link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Nationaal gebed voor vrede en verbinding

Week van gebed voor eenheid - 16 t/m 23 januari

gepubliceerd: zaterdag, 15 januari 2022

Aan de voor­avond van de Week van gebed voor een­heid vindt op zater­dag 15 januari een Natio­naal Gebed plaats. De ini­tia­tiefnemers zijn getroffen door de ver­deeld­heid tussen mensen, in geloofs­ge­meen­schappen en de samen­le­ving naar aan­lei­ding van de aan­hou­dende corona­cri­sis. In het gebed wordt God gevraagd om vrede, verbin­ding, mild­heid en een­heid.

In een pro­gram­ma van 20.00 - 21.30 uur spreken diverse chris­te­lijke ver­te­gen­woor­digers een gebed uit. Daar­naast wordt er aan de hand van per­soon­lijke verhalen dui­de­lijk hoe de corona­cri­sis mensen raakt. Het pro­gram­ma is live te volgen via www.natio­naal­ge­bed.nl en wordt ver­zorgd door de EO. Overige ini­tia­tiefnemers zijn de Pro­tes­tantse Kerk in Neder­land, MissieNeder­land, Niet Alleen, de Raad van Kerken in Neder­land en Samen Kerk in Neder­land.

Thuis meedoen

Tijdens de momenten van gebed tij­dens het avond­pro­gramma kunnen mensen thuis meedoen. Dit kan per­soon­lijk, maar ook in kleine groepjes of - mede-af­han­ke­lijk van de dan gel­dende maat­regelen - met de geloofs­ge­meen­schap. 

Jurjen ten Brinke, EO-presentator en voor­gan­ger van de multiculturele kerk Hoop voor Noord in Am­ster­dam-Noord, hoopt dat veel mensen aanhaken bij dit ini­tia­tief. “De corona­cri­sis duurt lang. Mensen zijn onzeker en raken moedeloos. Daar bovenop komt de polari­sa­tie door de ver­schil­lende meningen over dit on­der­werp. Het is goed als we onze pijn en moeite neerleggen bij God en vragen om zijn genade en vrede in onze harten en voor ons land.”

Voor­af­gaand aan en tij­dens de uitzen­ding kunnen gebe­den op een digitale gebedsmuur geplaatst wor­den of op social media met de hashtag #natio­naal­ge­bed. 

Aan­slui­tend bij eer­dere gebedsini­tia­tie­ven

Tijdens de gehele corona­pan­de­mie zijn er vanuit ver­schil­lende ker­ke­lijke tradities (online) gebeds­mo­menten geweest, waarbij chris­te­nen ge­za­men­lijk voor­bede deden voor de bestrij­ding van de pandemie en voor ie­der­een die hierdoor geraakt werd. Het Natio­naal Gebed bouwt voort op deze voor­gaande gebe­den en luidt tevens de jaar­lijkse Week van gebed voor een­heid van chris­te­nen in. Daarin bid­den chris­te­nen van 16 t/m 23 januari samen voor een­heid, wijk en wereld.

Natio­naal Gebed

Een eer­der Natio­naal Gebed werd geor­ga­ni­seerd op 18 maart 2020, aan het begin van de corona­cri­sis in Neder­land. Via ver­schil­lende kanalen deden meer dan hon­derd­dui­zend Neder­lan­ders mee door gebeds­pun­ten aan te dragen en/of mee te bid­den.

 

Nationaal gebed voor vrede en verbinding


Parochie
Heilige Franciscus 
Kerkstraat 4
5721 GV Asten
(0493) 69 13 15
secretariaat@rkfranciscus.nl
Google Maps
Like ons op Facebook Like ons op Facebook!

 


Volg ons op Twitter Volg ons op Twitter

Deze website is ontworpen en wordt onderhouden door iMoose