link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Bestuur

Bestuur

Een pa­ro­chie heeft een bestuur nodig. Deze mensen wor­den op voor­dracht van de pa­ro­chie door onze bis­schop benoemd. Het kerk­bestuur is eerst en vooral verant­woorde­lijk voor de mate­rië­le zaken binnen de pa­ro­chie. Daarbij valt te denken aan zorg voor de finan­ciën, de gebouwen, de begraaf­plaats, etc.

Een kerk­bestuur bestaat altijd minimaal uit een voor­zit­ter, vice-voor­zit­ter, se­cre­ta­ris en pen­ning­meester. Daar­naast wor­den vaak nog enkele bestuurs­leden aan­ge­steld met speciale expertise­gebie­den, zoals gebouw­beheer, com­mu­ni­ca­tie of be­ge­lei­ding van de vrij­wil­li­gers. De voor­zit­ter van een kerk­bestuur is altijd de pastoor.

Kerk­bestuur

naam functie e-mail­a­dres
Pastoor Steijaert voor­zit­ter pastoorsteijaert@rkfran­cis­cus.nl
Ramon Weren
se­cre­ta­ris, com­mu­ni­ca­tie & PR
r.weren@rkfran­cis­cus.nl
Frans Raijmakers
pen­ning­mees­ter f.raijmakers@rkfran­cis­cus.nl
Maarten van Vroonhoven gebouwbeheer m.vanvroonhoven@rkfran­cis­cus.nl
Wilma van den Boomen-Verdonschot
begraaf­plaatsen w.vdboomen@rkfran­cis­cus.nl
Myriam van den Einden alge­meen bestuurslid m.vdein­den@rkfran­cis­cus.nl
Mattheus Shamoun alge­meen bestuurslid m.shamoun@rkfran­cis­cus.nl

Parochie
Heilige Franciscus 
Kerkstraat 4
5721 GV Asten
(0493) 69 13 15
secretariaat@rkfranciscus.nl
Google Maps
Like ons op FacebookVolg ons op X/TwitterVolg ons op Youtube Deze website is ontworpen en wordt onderhouden door iMoose