link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Aanscherping Corona-maatregelen in de Kerk

gepubliceerd: vrijdag, 12 november 2021

Afgelopen week hebben de Neder­landse bis­schop­pen besloten om de Corona-maat­regelen in de pa­ro­chies aan te scherpen. De bis­schop­pen vragen om een aantal corona­maat­re­ge­len die eer­der al gol­den opnieuw toe te passen. Deze maat­regelen gaan in op zater­dag­avond 13 no­vem­ber.

Gelo­vi­gen wor­den gevraagd tij­dens vie­rin­gen en andere ker­ke­lijke bij­een­komsten an­der­halve meter afstand te hou­den en een mondkapje te dragen wanneer zij zich ver­plaatsen in de kerk of de ruimte waar de ker­ke­lijke bij­een­komst wordt gehou­den. Daar­naast blijven de basis­regels gel­den op het gebied van hygiëne, ventilatie en thuis­blij­ven bij klachten.

Dit bekent voor onze pa­ro­chie dat we weer terug­gaan naar de situatie waarin we in de banken op an­der­halve meter van elkaar moeten zitten. We zullen in onze kerken ervoor zorgen dat de bankin­de­ling zo is dat we deze maat­regelen kunnen handhaven.

Aan de pa­ro­chi­anen wordt gevraagd om bij binnen­komst en verlaten van de kerk een mondkapje te dragen. Bij het rondlopen in de kerk geldt deze ver­plich­ting ook. Tijdens de Communiegang is dit niet nodig.

Het zal voor ie­der­een mis­schien wel weer wennen zijn om terug te gaan naar stren­gere maat­regelen. Maar op deze manier dragen we als Kerk ons steentje bij als het indammen van de pandemie die zich op dit moment sterk ontwikkelt.


Parochie
Heilige Franciscus 
Kerkstraat 4
5721 GV Asten
(0493) 69 13 15
secretariaat@rkfranciscus.nl
Google Maps
Like ons op Facebook Like ons op Facebook!

 


Volg ons op Twitter Volg ons op Twitter

Deze website is ontworpen en wordt onderhouden door iMoose