link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Het sacrament van de Biecht

Het sacrament van de Biecht

Onze paro­chie­kerk wil een plaats zijn waar mensen binnen een hec­tische wereld rust en be­zin­ning kunnen vin­den. Het zijn plaatsen waar mensen over hun leven nadenken en alles bid­dend aan God voorleggen.

Bij veel mensen heerst te­gen­woor­dig een grote ondui­de­lijk­heid over wat nu schuld is en wat nu zonde is. Ze vin­den het vaak moei­lijk om in hun eigen leven te ont­dek­ken, te erkennen en te zeggen wat fout is. Vaak ont­dek­ken ze dat er dingen zijn die belemmeren. Men ontdekt dat er in hun leven dingen zijn die niet goed waren. Door middel van het sacra­ment van Boete en Ver­zoe­ning willen ze een nieuwe start maken. Daarom zijn er door­gaans voor­af­gaand aan de grote ker­ke­lijke feest­da­gen boe­tevie­rin­gen waarin wij ons leven onder de loep willen nemen. Deze vie­rin­gen zijn een ge­za­men­lijke voor­be­rei­ding op het per­soon­lijk ont­van­gen van het sacra­ment van Boete en Ver­zoe­ning. Op afspraak wordt gelegen­heid tot per­soon­lijke biecht gegeven.

Biechten blijft altijd moei­lijk; we moeten een drempel over. Hoe gaat biechten dan? Door contact te zoeken met een pries­ter. Dat kan een pries­ter zijn die in de pa­ro­chie werk­zaam is, maar ook een andere pries­ter. Biechten hoeft niet per sé in een biechthokje in een kerk­ge­bouw en biechten kan ook door een gesprek vooraf­ge­gaan wor­den, desgewenst bij u thuis. Maar wel moet altijd dui­de­lijk blijven dat we ons tot de Heer wen­den: we belij­den onze zon­den aan Hem. En Hij schenkt ons ver­ge­ving, bij monde van de pries­ter.

Biechtspiegel

Speciaal voor die mensen die aarzelen, maar ook voor alle andere mensen die wel wat in­spi­ra­tie kunnen gebruiken voor­af­gaand aan het biechten, is er een hulp­mid­del: de Biechtspiegel van de organi­sa­tie Bewust Katho­liek.


Parochie
Heilige Franciscus 
Kerkstraat 4
5721 GV Asten
(0493) 69 13 15
secretariaat@rkfranciscus.nl
Google Maps
Like ons op FacebookVolg ons op X/TwitterVolg ons op Youtube Deze website is ontworpen en wordt onderhouden door iMoose