link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Eerste Heilige Communie

Opvoe­den gebeurt in stapjes. Geloofsopvoe­ding ook. Als ouders hun kindje laten dopen is dit een eerste stap in geloofsgroei en -opvoe­ding. Een kind gaat deel uitmaken van de Kerk en krijgt een eigen plaats. Een gedoopte mag ervaren dat Hij kind is van God en dit kind­schap mag leven en beleven in zijn Kerk, zijn ge­meen­schap. 

Een stap in geloofsopvoe­ding is het ont­van­gen van de H. Communie.

Bete­ke­nis van de Eerste H. Communie

Wij vieren de heilige Eucha­ris­tie als her­in­ne­ring aan Jezus. Maar tij­dens de vie­ring komt Hij ook onder ons als we luis­te­ren naar zijn Woord, als wij samen bid­den en heel bij­zon­der als we Hem ont­van­gen in de heilige Communie. Wij ont­van­gen Hem in de Communie en daardoor delen we ons leven met God en met elkaar. Wij zijn name­lijk als gelo­vi­ge ge­meen­schap ook echt één vanuit Jezus. Communie betekent name­lijk let­ter­lijk: ge­meen­schap. Door ter communie te gaan, nemen we dus deel aan de ge­meen­schap met Jezus maar ook met zijn Kerk.

Traject 2023/2024 

Dit werk­jaar zijn er Eerste Communie-trajecten in Asten, Heus­den en Someren voor kin­de­ren vanaf groep 4 van de basis­school.

Vanaf dit jaar bestaat het traject in Asten en Someren niet enkel meer uit lessen op een door­de­weekse dag. We willen graag met de kin­de­ren stil­staan bij be­lang­rijke momenten die bij het chris­te­lijke geloof horen en hen ver­trouwd maken met de geloofs­ge­meen­schap waar­bin­nen ze de Eerste Communie ont­van­gen. Daarom zullen er ook een aantal feest­da­gen en zon­da­gen zijn waarop de voor­be­rei­ding op de Eerste Communie plaats­vindt.

In­for­ma­tie­avond

Tijdens een in­for­ma­tie­avond gaat het pas­to­rale team met ouders en ver­zor­gers in gesprek over de opzet van het traject, be­lang­rijke momenten en ideeën om dit traject voor kin­de­ren, ouders en pa­ro­chie tot een mooie gebeur­te­nis te maken.

datum tijd plaats locatie
Maan­dag 2 ok­to­ber 2023 20.00 uur Asten Ge­meen­schapshuis ‘t Kwar­tier
Maan­dag 9 ok­to­ber 2023 20.00 uur Someren Ge­meen­schapshuis de Ruchte
Woens­dag 1 no­vem­ber 2023 20.30 uur Heus­den Antonius van Padua­kerk

Viering van de Eerste Communie

De vie­rin­gen van de Eerste Communie zijn voor Heus­den, Someren en Asten gepland eind april. Bij voldoende aanmel­dingen kunnen de kin­de­ren uit Someren-Eind hun Eerste Communie doen in ge­meen­schapshuis de Einder.

datum tijd plaats locatie
Zondag 14 april 2024 11.00 uur Asten H. Maria Pre­sen­ta­tie­kerk
Zater­dag 20 april 2024 13.00 uur Someren Lambertus­kerk
Zater­dag 20 april 2024 11.00 uur Someren-Eind* Ge­meen­schapshuis de Einder
Zondag 21 april 2024 11.00 uur Heus­den Antonius van Padua­kerk
* in geval van voldoende aanmel­dingen

Aanmel­ding

De aanmel­ding kan plaats­vin­den vanaf 2 ok­to­ber tot 27 ok­to­ber. U kunt het aanmeld­for­mu­lier hier down­loa­den:

Draai­boek en organi­sa­tie in Asten - Someren

U kunt hier een draai­boek down­loa­den met in­for­ma­tie, contactge­ge­vens, over­zicht van de bij­een­komsten, etc.

Lijst met werk­groepjes in Asten - Someren

U kunt hier een lijst down­loa­den met een over­zicht van mogeljk­he­den om samen met het pas­to­raal team het Communie­tra­ject vorm te geven. Ouders kunnen zelf kiezen waar ze graag zou­den willen helpen.

De lijst kan bij diaken Swaanen wor­den aange­le­verd: j.swaanen@rkfran­cis­cus.nl


Parochie
Heilige Franciscus 
Kerkstraat 4
5721 GV Asten
(0493) 69 13 15
secretariaat@rkfranciscus.nl
Google Maps
Like ons op FacebookVolg ons op X/TwitterVolg ons op Youtube Deze website is ontworpen en wordt onderhouden door iMoose