven.

Mocht de be­tref­fen­de zieke echter de wens koes­te­ren dat de eigen pries­ter zelf de zie­ken­zal­ving toedient, dan kan met hem wor­den overlegd of hiertoe al dan niet een moge­lijk­heid bestaat. U dient hem dan wel tij­dig te waar­schu­wen. Dus niet op het allerlaatste moment! Het is name­lijk een sacra­ment om de zieke kracht te geven in zijn laatste levensfase; niet een middel om de laatste uren/minuten gelovig te dui­den!

Daar­naast kennen we in onze pa­ro­chie ook de jaar­lijkse ‘algemene zie­ken­zal­ving’. Een vie­ring in onze ver­zor­gingste­hui­zen waarin meer­dere pa­ro­chi­anen tege­lijker­tijd het sacra­ment der Zieken ont­van­gen.

In­for­ma­tie of maken van een afspraak

Voor het maken van een afspraak voor een zie­ken­zal­ving neemt men contact op met:
(liefst tij­dig omdat een pries­ter niet altijd meteen be­schik­baar is)

plaats pries­ter tele­foon mobiel
Asten: Pastoor Sacha Steijaert 0493 - 39 13 15 06 - 10 333 069
Heus­den: Pastoor Sacha Steijaert 0493 - 39 13 15 06 - 10 333 069
Lierop: Kape­laan Harold van Overbeek 0493 - 69 14 15 06 - 12 19 21 97
Ommel: Kape­laan Harold van Overbeek 0493 - 69 14 15 06 - 12 19 21 97
Someren-Dorp: Pastoor Sacha Steijaert
0493 - 39 13 15 06 - 10 333 069
Someren-Eind: Kape­laan Harold van Overbeek 0493 - 69 14 15 06 - 12 19 21 97
Someren-Heide: Kape­laan Harold van Overbeek 0493 - 69 14 15 06 - 12 19 21 97

Parochie
Heilige Franciscus 
Kerkstraat 4
5721 GV Asten
(0493) 69 13 15
secretariaat@rkfranciscus.nl
Google Maps
Like ons op Facebook Like ons op Facebook!

 


Volg ons op Twitter Volg ons op Twitter

Deze website is ontworpen en wordt onderhouden door iMoose