link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Beleidsplan voor het bisdom ís-Hertogenbosch

gepubliceerd: dinsdag, 22 november 2016
Beleidsplan voor het bisdom ís-Hertogenbosch

“Samen bouwen in ver­trouwen” is de titel van het nieuwe beleids­plan van Mgr. Gerard de Korte voor ons bisdom. Direct na zijn in­stal­la­tie op 14 mei bezocht bis­schop de Korte alle de­ke­na­ten en sprak ook in diverse pa­ro­chies met pas­to­rale teams, kerk­besturen en reli­gi­euzen.

In het bis­schops­huis ont­ving hij vele gasten. Zijn indrukken bracht de bis­schop samen in een beleidsnota. In sep­tem­ber besprak hij de nota met de staf, het kapit­tel, de deken­ver­ga­de­ring, de Raad voor Eco­no­mische Aangelegen­he­den, de pries­ter­raad en de lekenraad. De bis­schop heeft goed geluisterd en de tekst aan­ge­scherpt. Zo hoopt hij op breed draag­vlak voor nieuw beleid binnen het bisdom.

Cultuur van ver­trouwen

Bis­schop de Korte wil bouwen aan een cultuur van ver­trouwen. Hij heeft echter geen toverstok waardoor er plot­se­ling meer gelo­vi­gen actief wor­den en meer mid­de­len be­schik­baar zijn. Maar hij wil wel proberen de een­heid binnen het bisdom te ver­ster­ken. Daarom pleit de nota voor een harte­lijke, gastvrije Kerk met meer ontspannen ver­hou­dingen. Het katho­lie­ke huis is groot met ruimte voor ver­schil­lende accenten en vormen van katho­lie­ke spiri­tua­li­teit.

Missio­nair pas­to­raat priori­teit

Naast het koes­te­ren van het Brabantse volksgeloof geeft de bis­schop priori­teit aan missio­nair pas­to­raat. Het is uitermate be­lang­rijk om nieuwe mensen voor Christus te winnen. Alleen zo kan ver­dere krimp van onze Kerk wor­den omgebogen. Gezins­pas­to­raat is een speer­punt van dit missio­naire pas­to­raat. Jonge echtparen met kin­de­ren zullen een be­lang­rijke rol spelen bij de opbouw van de Kerk van morgen.

Andere beleidsvoorne­mens

In de nota komt een aantal beleidsvoorne­mens aan de orde:

  • De interne en externe com­mu­ni­ca­tie wordt verbeterd door de benoe­ming van een perschef. Tevens benoemt de bis­schop op korte termijn een opbouw­wer­ker voor het ont­wik­ke­len van missio­nair pas­to­raat, de implemen­ta­tie van de pa­ro­chiefusies, het vroegtij­dig verhelpen van span­ningen binnen pa­ro­chies en de be­ge­lei­ding van kerk­slui­tingen.
  • De bis­schop benoemt daar­naast gedele­geer­den voor de reli­gi­euzen en de emeriti.
  • Uitgangs­punt van de zon­dagse li­tur­gie vormt de Eucha­ris­tie. Enkel bij pas­to­rale nood­zaak kan een Woord- en Communie­vie­ring wor­den gehou­den.
  • De bis­schop zet ver­der in op ver­ster­king van catechese en geloofscom­mu­ni­ca­tie om de reli­gi­euze sprakeloos­heid te door­bre­ken. Priori­teit vormt de diaconale dimensie. De Kerk is ge­roe­pen tot dienst­baar­heid.
  • De bis­schop betrekt de dekens meer bij het beleid van het bisdom.
  • De bis­schop vraagt de pa­ro­chies ieder jaar een ker­nach­tig pas­to­raal actie­plan te maken, gebaseerd op een pas­to­raal beleids­plan.
  • Niet alleen wordt gelet op de uitgaven van pa­ro­chies maar het bisdom pa­ro­chies zal ook helpen bij de verho­ging van de in­kom­sten.
  • Tot slot zet de bis­schop in op decentrali­sa­tie en maat­werk als het gaat om het gebouwenbeleid.

Download

Het gehele beleids­plan kan hier wor­den gedownload, maar er is ook een samen­vat­ting be­schik­baar.


Parochie
Heilige Franciscus 
Kerkstraat 4
5721 GV Asten
(0493) 69 13 15
secretariaat@rkfranciscus.nl
Google Maps
Like ons op Facebook Like ons op Facebook!

 


Volg ons op Twitter Volg ons op Twitter

Deze website is ontworpen en wordt onderhouden door iMoose