link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Geef vandaag voor de Kerk van morgen

Kerkbalans 2021

gepubliceerd: maandag, 30 november 2020

Van zater­dag 16 t/m zon­dag 31 januari 2021 wordt de Actie Kerk­ba­lans gehou­den. In dat kader heeft mon­seig­neur De Korte een brief ge­schre­ven aan alle gelo­vi­gen in het bisdom, waarin hij een dringende oproep aan hen doet om tij­dens de ko­men­de Actie Kerk­ba­lans de pa­ro­chie fi­nan­cieel royaal te steunen. Deze in­spi­re­rende brief plaatsen wij graag hier­on­der.

 

’s-Hertogen­bosch, 30 no­vem­ber 2020

Broe­ders en zusters,

Sinds maart is ons land in de ban van het corona­vi­rus. De gevolgen zijn groot. Niet alleen medisch maar ook sociaal en eco­no­misch. Vanzelf­spre­kend hebben ook de pa­ro­chies binnen ons bisdom te maken met de gevolgen van het virus.

De li­tur­gie kan maar in beperkte kring wor­den gevierd en veel ont­moe­tingen en ver­ga­de­ringen zijn uit­ge­steld. Veel pa­ro­chi­anen lij­den door de pandemie. Na­tuur­lijk vooral als dier­ba­ren ziek wor­den of aan het virus sterven. Maar er is ook sprake van een toename van een­zaam­heid. Veel on­der­ne­mers en werknemers vrezen voor de toe­komst van hun bedrijf of baan.

Ondanks alle beper­kingen hebben veel pa­ro­chies crea­tief op de crisis ingespeeld. Ik ben daar de pas­to­rale teams en besturen uitermate dank­baar voor. Gelukkig kan de moderne techniek de pastores helpen om met hun mensen in contact te blijven. Door een mail of tele­foontje kan de een­zaam­heid van een zieke of alleenstaande wor­den doorbroken. Maar ook door het aanleggen van een live­stream zodat de gelo­vi­gen de li­tur­gische vie­rin­gen vanuit de kerk thuis kunnen volgen. Ik denk dan niet alleen aan de zon­dagse vie­rin­gen maar ook aan uit­vaar­ten en hu­we­lij­ken. Veel pa­ro­chies merken hoe blij en dank­baar pa­ro­chi­anen daarvoor zijn.

U zult begrijpen dat sinds maart de fi­nan­ciën van onze pa­ro­chies erg onder druk staan. De collectes hebben veel min­der opgebracht. En vaak zijn er extra kosten gemaakt. Het aanleggen en onder­hou­den van een goede live­stream betekent voor een pa­ro­chie een flinke kosten­post.

Als bis­schop wil ik alle katho­lie­ken van het bisdom dan ook vragen de ko­men­de Kerk­ba­lans 2021 extra te onder­steunen. Juist in deze corona­cri­sis beseffen wij dat wij elkaar ont­zet­tend hard nodig hebben. Onze pa­ro­chies bie­den mensen gees­te­lij­ke en diaconale onder­steu­ning.

Juist nu is samen pa­ro­chie zijn een be­lang­rijke opdracht. Dat vraagt om inzet van mensen als ker­ke­lijk vrij­wil­li­ger. Maar dat vraagt ook om een stabiel fi­nan­cieel fun­dament. Alleen als katho­lie­ken het geloof van hun doopsel leven en de pa­ro­chie gel­de­lijk gezond hou­den, hebben onze geloofs­ge­meen­schappen een goede toe­komst.

Ik doe daarom een dringend beroep op u om elkaar in de pa­ro­chie te helpen en uw geloofs­ge­meen­schap ook fi­nan­cieel royaal te onder­steunen. Bij voor­baat veel dank!

+ Mgr. Dr. Gerard de KorteParochie
Heilige Franciscus 
Kerkstraat 4
5721 GV Asten
(0493) 69 13 15
secretariaat@rkfranciscus.nl
Google Maps
Like ons op Facebook Like ons op Facebook!

 


Volg ons op Twitter Volg ons op Twitter

Deze website is ontworpen en wordt onderhouden door iMoose