link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Uitvaart

UitvaartHet over­lij­den van iemand komt meestal onaan­ge­kon­digd. Men is vaak geneigd pas te praten over de uit­vaart wanneer het zover is. Binnen een paar uur moeten dan be­lang­rijke keuzes wor­den gemaakt. Onder andere of men een ker­ke­lijke uit­vaart wil of niet, wanneer en hoe. Het onder­staande biedt u de gelegen­heid derge­lijke vragen al eer­der binnen de eigen familie- en ken­nis­sen­kring te bespreken, zodat men weet heeft van de eigen wensen en van de moge­lijk­he­den binnen onze pa­ro­chie. Tevens vindt u hier hulp voor als u een uit­vaart moet regelen.

Melden

Voor het mel­den van een uit­vaart en het afspreken van een datum:

plaats contact tele­foon mobiel
Asten pastoor Steijlaert
0493-691315 06-10333069
Heus­den kape­laan van Overbeek 0493-691415 06-12192197
Lierop pater Zwirs 0492-331215
Ommel kape­laan Van Overbeek 0493-691415 06-12192197
Someren-Dorp pastoor Steijaert 0493-691315 06-10333069
Someren-Eind kape­laan Van Overbeek 0493-691415 06-12192197
Someren-Heide kape­laan Van Overbeek 0493-691415 06-12192197

Aan God toe­ver­trouwd

Bij een ker­ke­lijke uit­vaart neemt de familie te mid­den van de geloofs­ge­meen­schap afscheid van een pa­ro­chi­aan. Als katho­lie­ke geloofs­ge­meen­schap ver­trouwen we in de uit­vaart­vie­ring onze overle­den dier­ba­re aan God toe. We troosten elkaar in het geloof dat God niet alleen tij­dens ons leven, maar ook door de dood heen ons nabij blijft.

Overleg met de pa­ro­chie

UitvaartAls men een ker­ke­lijke uit­vaart wil voor de over­le­de­ne, is het wen­se­lijk de plaat­se­lijke pastor daar zo spoe­dig moge­lijk bij te betrekken. Met hem wor­den data en tij­den voor de uit­vaart­vie­ring vast­ge­legd en kunnen ver­dere afspraken wor­den gemaakt. Men kan ook via de uit­vaartver­zor­ger contact laten opnemen.

De uit­vaart, het overleg en alle afspraken wor­den gemaakt met de opdrachtgever!

In onze pa­ro­chie wor­den géén avond­wakes gehou­den!

Uitvaart­vie­ring

Tijdens de uit­vaart­vie­ring, neemt de familie gelovig afscheid van een dier­ba­re vanuit en te mid­den van de geloofs­ge­meen­schap.

De uit­vaart­vie­ring wordt samen­ge­steld in onderling overleg tussen de nabe­staan­den en de pries­ter of diaken. Er is een moge­lijk­heid voor eigen inbreng, reke­ning hou­dend met de vaste vorm­ge­ving van de ker­ke­lijke vie­ring. De uit­vaart­vie­ring vindt altijd plaats in een van onze kerken of op een kerklo­ca­tie.

Wij dragen zorg voor een per­soon­lijke uit­vaart, maar we hechten eraan dit te doen binnen het kader van de ker­ke­lijke li­tur­gie en de katho­lie­ke rituelen.

De ker­ke­lijke uit­vaart heeft verschei­dene keuze­tek­sten. Nabe­staan­den kunnen ook een In memoriam uit­spre­ken, de eerste Lezing ver­zorgen, de voor­bede schrijven en uit­spre­ken, en een per­soon­lijk afscheids­woord uit­spre­ken.

Heel dui­de­lijk is die inbreng bij het opstellen van een ge­dach­te­nisprentje: dat wordt per­soon­lijker als iemand uit de naaste omge­ving het schrijft. De pastores schrijven geen prentjes.

Bovendien kunnen nabe­staan­den samen met de dirigent van het koor lie­de­ren uitzoeken.

