link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

ANBI en de parochie

Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)De Rooms-Katho­lie­ke Kerk in Neder­land is door de Belas­ting­dienst erkend als een Alge­meen Nut Beogende In­stel­ling (ANBI). Tot de RK Kerk in Neder­land behoren onder andere bis­dom­men, pa­ro­chies, parochiële caritas in­stel­lingen (PCI’s) en andere katho­lie­ke in­stel­lingen.

Fiscale voor­de­len

Wie aan een ANBI een gift doet, mag het bedrag aftrekken van de in­kom­sten­be­las­ting. Een ANBI die giften, legaten of erfenissen ont­vangt, is vrij­ge­steld van schenk- en erf­be­las­ting. U kunt hierover meer in­for­ma­tie vin­den op de web­si­te van de belas­ting­dienst:

Publi­ca­tieplicht

Om gebruik te mogen maken van de voor­de­len geldt een publi­ca­tieplicht. Deze publi­ca­tieplicht past bij de open­heid die van ker­ke­lijke in­stel­lingen verwacht mag wor­den en sluit aan bij de wens van schenkers om open en transparant geïn­for­meerd te wor­den over het bestuur, de in­kom­sten en beste­dingen van pa­ro­chies en PCI’s.

Onze pa­ro­chie staat bekend als R.K. Pa­ro­chie Heilige Fran­cis­cus
met RSIN/fiscaal nummer 8240.65.128


Parochie
Heilige Franciscus 
Kerkstraat 4
5721 GV Asten
(0493) 69 13 15
secretariaat@rkfranciscus.nl
Google Maps
Like ons op FacebookVolg ons op X/TwitterVolg ons op Youtube Deze website is ontworpen en wordt onderhouden door iMoose