link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Vormsel

Vormsel

Het sacra­ment van het Vormsel is de bevesti­ging van de doop en de Eerste H. Communie. Doopsel, Vormsel en Eerste H. Communie horen ook bij elkaar als de drie initiatie­sa­cra­menten (pas als je alle drie de sacra­menten hebt ont­van­gen ben je vol­waar­dig lid van de katho­lie­ke Kerk).

Het Vormsel richt zich tot jon­ge­ren die inmiddels zijn opgegroeid tot een leef­tijd waarop zij al meer voor zich­zelf kunnen spreken en zelf al een stuk verant­woor­de­lijk­heid op zich nemen. Het Vormsel bekrach­tigt en ontvouwt de Geest die in het Doopsel werd meege­ge­ven. De vor­me­ling zegt als het ware ‘ja’ tegen de weg waarop zijn ouders hem of haar hebben geplaatst.

Vormsel­vie­ring 2023

Zoals elk jaar willen we de leer­lin­gen uit groep 8 in de gelegen­heid stellen deel te nemen aan het ont­van­gen van het H. Vormsel. Deken Seidel zal dit jaar het Vormsel toedienen tij­dens de H.Mis in Asten op vrij­dag 2 juni 2023 om 19.00 uur.

Hoe kunt u zich aanmel­den?

In de bijlage vindt u het aanmel­dings­for­mu­lier. Vanaf dit jaar vindt de aanmel­ding centraal plaats en niet meer per dorp. Wij willen u vrien­de­lijk vragen het aanmel­dings­for­mu­lier geprint, volle­dig ingevuld en onder­te­kend in te leveren (of in de brievenbus te doen) op het pa­ro­chie­cen­trum, Kerk­straat 4 in Asten. U kunt het formulier ook mailen naar het pa­ro­chie­secre­ta­riaat:

Het is van belang dat uw e-mail­a­dres goed en dui­de­lijk wordt ingevuld in ver­band met de ver­dere com­mu­ni­ca­tie. U kunt zich aanmel­den tot uiter­lijk 29 januari. Hierna starten de voor­be­rei­dingen waar­van u na­tuur­lijk op de hoogte wordt gebracht.

Betaling?

De kosten voor het H. Vormsel­pro­ject bedragen € 75. Dit bedrag wordt betaald via een machti­ging met hand­te­kening op het inschrijf­for­mu­lier.

Verdere in­for­ma­tie?

Mocht u vragen hebben dan kunt u contact opnemen met diaken Swaanen:

Vie­rin­gen­over­zicht

De Vormsel­vie­ringen vindt u terug in het vie­rin­gen­over­zicht van deze web­si­te:


Parochie
Heilige Franciscus 
Kerkstraat 4
5721 GV Asten
(0493) 69 13 15
secretariaat@rkfranciscus.nl
Google Maps
Like ons op Facebook Like ons op Facebook!

 


Volg ons op Twitter Volg ons op Twitter

Deze website is ontworpen en wordt onderhouden door iMoose