link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Geschiedenis Antonius van Paduakerk Heusden

De inwoners van het gehucht Heus­den had­den al lang gehoopt op en gevraagd naar een eigen kerk. Men was er toe over­ge­gaan een “Coöperativen Winkel” op te richten: De grote stuw­kracht was de heer L. Koppens. De baten van deze organi­sa­tie zou­den gebruikt wor­den voor het stichten van een school en kerk.

De school was in sep­tem­ber 1919 gereed geko­men. Vanaf dat moment werd het gemis van een kerk steeds sterker. Met grote vreugde werd op 13 de­cem­ber 1920 de benoe­ming vernomen van pastoor Arnold. Deze kape­laan te Asten werd door de bis­schop van Den Bosch, Mgr. A. Diepen, aan­ge­steld tot bouw­pas­toor van de nieuw op te richten pa­ro­chie Heus­den. Op 12 de­cem­ber 1920 werd de oprich­tings­brief in de kerk te Asten in alle H. Missen, afgelezen.

De titel van de nieuwe kerk wordt de “H. Antonius van Padua”. De schei­ding met de pa­ro­chie Asten: de rivier de Kleine Aa. De kerk kreeg haar plaats naast de R.K. School. Er had­den zich twee architecten aan­ge­bo­den. Het werd Vorstermans uit Oss, die de opdracht kreeg.

Op dins­dag 4 januari 1921 werd be­gon­nen met de werk­zaam­he­den. De boeren zou­den het grond­werk ver­rich­ten. Dit gebeurde met paard en kar. Hier­voor werd Heus­den in 4 wijken ver­deeld, wat een totaal van 61 karren opleverde. Daarna kwam het metsel­werk. Hiermee begon men op maan­dag 7 maart.

Eerst werd de pastorie gebouwd van­wege het gebrek aan voldoende stenen. Pastoor Arnold wachtte met het kopen van stenen voor de kerk tot half mei: “Dan immers zijn de stenen veel goedkoper” schrijft hij in zijn aan­te­keningen. Maan­dag 14 maart werd het beton voor de fun­da­men­ten van de kerk gestort. Alles verliep voorspoe­dig en het was prach­tig weer tij­dens de gehele bouw­tijd.

Ongelooflijk snel werd op woens­dag 26 ok­to­ber 1921 de kerk en het kerkhof door Pastoor Arnold inge­ze­gend. De eerste H. Mis was de dag erna, 27 ok­to­ber, om 9.00 uur. Het was groot feest. De totale kosten van de kerk en pastorie bedroegen fl. 94.897.86 Dit bedrag werd op de volgende wijze gefinan­cierd:

Subsidie van de ge­meen­te Asten fl. 35.000,00
Extra giften fl. 2.598,70
Schul­den (opgeno­men geld) fl. 57.299,16

Op maan­dag 18 au­gus­tus 1924 was de plech­tige consecratie van de Kerk door Mgr. A. Diepen, bis­schop van Den Bosch. De hele pa­ro­chie was versierd en men had een groots pro­gram­ma opge­steld. Helaas verregende het feest helemaal, want het was ellen­dig weer die dag.

Bouw­pas­toor Arnold

Antonius van Paduakerk te HeusdenBouw­pas­toor J.M.A.M. Arnold. Geboren 1882 - Overle­den 1951
Pastoor te Heus­den 13 de­cem­ber 1920 - 27 januari 1951 (overle­den)

Op zijn over­lij­densprentje lezen we: “Voor God heb ik een huis gebouwd, waar Hij blijft wonen. Moge Hij steeds luis­te­ren naar de gebe­den die Zijn volk op deze plaats tot Hem richten zal”.

Pastoors

  • J.M.A.M. Arnold: dec. 1920 - jan. 1951
  • P. Klaassen: febr. 1951 - juli 1959
  • C.A. vanRoestel: aug. 1959 - dec. 1969
  • G.P. Rooyrnans: jan. 1970 - sept. 1986
  • A.J van Steen: nov. 1986 tot dec. 2006

Kape­laans

  • J.I.P. Goossens: aug. 1945 - aug. 1948
  • LC. van Gastel: aug. 1948 - aug. 1950
  • F.A.J.G. van Hooff: aug. 1950 - okt. 1956
  • J. Peijnen­burg: okt 1956 - juli 1959

Naast ver­schil­lende Weekend­assis­tenten van de Paters S.C.J. te Asten heeft onze pa­ro­chie nog een vaste inwonende assis­tent gehad in de persoon van Father W.J. Mol, van de Fathers van Mill Hill van au­gus­tus 1965 tot ok­to­ber 1968.

Bestuurs­vorm: Vanaf de oprich­ting in 1920 tot juli 1979 is de pa­ro­chie bestuurd door een kerk­bestuur. De eerste kerk­mees­ters waren: de heer J. van Heugten, de heer A. Sauvé, de heer L. van Tilburg en de heer L. Koppens. Vanaf 3 juni 1975 tot 1 juli 1979 werd het kerk­bestuur bijgestaan door een Parochiële Werk­groep.

Sinds 1 juli 1979 was in de pa­ro­chie een nieuwe vorm van bestuur, nl. een Pa­ro­chie­ver­ga­de­ring bestaande uit circa 15 leden, waar­van 6 leden, onder voor­zit­ter­schap van de pastoor, het Pa­ro­chie­bestuur vormen.

De Pas­to­rale Eenheid Asten is gestart per 1 sep­tem­ber 2002. Vanaf deze tijd is er een overkoepelend bestuur voor de gehele PEA. Heus­den heeft vanaf deze tijd haar Pas­to­rale Wijkraad. De voor­zit­ter van deze pas­to­rale wijkraad is tevens bestuurslid van de PEA. Per 1 de­cem­ber 2006 is de pa­ro­chie opge­he­ven en samen met de andere pa­ro­chies opgericht tot een pa­ro­chie in Asten: de R.K. Angelus­paro­chie.


Parochie
Heilige Franciscus 
Kerkstraat 4
5721 GV Asten
(0493) 69 13 15
secretariaat@rkfranciscus.nl
Google Maps
Like ons op FacebookVolg ons op X/TwitterVolg ons op Youtube Deze website is ontworpen en wordt onderhouden door iMoose