link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Sacrament van de Doop

Het doopsel is het fun­da­men­tele sacra­ment van chris­te­lijke intitiatie, en maakt een mens tot lid van de Kerk, de ge­meen­schap van gedoopten; door het sacra­ment van het doopsel wordt een mens opnieuw geboren: hij begint een nieuw leven 'in Christus'.

Doopsel van een kind

De geboorte van een kind is een unieke gebeur­te­nis. Het maakt bij veel ouders zo’n gevoel van ver­won­dering en dank­baar­heid wakker, dat ze Gods zegen willen voor de toe­komst van hun kind. De doop is het eerste Sacra­ment; het kind wordt 'gewassen’ met doop­wa­ter en gezalfd met gewijde olie.

In het Sacra­ment van het Doopsel geeft God ons zijn ‘ja’ en wordt de pas­ge­bo­rene een kind van God. De dopeling wordt opgeno­men in de ge­meen­schap van de Kerk, het Lichaam van Christus.

Voor­be­rei­ding

Wij willen graag samen met u dat er een goede voor­be­rei­ding aan de doop voorafgaat. De doop­vie­ring kan gehou­den wor­den in de kerk waar uw voor­keur naar uitgaat.

Het is be­lang­rijk dat men zich tij­dig aanmeldt.

Kiezen voor het doopsel betekent ook kiezen voor de chris­te­lijke geloofs­ge­meen­schap. Daarom kiest de pa­ro­chie ervoor om de voor­be­rei­dings­avon­den met meer­dere ouders ge­za­men­lijk de doen. Het is heel opbouwend om samen – als een ge­meen­schap - met andere ouders de weg te gaan rich­ting het doopsel. Er zijn twee voor­be­rei­dings­avon­den samen met andere ouders en er is een kort kennis­ma­kings­ge­sprek.

De eerste avond

Deze staat in het teken van de ver­won­dering over het leven dat is gegeven en de unieke waar­dig­heid van de men­se­lijke persoon. We kijken naar bete­ke­nis van sacra­menten in ons leven. Ver­vol­gens gaat de avond ver­der over de doopli­tur­gie. In de doop­vie­ring gebeurt er heel veel en elk gebed, elke han­de­ling heeft een bete­ke­nis. Op deze avond wordt op een­vou­dige wijze de bete­ke­nis van het doopsel dui­de­lijk en weten de ouders wat ze kunnen ver­wach­ten van de doop­vie­ring.

De tweede avond

Gedoopt! En dan? We beste­den aan­dacht aan wat het betekent om gedoopt te zijn en staan we stil bij de kans die een doopsel geeft aan ouders om via het geloof het beste proberen door te geven aan hun kin­de­ren. Ook nemen we een aspect uit het ritueel van het doopsel en kijken samen naar de bete­ke­nis ervan. Deze avond is een manier om samen te zien hoe de dank­baar­heid voor de geboorte en genade van het doopsel samen vrucht­baar kunnen zijn in het leven.

Data en tij­den van de doop­voor­be­rei­ding

Het kennis­ma­kings­ge­sprek bij de ouders thuis wordt door de doopheer (degene die het doopsel toedient) apart inge­pland. De voor­be­rei­dings­avon­den vin­den plaats op woens­dag in het Pa­ro­chie­cen­trum, Kerk­straat 4 te Asten en beginnen om 20.00 uur. Elke maand wor­den er voor­be­rei­dings­avon­den gehou­den. Zie on­der­staan­de data. Ouders mogen zelf kiezen welke avon­den goed uit­ko­men. De volgorde is altijd eerst een ‘avond 1’ en dan een ‘avond 2’. Het doopsel vindt enkel plaats als ouders ook aan beide avon­den hebben mee­ge­daan.

2024

Avond 1 Avond 2
don­der­dag 3 ok­to­ber don­der­dag 17 ok­to­ber
don­der­dag 7 no­vem­ber don­der­dag 21 no­vem­ber
dins­dag 3 de­cem­ber don­der­dag 19 de­cem­ber

2025

Avond 1 Avond 2
don­der­dag 9 januari don­der­dag 23 januari
woens­dag 5 februari woens­dag 19 februari
woens­dag 5 maart woens­dag 19 maart
woens­dag 2 april woens­dag 16 april
woens­dag 7 mei woens­dag 21 mei
woens­dag 4 juni woens­dag 18 juni
woens­dag 2 juli woens­dag 16 juli
woens­dag 6 au­gus­tus woens­dag 20 au­gus­tus

Vanaf 20.00 uur, Pa­ro­chie­cen­trum, Kerk­straat 4 in Asten

Aanmel­ding voor het doopsel

De aanmel­ding begint met het invullen van een doop­for­mu­lier. Hierbij maakt u ook de keuze voor de data van de doop­voor­be­rei­ding. Na onderteke­ning met handteke­ning stuurt u het formulier gescand naar het se­cre­ta­riaat of doet het in de brievenbus. Het doop­for­mu­lier kunt u hier­on­der down­loa­den.

Hierna neemt de pa­ro­chie contact met u op om samen een datum en tijdstip voor het doopsel af te stemmen. In de pa­ro­chie wordt er altijd op zon­dag­mid­dag gedoopt om 13:00 en 14:00 uur (en eventueel 15:00 uur bij meer­dere doopsels). Ver­vol­gens neemt de doopheer (degene die het doopsel toedient) contact met u op voor een kennis­ma­king bij u thuis.

De contactge­ge­vens van de pa­ro­chie zijn:


Parochie
Heilige Franciscus 
Kerkstraat 4
5721 GV Asten
(0493) 69 13 15
secretariaat@rkfranciscus.nl
Google Maps
Like ons op FacebookVolg ons op X/TwitterVolg ons op Youtube Deze website is ontworpen en wordt onderhouden door iMoose