link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Veranderingen liturgisch rooster

gepubliceerd: zaterdag, 30 januari 2021
foto: Wim Koopman
Pastoor Steijaert tijdens zijn Neomistenmis in de Bommelerwaard op 11 juni 2017
Pastoor Steijaert tijdens zijn Neomistenmis in de Bommelerwaard op 11 juni 2017

Na de pa­ro­chiefusie in 2015 is gekozen voor een bepaalde ver­de­ling van pas­to­rale verant­woor­de­lijk­he­den en vie­rin­gen. Ondertussen zijn we een aantal jaren ver­der en zijn er toch wat zaken veran­derd. Ook zijn er ver­an­de­ringen geweest in het pas­to­rale team. Er is een nieuwe pastoor en we be­schik­ken sinds kort over een diaken.

Pastoor Steijaert heeft bij zijn komst in de pa­ro­chie aange­ge­ven dat hij graag op alle kerklo­ca­ties de Eucha­ris­tie zou willen vieren. Ook is er afstem­ming geweest met de li­tur­gie-werk­groep in Heus­den over het aantal Eucha­ris­tie­vie­ringen. Daarom heeft het pas­to­rale team gekeken naar de invulling van het li­tur­gisch rooster.

Ver­an­de­ringen per 1 februari 2021

  • Op zater­dag­avond is er meer roulatie van pries­ters.

  • In Heus­den zal er eenmaal per maand een Woord- en Communie­vie­ring zijn. De andere zater­da­gen is er een Eucha­ris­tie­vie­ring.

  • Pastoor Steijaert viert zeker eenmaal per maand de Eucha­ris­tie in Heus­den, Lierop en Ommel.

  • Pater Zwirs viert eenmaal per maand de Eucha­ris­tie in Ommel en kape­laan van Overbeek in Someren-Dorp en Asten.

  • Diaken Swaanen zal op termijn assis­te­ren als diaken in de Eucha­ris­tie en preken ver­zorgen.

  • Voor speciale tij­den of momenten (bijv. Goede Week) komt er na­tuur­lijk een apart rooster.

  • In april en mei zorgen de reeds geplande Eerste Communie- en Vormsel­vie­ringen mis­schien nog voor wat verschui­vingen, maar hierna wordt het nieuwe rooster lei­dend.

Vie­rin­gen­over­zicht

De meest actuele plan­ning staat op deze web­si­te. We proberen ook alle last-minute-wijzi­gingen, extra vie­rin­gen alsook mis­in­ten­ties zoveel moge­lijk in het schema op te nemen.

Ont­moe­ting

Op deze manier hoopt het pas­to­rale team dat alle leden van het pas­to­rale team gere­geld op meer­dere locaties zijn om de Eucha­ris­tie te vieren en mensen te ont­moe­ten.


Parochie
Heilige Franciscus 
Kerkstraat 4
5721 GV Asten
(0493) 69 13 15
secretariaat@rkfranciscus.nl
Google Maps
Like ons op Facebook Like ons op Facebook!

 


Volg ons op Twitter Volg ons op Twitter

Deze website is ontworpen en wordt onderhouden door iMoose