link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Geschiedenis St. Jozefkerk te Someren-Heide

Omstreeks 1920 wordt be­gon­nen met de ontgin­ning van het heide­ge­bied, zui­de­lijk van het dorp Someren.Gaandeweg ves­tigen zich ‘in de heide’ meer bewoners afkoms­tig uit vele delen van het land. Zo ont­staat een kleine ge­meen­schap. Zij ijveren voor een eigen school en kerk. De school start op 2 april 1932 met 2 klassen in een houten gebouw. De pa­ro­chie, toegewijd aan de Heilige Jozef, wordt op 28 ok­to­ber 1935 opgericht. Tot bouw­pas­toor wordt pastoor H. Graat benoemd, een pries­ter van de orde van het H.Hart, die meteen begint met de moei­lijke taak van het bijeen­bren­gen van de beno­digde finan­ciële mid­de­len.

Na veel dis­cus­sie over de plaats wordt op 7 juli 1936 het bouwen van een nood­kerk met pastorie gegund aan J.Wijnen voor ƒ 5.788,=. Op 21 de­cem­ber 1936 wordt deze houten kerk inge­ze­gend door deken Meijer, waarbij uit elk gezin één persoon is uit­ge­no­digd.

Op 7 sep­tem­ber 1940 komt pater Geboers als helper naar Someren-Heide. Op 10 de­cem­ber 1943 wordt hij hier tot kape­laan benoemd. Hij wordt op 17 de­cem­ber 1946 opge­volgd door pater L. Speckens, die daarna tot 24 au­gus­tus 1966 in de pa­ro­chie werk­zaam is.

Op 12 maart 1949 neemt pastoor Graat afscheid van de pa­ro­chie, van­wege zijn benoe­ming tot directeur aan het Broe­der-juvenaat te Heer. Als op­vol­ger wordt een dag later, 13 maart 1949, pater N.Bos tot pastoor geïnstalleerd. Bij deze in­stal­la­tie belooft Burge­mees­ter Boeren­kamp in zijn toe­spraak elektrisch licht, waterlei­ding en een busverbin­ding voor het dorp. Na ruim tien jaar ijveren voor een nieuwe kerk, legt pastoor Bos op 10 januari 1960 de ‘eerste steen’. Vele karren grond waren vooraf door de pa­ro­chi­anen aange­voerd om de bouw­plaats, die naast de nood­kerk lag, op ‘goed niveau’ te krijgen. De totale kosten van de kerk, gebouwd door aannemers­bedrijf Van Bree, naar ontwerp van architect Geenen, bedroegen ƒ 481.413,36.

Op 21 maart 1961 wordt de kerk geconsa­creerd door Mgr. Bekkers, bis­schop van Den Bosch. Dit is een hoogte­punt in de ge­schie­de­nis van onze pa­ro­chie.Het (uit­ge­stelde) 25 jarig pa­ro­chie­feest wordt uitbun­dig gevierd op 10 sep­tem­ber 1961.Pastoor M.Hendrickx volgt op 8 mei 1966 pastoor Bos op. Na amper een jaar in de pa­ro­chie werk­zaam te zijn geweest, overlijdt hij helaas plot­se­ling op 21 april 1967.

Als op­vol­ger wordt benoemd pastoor L. van Vlerken. Tijdens zijn ambts­pe­rio­de (11 juni 1967 tot 17 no­vem­ber 1985) groeit Someren-Heide uit tot een welvarende ge­meen­schap met een hechte pa­ro­chie­band. In stijl wordt dan ook op 27 ok­to­ber 1985 het 50-jarig pa­ro­chie­feest gevierd. In het inlei­dings­woord van de Plech­tige Eucha­ris­tie-vie­ring, voor­ge­gaan door Mgr. J.ter Schure, bis­schop van Den Bosch, opent pastoor Van Vlerken aldus: "Na een halve eeuw samen werken, samen bid­den, was het tijd om stil te staan bij het goede; bij het feit dat we veel voor elkaar te betekenen en veel aan elkaar te danken hebben." Op 17 no­vem­ber 1985 neemt pastoor Van Vlerken afscheid.

Als op­vol­ger wordt op 15 dec. Dhr. A. Bellemakers geïnstalleerd. Op eigen verzoek verlaat hij reeds op 1 mei 1986 Someren-Heide. Dan ook keert pater Van Iersel, 16 jaar lang huis­ge­noot en assis­tent-pastor van pastoor Van Vlerken, op 86-jarige leef­tijd, terug naar het klooster in Asten. Op 10 mei 1986 neemt hij afscheid.

Na een interim-periode, o.l.v. Pater Fr. Wijnen, (Paters vd H. Geest) wordt pater H. Somers, pastoor van de pa­ro­chie Someren-Eind op 11 juli 1987 ook in de pa­ro­chie Someren-Heide tot pastoor benoemd. Vele pa­ro­chi­anen werken sinds die tijd mee aan het verleggen en uit­bou­wen van pas­to­rale taken in de vorm van werk­groepen. Na een dienst­ver­band van 22 jaar wordt op 28 juni 2009, om ge­zond­heidsre­denen, afscheid geno­men van pastoor Somers. Hij is de langst dienende pastoor en vooralsnog de laatste van de paters van het H. Hart. Deze con­gre­ga­tie droeg ± 74 jaar lang de verant­woor­de­lijk­heid voor onze pa­ro­chie.

Per 15 au­gus­tus 2009 wordt H. Somers opge­volgd door pastoor mgr. J. Heeffer, die ook pastoor is van de Paulus­paro­chie Someren-Noord en van pa­ro­chie OLV ten He­mel­op­ne­ming te Someren-Eind. Zijn in­stal­la­tie in onze pa­ro­chie vindt plaats op 29 au­gus­tus 2009.

Op 24 ok­to­ber 2010 heeft de pa­ro­chie haar 75-jarig bestaan gevierd. Na een plech­tige Eucha­ris­tie­vie­ring, voor­ge­gaan door bis­schop Mgr. Hurkmans, wer­den de fees­te­lijk­he­den voort­ge­zet in De Bunt. Pre­sen­ta­ties van de hui­dige werk­groepen en beel­den van de pa­ro­chie­ont­wik­ke­ling waren de pijlers, met daar omheen de optre­dens van onze koren en muziekgezel­schappen.Het was hier, waar het idee voor het bouwen van de St. Jozef­ka­pel, vorm kreeg. Deze werd op 15 sep­tem­ber 2013 inge­ze­gend en in gebruik gesteld.

Op 1 juni 2014 wordt pastoor mgr. J. Heeffer eer­vol ont­slag verleend, hoewel hij nog, op verzoek van bis­schop Hurkmans van bisdom ’s-Hertogen­bosch tot 14 sep­tem­ber 2014 be­schik­baar blijft, waarna hij naar Italië teruggaat. Zijn op­vol­ger is pater Xavier Arokiasamy (uit India), die als kape­laan is aan­ge­steld over de 4 Somerense pa­ro­chies. (H.Lambertus, H.Paulus, O.L.V. ten He­mel­op­ne­ming en St. Jozef)


Parochie
Heilige Franciscus 
Kerkstraat 4
5721 GV Asten
(0493) 69 13 15
secretariaat@rkfranciscus.nl
Google Maps
Like ons op FacebookVolg ons op X/TwitterVolg ons op Youtube Deze website is ontworpen en wordt onderhouden door iMoose