Muziek

Bij de uit­vaart kan een van de rouwkoren zingen. Wanneer er een koor zingt, is de moge­lijk­heid om eigen muziek te laten spelen beperkt tot twee nummers. Als er geen koor is, kan – in overleg met de pa­ro­chie – de muziek ver­zorgd wor­den door vrien­den of familie. Ook kan gebruik gemaakt wor­den van cd’s of USB-sticks. Bij gebruik van een USB-stick moet het bestand een MP3-formaat hebben.

Begrafenis

De pa­ro­chie heeft eigen begraaf­plaatsen en de voor­gan­ger van de uit­vaart­vie­ring gaat mee om een afsluitend gebed uit te spreken.

Voor de parochiële begraaf­plaatsen geldt het Regle­ment Begraaf­plaatsen, vast­ge­steld in de ver­ga­de­ring van het pa­ro­chie­bestuur en goedge­keurd door de bis­schop van ’s-Hertogen­bosch.

Crematie

Wanneer men kiest voor een crematie, gaan we ervan uit dat de nabe­staan­den daar het afscheid zelf ver­zorgen.

Herdenken in de pa­ro­chie

Er wordt een ge­dach­te­nis­kruisje voor de over­le­de­ne gemaakt. Het kruisje krijgt een speciale plaats in de kerk. Zo blijft de over­le­de­ne nog in het mid­den van de geloofs­ge­meen­schap. Na enige tijd wordt het kruisje aan de nabe­staan­den aangebo­den. In de op de uit­vaart volgende zon­dag bid­den we voor de over­le­de­ne.

Uitvaart
The stages of life

Tijdens de vie­ring rondom Aller­zie­len is er speciale aan­dacht voor de over­le­de­nen van het voorbije jaar. Nabe­staan­den ont­van­gen hier­voor tij­dig een uit­no­di­ging van de pa­ro­chie.

Kunnen we de kerk gebruiken

Een kerk­ge­bouw is niet te huur voor niet-reli­gi­euze uit­vaar­ten.

Wel kan, als een dorps­ge­noot lid is van een chris­te­lijke kerk, door een formeel erkende voor­gan­ger van die chris­te­lijke kerk aan de pastoor gevraagd wor­den de uit­vaart in de paro­chie­kerk te mogen ver­zorgen. Dit wordt in overleg geho­no­reerd.

Overige aan­dachts­pun­ten

  • In de uit­vaart­vie­ring kan een ‘eigen’ pastor (familie of bekende van de over­le­de­ne) voor­gaan na toestem­ming van de lokale pastor.
  • Wil de familie een eigen boekje maken, dan kan dit in overleg met en onder eindredactie van de voor­gan­ger.
  • Voor het opnemen van de vie­ring of het draaien van een cd is tij­dig contact met de koster nodig.
  • Tijdens de vie­rin­gen wordt er een collecte gehou­den voor de pas­to­rale zorg het on­der­houd van het kerk­ge­bouw. Voor een ander doel kan een collectebus bij de con­do­lean­cetafel gezet wor­den.
  • De pastor die de uit­vaart heeft ver­zorgd, bezoekt de nabe­staan­den als zij daar zelf om vragen.

Tot slot

De pastores hopen dat u door deze in­for­ma­tie wat méér te weten bent geko­men. Bespreek het voor­gaande eens ‘uit voor­zorg’ met elkaar of met iemand van de pa­ro­chie en leg des­noods wat beslis­singen vast.

Heeft u nog vragen, neemt u gerust contact op met het lokale se­cre­ta­riaat.


Parochie
Heilige Franciscus 
Kerkstraat 4
5721 GV Asten
(0493) 69 13 15
secretariaat@rkfranciscus.nl
Google Maps
Like ons op Facebook Like ons op Facebook!

 


Volg ons op Twitter Volg ons op Twitter

Deze website is ontworpen en wordt onderhouden door iMoose